VMI vadovas galėjo veikti verslo grupių naudai
Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) vir­ši­nin­kas Dai­no­ras Bra­daus­kas, dėl ku­rio ga­li­mai ko­rup­ci­nės veik­los Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pra­dė­jo tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo ty­ri­mą, įta­ria­mas ne­tei­sė­tu po­vei­kiu VMI at­lie­ka­miems di­džiau­sių vers­lo gru­pių „MG Bal­tic“ ir „Vil­niaus pre­ky­ba“ fi­nan­si­niams pa­ti­kri­ni­mams. 

BNS ži­nio­mis, vie­nas pa­grin­di­nių tei­sė­sau­gos Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai per­duo­tų epi­zo­dų su­si­jęs bū­tent su D.Bra­daus­ko ir „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio ry­šiais ir su­si­ti­ki­mais, de­ri­nant veiks­mus dėl vyk­do­mų ty­ri­mų.

Ne­ofi­cia­lio­mis ži­nio­mis, D.Bra­daus­kas, ne­tru­kus po to, kai 2015 me­tų ba­lan­dį pra­dė­jo va­do­vau­ti VMI, as­me­niš­kai ne kar­tą yra su­si­ti­kęs su R.Kur­lians­kiu, šiuo­se ne­skelb­tuo­se su­si­ti­ki­muo­se bu­vo ap­ta­ria­mi VMI at­lie­ka­mi ty­ri­mai stam­bių vers­lo gru­pių – „Vil­niaus pre­ky­bos“, „MG Bal­tic“ – at­žvil­giu.

Įta­ria­ma, kad D.Bra­daus­kas ir R.Kur­lian­kis ga­lė­jo tar­tis, kaip pa­veik­ti šiuos ty­ri­mus at­lie­kan­čius VMI dar­buo­to­jus, be to, D.Bra­daus­kas, įta­ria­ma, mai­nais už R.Kur­lians­kio ža­dė­tą po­li­ti­nę par­amą D.Bra­daus­kui, ga­lė­jo da­lin­tis VMI ty­ri­mų in­for­ma­ci­ja, ta­rė­si dėl pa­lan­kios ir abi­pu­siai pri­im­ti­nos šių ty­ri­mų baig­ties.

Įta­ria­ma, kad D.Bra­daus­kas ga­lė­jo kai ku­rių svar­bių ty­ri­mų ei­gą de­rin­ti ir su bu­vu­sia „Vil­niaus pre­ky­bos“ gru­pės val­dy­bos na­re Dia­na Do­mi­nie­ne.

VMI nuo pra­ėju­sių me­tų va­sa­ros ti­ria ga­li­mas mo­kes­čių ven­gi­mo sche­mas „Vil­niaus pre­ky­bos“ gru­pė­je. Šia­me ty­ri­me VMI bend­ra­dar­biau­ja ir su Lat­vi­jos bei Es­ti­jos mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­mis. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl VP gru­pės įmo­nių ir jos ak­ci­nin­kų veik­los at­li­ko ir Lie­tu­vos Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra, ta­čiau šie­met rugp­jū­tį jis bu­vo nu­trauk­tas ne­nus­ta­čiu­si pa­žei­di­mų.

VMI per­nai ru­de­nį skel­bė taip pat at­lie­kan­ti „MG Bal­tic“ pre­zi­den­to ir vie­nin­te­lio ak­ci­nin­ko Da­riaus Moc­kaus bei ke­tu­rių kon­cer­no įmo­nių pa­ti­kri­ni­mus.

Di­džiau­sio­je 2016-ųjų po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je bu­vo apk­laus­ta „Vil­niaus pre­ky­bos“ pa­grin­di­nio ak­ci­nin­ko Ne­ri­jaus Nu­ma­vi­čiaus kon­tro­liuo­ja­mos bend­ro­vės „Ber­to­na Hol­dings Li­mi­ted“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vė D.Do­mi­nie­nė. Ji tei­gė, kad bu­vo apk­laus­ta dėl pa­žin­ties su pa­pir­ki­nė­ji­mu ta­me ty­ri­me įta­ria­mu R. Kur­lians­kiu.

R.Kur­lians­kis įta­ria­mas po­li­ti­kų Vy­tau­to Gap­šio ir Eli­gi­jaus Ma­siu­lio pa­pir­ki­mu, pre­ky­ba po­vei­kiu ir ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu vals­ty­bės pa­slap­ti­mi.

