VMI vadovas atleistas už „konspiracinius susitikimus“ ir „banditišką leksiką“
Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos va­do­vas D. Bra­daus­kas pa­da­rė tar­ny­bi­nį nu­si­žen­gi­mą, to­dėl jis yra at­lei­džia­mas iš par­ei­gų.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos tink­la­la­py­je pa­skelb­ta­me pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad tar­ny­bi­nio ty­ri­mo me­tu nustatyta, kad VMI vir­ši­nin­kas D.Bra­daus­kas, vyk­dy­da­mas tar­ny­bi­nes par­ei­gas, ne dar­bo vie­to­je dar­bo die­no­mis ir dar­bo me­tu sis­te­min­gai ir kryp­tin­gai su­si­ti­ki­nė­jo su kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu Rai­mon­du Kur­lians­kiu, ap­ta­ri­nė­jo mo­kes­čių ven­gi­mo sche­mas ir ki­tus su mo­kes­ti­niais pa­ti­kri­ni­mais su­si­ju­sius klau­si­mus, nors tuo pat me­tu VMI vyk­dė „MG Bal­tic“ ir jos ak­ci­nin­kų pa­ti­kri­ni­mus.

Vie­na­me iš su­si­ti­ki­mų ap­ta­ri­nė­ti VMI at­lik­ti ir at­lie­ka­mi UAB „Vil­niaus pre­ky­ba“ ir jų ak­ci­nin­kų kon­tro­lės veiks­mai, D. Bra­daus­kas at­sklei­dė tik mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­to­riui ži­no­mą in­for­ma­ci­ją apie mi­nė­tos įmo­nės ak­ci­nin­kus, in­for­ma­vo apie dar vie­nos pa­gei­dau­tos įmo­nės mo­kes­ti­nio ty­ri­mo ei­gą, tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

„Pa­si­ra­šiau įsa­ky­mą, ku­riuo Dai­no­ras Bra­daus­kas at­lei­džia­mas iš Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko par­ei­gų. Esu įsi­ti­ki­nęs, kai vals­ty­bės tar­ny­ba bus iš­va­ly­ta nuo ko­rup­ci­niais ry­šiais, vals­ty­bės in­te­re­sų ne­pai­sy­mu „pa­si­žy­mė­ju­sių“ vals­ty­bės tar­nau­to­jų – Lie­tu­va tu­rės ge­res­nę at­ei­tį“, – tei­gia fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka.

„Stul­bi­na ne tik at­vi­rai vals­ty­bės in­te­re­sus men­ki­nan­tys to­kios svar­bios įstai­gos va­do­vo veiks­mai, pa­tai­kau­jant ty­ri­me mi­nė­toms vers­lo gru­pėms, bet ir po­kal­biuo­se su jų at­sto­vais nau­do­ja­mas vals­ty­bės va­do­vus nie­ki­nan­tis kri­mi­na­li­niam pa­sau­liui bū­din­gas žar­go­nas. Ne­ma­žiau ste­bi­na ir po­no Bra­daus­ko gy­ny­bi­nė po­zi­ci­ja, vie­šai me­luo­jant apie ko­mi­si­jos tir­tų jo kon­tak­tų su mi­nė­to­mis vers­lo struk­tū­ro­mis po­bū­dį“, ‒ ko­men­ta­vo mi­nis­tras.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja taip pat ke­ti­na at­lik­ti an­ti­ko­rup­ci­nę VMI veik­los ana­li­zę.

Lai­ki­na­sis Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) va­do­vas Ar­tū­ras Kle­raus­kas ke­ti­na per­žiū­rė­ti vi­sus spren­di­mus, dėl ku­rių bu­vo at­leis­tas ko­rup­ci­ne veik­la įta­ria­mas VMI va­do­vas Dai­no­ras Bra­daus­kas. „Į­ver­tin­si­me vi­są gau­tą ty­ri­mo me­tu su­rink­tą in­for­ma­ci­ją, ir, jei bus nu­sta­ty­tos ri­zi­kos, kom­pe­ten­tin­gi VMI eks­per­tai per­žiū­rės spren­di­mus, su­si­ju­sius su is­to­ri­jo­je mi­ni­mais mo­kes­čių mo­kė­to­jais“, – pra­ne­ši­me spau­dai ci­tuo­ja­mas A.Kle­raus­kas.

