VMI vadovas nušalintas nuo pareigų
Dėl Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pa­teik­tos me­džia­gos Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) va­do­vas Dai­no­ras Bra­daus­kas nu­ša­li­na­mas nuo par­ei­gų, jo at­žvil­giu pra­dė­tas tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo ty­ri­mas.

„Šian­dien iš­siun­tė­me raš­tą, in­for­ma­vo­me Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ją, kad mes ma­to­me draus­mi­nio nu­si­žen­gi­mo po­žy­mių“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė STT di­rek­to­rius Sau­lius Ur­ba­na­vi­čius.

Jis ne­de­ta­li­za­vo, ko­kia veik­la su­kė­lė įta­ri­mų. STT pa­pras­tai ti­ria ko­rup­ci­nius nu­si­kal­ti­mus. Šiuo at­ve­ju įver­ti­nu­si me­džia­gą tar­ny­ba nu­spren­dė iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ne­pra­dė­ti.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad tar­ny­bi­nio ty­ri­mo me­tu D.Bra­daus­kas bus nu­ša­lin­tas nuo par­ei­gų, kai tik pa­si­baigs jo lai­ki­nas ne­dar­bin­gu­mas. VMI at­sto­vas spau­dai D.Bu­ta BNS tei­gė, kad D.Bra­daus­kas ser­ga nuo tre­čia­die­nio.

Fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka BNS sa­kė, kad ty­ri­mas bus baig­tas kuo grei­čiau, apie jį bus in­for­muo­ta vi­suo­me­nė.

„Ka­dan­gi VMI ne­ga­li gy­ven­ti še­šė­ly­je, tai ty­ri­mą at­lik­si­me kuo grei­čiau ir in­for­muo­si­me vi­suo­me­nę“, – BNS sa­kė V.Ša­po­ka.

Pa­sak jo, ket­vir­ta­die­nį lai­ki­nuo­ju VMI va­do­vu tu­rė­tų bū­ti pa­skir­tas vie­nas iš VMI vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jų. Jais dir­ba Ar­tū­ras Kle­raus­kas, Vy­gan­tas Iva­naus­kas ir Vir­gi­ni­jus Nar­vi­las.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis tre­čia­die­nį par­eiš­kė re­mian­tis fi­nan­sų mi­nis­tro veiks­mus ir par­agi­no kuo grei­čiau iš­tir­ti įta­ri­mus.

„Prem­je­ras in­for­muo­tas apie fi­nan­sų mi­nis­tro spren­di­mą dėl VMI vir­ši­nin­ko D.Bra­daus­ko ir pa­lai­ko mi­nis­tro po­zi­ci­ją bei veiks­mus. Įta­ri­mus dėl VMI va­do­vo veik­los bū­ti­na iš­tir­ti bei pri­im­ti rei­kia­mus spren­di­mus“, – BNS sa­kė prem­je­ro at­sto­vas spau­dai To­mas Ber­žins­kas.

„Skaid­ri VMI veik­la, pa­si­ti­kė­ji­mas šia ins­ti­tu­ci­ja, taip pat efek­ty­vus mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mas ir re­zul­ta­ty­vi ko­va su še­šė­liu yra vie­nas iš Vy­riau­sy­bės pri­ori­te­tų“, – pri­dū­rė jis.

VMI in­for­ma­vo, jog dar ne­tu­ri jo­kios in­for­ma­ci­jos apie jos va­do­vo at­žvil­giu pra­dė­tą Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ty­ri­mą, to­dėl ko­men­ta­ro kol kas pa­teik­ti ne­ga­li.

Su pa­čiu D.Bra­daus­ku BNS su­si­siek­ti kol kas ne­pa­vy­ko.

VMI va­do­vu D.Bra­daus­kas pa­skir­tas 2015 me­tų ba­lan­džio vi­du­ry­je. Iki tol nuo 2014 me­tų lie­pos jis lai­ki­nai ėjo VMI vir­ši­nin­ko par­ei­gas, kai tuo­me­ti­nis fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius ne­pra­tę­sė nuo 2005 me­tų spa­lį dir­bu­sio VMI vir­ši­nin­ko Mo­des­to Ka­se­liaus­ko ka­den­ci­jos.

51-erių D.Bra­daus­kas yra bu­vu­sio Sei­mo na­rio Bro­niaus Bra­daus­ko sūnus