Anot Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos, STT pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją dėl D.Bra­daus­ko ga­li­mo tam ti­krų vers­lo gru­pių pro­te­ga­vi­mo, nau­do­ji­mo­si tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi tam ti­kriems vers­lo su­bjek­tams tei­kiant ne­vie­šą in­for­ma­ci­ją apie ki­tus vers­lo su­bjek­tus bei fi­zi­nius as­me­nis, su tam ti­krų vers­lo gru­pių at­sto­vais ap­ta­riant VMI ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų at­lie­ka­mas ty­ri­mus jų at­žvil­giu bei kon­kre­čius veiks­mus tam ti­krų vers­lo su­bjek­tų nau­dai.

Ne­iš­ven­gia­mas bendravimas

Vers­li­nin­ko Da­riaus Moc­kaus val­do­mas vie­nas di­džiau­sių ša­ly­je kon­cer­nų „MG Bal­tic“, ku­rio vi­cep­re­zi­den­tas Rai­mon­das Kur­lians­kis su­si­ti­ki­nė­jo su Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) va­do­vu Dai­no­ru Bra­daus­ku dėl gal­būt ne­tei­sė­to pa­vei­kio kon­cer­no mo­kes­ti­niam pa­ti­kri­ni­mui, tei­gia, kad bend­ra­vi­mas su VMI yra ne­iš­ven­gia­mas.

„Kon­cer­nas „MG Bal­tic“ yra vie­nas di­džiau­sių mo­kes­čių mo­kė­to­jų Lie­tu­vo­je (2015 me­tais kon­cer­no val­do­mos įmo­nės į vals­ty­bės biu­dže­tą su­mo­kė­jo 214 mln. eu­rų), to­dėl tie­sio­gi­nis bend­ra­vi­mas su VMI bu­vo ir yra ne­iš­ven­gia­mas. Su­si­ti­ki­mai vyks­ta tiek VMI va­do­vų, tiek kon­cer­no bei at­ski­rų jo vers­lo pa­da­li­nių ini­cia­ty­va. Ga­li­ma tik spė­lio­ti, ko­kią įta­ką tie su­si­ti­ki­mai tu­ri VMI po­žiū­riui į „MG Bal­tic“, ta­čiau aki­vaiz­du vie­na: šiuo me­tu at­lie­ka­mi net ke­tu­rių kon­cer­no bend­ro­vių, taip pat „MG Bal­tic“ pre­zi­den­to D.Moc­kaus ir vi­cep­re­zi­den­to R.Kur­lians­kio mo­kes­ti­niai pa­ti­kri­ni­mai“, – ra­šo­ma BNS at­siųs­ta­me „MG Bal­tic“ ko­men­ta­re.

Anot jo, R.Kur­lians­kis yra D.Bra­daus­ko kur­so drau­gas, to­dėl jie­du pa­žįs­ta­mi ir bend­rau­ja ne vie­ną de­šim­tį me­tų.

Pats R.Kur­lians­kis por­ta­lui del­fi.lt tei­gė pa­žįs­tan­tis nuo par­ei­gų nu­ša­lin­tą VMI vir­ši­nin­ką D.Bra­daus­ką, ta­čiau ti­ki­no ne­da­ręs po­vei­kio ins­ti­tu­ci­jos dar­bui.

„D.Bra­daus­ką ži­nau maž­daug nuo 1983–1990 me­tų, kai abu Vil­niaus uni­ver­si­te­te stu­di­ja­vo­me eko­no­mi­kos moks­lus. Tuo me­tu eko­no­mi­ką stu­di­ja­vo la­bai daug mer­gi­nų ir la­bai ma­žai vy­rų. To­dėl vy­rai vie­ni ki­tus dau­giau ar ma­žiau pa­ži­no­jo. Tai­gi, esu ma­tęs (pa­ži­no­jau ir pa­žįs­tu) Dai­no­rą ir prieš pa­ski­riant jį VMI va­do­vu, ir po pa­sky­ri­mo“, – sa­kė R.Kur­lians­kis.

„Teig­ti, kad pa­da­riau po­vei­kį su „MG Bal­tic“ su­si­ju­siais mo­kes­ti­niais ty­ri­mais, ma­žų ma­žiau­sia ne­pro­fe­sio­na­lu, nes šiuo me­tu VMI pil­nu pa­jė­gu­mu at­lie­ka tiek ke­tu­rių kon­cer­no įmo­nių, tiek D.Moc­kaus bei ma­no mo­kes­ti­nius ty­ri­mus ir apie tai en­tu­zias­tin­gai in­for­muo­ja vi­suo­me­nę pra­ne­ši­mais spau­dai. Ir aps­kri­tai su­si­da­ro toks įspū­dis, kad šiuo me­tu kar­ti šu­nis ant R.Kur­lians­kio ir „MG Bal­tic“ yra ge­rų ma­nie­rų ženk­las“, – pri­dū­rė jis.

BNS jis at­si­sa­kė ko­men­tuo­ti sa­vo ry­šius ir su­si­ti­ki­mus su D.Bra­daus­ku.

Tei­gia bend­ra­vę oficialiai

Vie­nos di­džiau­sių vers­lo gru­pių Lie­tu­vo­je, va­di­na­mo­sios VP gru­pės pa­grin­di­no ak­ci­nin­ko Ne­ri­jus Nu­ma­vi­čius kon­tro­liuo­ja­mų hol­din­gų va­do­vė Dia­na Do­mi­nie­nė ne­igia įta­ri­mus įta­kos da­ry­mu.

„Su Dai­no­ru Bra­daus­ku, kai jis ėjo VMI vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jo, o po to vir­ši­nin­ko par­ei­gas, esu su­si­ti­ku­si vie­nin­te­lį kar­tą. Tai bu­vo 2015 me­tų an­tro­je pu­sė­je – po to, kai ki­lo vi­suo­me­nė­je ki­lo ažio­ta­žas dėl (VP gru­pės – BNS) ak­ci­nin­ko Min­dau­go Mar­cin­ke­vi­čiaus mes­tų ne­pag­rįs­tų kal­ti­ni­mų dėl su „Vil­niaus pre­ky­bos“ gru­pe su­si­ju­sių įmo­nių mo­kes­čių ne­mo­kė­ji­mo. Su­si­ti­ki­mas bu­vo ofi­cia­lus, ja­me da­ly­va­vo ir ki­ti VMI dar­buo­to­jai, o taip pat ke­le­tas ki­tų „Vil­niaus pre­ky­bos“ įmo­nių dar­buo­to­jų“, – tei­gia­ma ži­niask­lai­dai iš­pla­tin­ta­me D.Do­mi­nie­nės ko­men­ta­re.

Anot jos, šio su­si­ti­ki­mo me­tu „Vil­niaus pre­ky­bos“ at­sto­vai pra­ne­šė, kad bend­ra­dar­biaus dėl pra­dė­tų VMI ty­ri­mų bei pa­tei­kė pa­siū­ly­mus, kaip pa­grei­tin­ti pro­ce­są.

„VMI at­si­ri­bo­jo nuo bet ko­kios mū­sų pa­gal­bos, par­eikš­da­mi, kad bus at­lik­ti iš­sa­mūs ty­ri­mai bei jiems pri­im­ti­nais ter­mi­nais, pa­si­nau­do­jant ki­tų ša­lių mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­to­rių pa­teik­ta me­džia­ga, tad mū­sų už­sie­ny­je re­gis­truo­tų įmo­nių do­ku­men­tų jiems ne­rei­kia“, – tvir­ti­no D.Do­mi­nie­nė.

Ji pa­brė­žė, kad jo­kių ki­to­kių su­si­ti­ki­mų ar te­le­fo­ni­nių po­kal­bių su D.Bra­daus­ku nė­ra tu­rė­ju­si. Anot jos, apie D.Bra­daus­ką ji ne­bu­vo klau­sia­ma ir ge­gu­žės pa­bai­go­je Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) apk­lau­so­je, ku­rios me­tu ji bu­vo apk­laus­ta kaip liu­dy­to­ja po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je. Ji tei­gė, kad bu­vo apk­laus­ta dėl pa­žin­ties su pa­pir­ki­nė­ji­mu ta­me ty­ri­me įta­ria­mu „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu Rai­mon­du Kur­lians­kiu.

„No­rė­čiau pa­brėž­ti, kad STT apk­lau­so­se ne­bu­vo jo­kių klau­si­mų apie D.Bra­daus­ką ar apie ty­ri­mus, ku­riuos vyk­do VMI su „Vil­niaus pre­ky­ba“ sie­ja­mo­se įmo­nė­se“, – tei­gė D.Do­mi­nie­nė.

Tuo me­tu „Vil­niaus pre­ky­ba“ ži­niask­lai­dai pra­ne­šė, kad nuo­la­tos tei­kia vi­sa pra­šo­mą in­for­ma­ci­ją VMI ir nie­ka­da ne­da­rė jo­kio spau­di­mo nei šiai ins­ti­tu­ci­jai, nei jos va­do­vui.

„Ki­lus ak­ci­nin­kų gin­čui „Vil­niaus pre­ky­ba“ mo­kes­čių ins­pek­ci­jai yra ne kar­tą vie­šai sa­kiu­si, kad plė­to­ja sa­vo veik­lą skaid­riai ir vi­sa­pu­siš­kai bend­ra­dar­biau­ja su VMI bei ti­ki­si, kad vi­si at­lie­ka­mi ty­ri­mai bus už­baig­ti ir pa­skelb­ti kuo grei­čiau“, – tei­gia­ma „Vil­niaus pre­ky­bos“ iš­pla­tin­ta­me ko­men­ta­re.

Mi­nis­tras nekomentuoja

Fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka kol kas ne­ko­men­tuo­ja, ko­kioms kon­kre­čiai vers­lo gru­pėms ga­lė­jo bū­ti pa­lan­kūs nuo par­ei­gų nu­ša­lin­to Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) va­do­vo Dai­no­ro Bra­daus­ko spren­di­mai. Tai, pa­sak jo, bus ga­li­ma at­skleis­ti po D.Bra­daus­ko veik­lai iš­tir­ti su­kur­tos spe­cia­lios mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­jos iš­va­dų.

„Ko­mi­si­ja ti­ria D.Bra­daus­ko veik­lą dėl ga­li­mų tam ti­kroms vers­lo gru­pėms pa­lan­kių spren­di­mų pri­ėmi­mo, su tam ti­krų vers­lo gru­pių va­do­vais ap­ta­riant VMI ir ki­tų tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų at­lie­ka­mus ty­ri­mus, ga­li­mo nau­do­ji­mo­si tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, tei­kiant ne­vie­šą in­for­ma­ci­ją“, – pir­ma­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė V.Ša­po­ka.

Jis tei­gė ne­ga­lin­tis ko­men­tuo­ti, ar ty­ri­mas su­si­jęs su ga­li­mais D.Bra­daus­ko su­si­ti­ki­mais su kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu Rai­mon­du Kur­lians­kiu, de­ri­nant veiks­mus dėl VMI vyk­do­mų ty­ri­mų.

„Šiuo me­tu su­si­lai­ky­čiau nuo de­ta­les­nių ko­men­ta­rų, kol vyks­ta ty­ri­mas. Ver­ti­nant ga­li­mą tar­ny­bi­nį nu­si­žen­gi­mą, vie­no­kia ar ki­to­kia vers­lo gru­pė ne­tu­rė­tų reikš­mės“, – kal­bė­jo V.Ša­po­ka.

Fi­nan­sų mi­nis­tras ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ka­da ko­mi­si­ja pa­teiks sa­vo iš­va­das dėl D.Bra­daus­ko veik­los, ta­čiau pa­brė­žė, kad tai ne­tu­rė­tų už­truk­ti il­gai. Pa­klaus­tas, ar iš­va­dos vė­liau ga­lės bū­ti per­duo­tos tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms, V.Ša­po­ka tei­gė, kad tai pri­klau­sys nuo pa­čių iš­va­dų.

Anot fi­nan­sų mi­nis­tro, STT pra­ėju­sią sa­vai­tę mi­nis­te­ri­jai pa­tei­kė „vi­sa­pu­siš­ką in­for­ma­ci­ją“, ta­čiau jos mi­nis­tras ne­de­ta­li­za­vo.

V.Ša­po­ka tei­gė, kad D.Bra­daus­kas apie sa­vo at­sis­ta­ty­di­ni­mą jam ne­už­si­mi­nė.

Kol vyks­ta ty­ri­mas, lai­ki­nai VMI va­do­vu pa­skir­tas VMI vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ar­tū­ras Kle­raus­kas, ku­ris pa­kei­tė nuo tre­čia­die­nio lai­ki­nai pa­va­da­vu­sį ki­tą D.Bra­daus­ko pa­va­duo­to­ją Vy­gan­tą Iva­naus­ką.

STT in­for­ma­ci­ją ga­vu­si Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą pra­dė­jo pra­ėju­sį tre­čia­die­nį.

D.Bra­daus­kas yra so­cial­de­mo­kra­tų eks­par­la­men­ta­ro Bro­niaus Bra­daus­ko sū­nus. So­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas, Sei­mo na­rys Al­gir­das But­ke­vi­čius pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė, kad su D.Bra­daus­ku ga­li siek­ti su­si­do­ro­ti in­te­re­sų gru­pės. Anot va­do­vau­ja­ma ins­pek­ci­ja per­nai iš įvai­rių as­me­nų iš­ieš­ko­jo apie 220 mln. eu­rų ir pri­skai­čia­vo 480 mln. eu­rų pa­pil­do­mų mo­kes­čių.