D. Bra­daus­kas: sa­vo tie­są gin­siu teisme

D. Bra­daus­kas ke­ti­na by­li­nė­tis su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja. Jis ne­igia nu­te­ki­nęs in­for­ma­ci­ją apie „Vil­niaus pre­ky­bos“ pa­ti­kri­ni­mą ar ga­vęs iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ at­ly­gį.

„Man ne­bu­vo įteik­tos jo­kios ofi­cia­lios iš­va­dos, ne­bu­vo įteik­ti jo­kie do­ku­men­tai, iš vie­šo­sios erd­vės su­ži­nau, kad bū­siu at­leis­tas“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je penk­ta­die­nį ti­ki­no D.Bra­daus­kas. Jis tei­gė, kad jau­čia­si tei­sus ir gin­sis tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis.

Jis tei­gė ži­nan­tis, ko­kios in­te­re­sų gru­pės su­ren­gė jo at­lei­di­mą, ta­čiau sa­kė to ne­atsk­lei­siąs.

„Ži­nau, kas tą or­ga­ni­zuo­ja, ko­dėl tai vyks­ta, bet ne­tu­riu tie­sio­gi­nių įro­dy­mų, to­dėl nie­ko da­bar ne­pa­sa­ky­siu“, – aiš­ki­no D.Bra­daus­kas.

Anot jo, įra­šy­ti po­kal­biai, apie ku­riuos kal­ba fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka, yra iš­trauk­ti iš kon­teks­to: „Iš kon­teks­to bet ko­kios iš­trau­kos iš po­kal­bių ar da­lis po­kal­bių daž­niau­siai ne­ati­tin­ka ti­kro­jo tu­ri­nio ar pra­smės, gal ir esu pa­sa­kęs kaž­ką apie kaž­ko­kį va­do­vą“.

Ta­čiau jis ne­nei­gė su kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu Rai­mon­du Kur­lians­kiu kal­bė­jęs ka­lė­ji­mo žar­go­nu.

„Kal­bė­ji­mas vie­na ar ki­ta ma­nie­ra ar kad ir pa­si­sa­ky­mas apie kaž­ko­kius va­do­vus, tai nė­ra pa­grin­das at­leis­ti“, – ti­ki­no D.Bra­daus­kas.

Pa­da­ry­tą ža­lą dar rei­kės nustatyti

V.Ša­po­ka tei­gė, kad in­for­ma­ci­jos nu­te­ki­ni­mas ken­kė VMI at­lik­tiems „MG Bal­tic“ ir „Vil­niaus pre­ky­bos“ ty­ri­mams, ta­čiau ko­kia kon­kre­ti ža­la bu­vo pa­da­ry­ta, dar rei­kės nu­sta­ty­ti.

„Be jo­kios abe­jo­nės, kuo­met nau­do­ja­ma­si pri­va­čiais ry­šiais ir ap­ta­ria­ma jų ei­ga ir per­duo­da­ma ta in­for­ma­ci­ja, ku­ri tu­ri bū­ti už­ra­kin­ta po sep­ty­niais ar de­vy­niais rak­tais, vien jau toks in­for­ma­ci­jos per­da­vi­mas ken­kia. O ver­tin­ti, ko­kios tos rea­lios pa­sek­mės, iš ti­krų­jų į tai tu­rė­tų bū­ti at­sa­ko­ma, at­lie­kant de­ta­les­nius ty­ri­mus“, – sa­kė V.Ša­po­ka.

Ta­čiau mi­nis­tras ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, ar dėl R.Kur­lians­kio taip pat at­lie­ka­mas ty­ri­mas.

„Su­da­ry­ta ko­mi­si­ja ne­ty­rė po­no Kur­lians­kio at­sa­ko­my­bės šiuo klau­si­mu ir, ga­lų ga­le, tai yra ki­tų tar­ny­bų dar­bas. (...) Šiuo at­ve­ju aš apie jo­kius ki­tus ga­li­mus ar vyk­do­mus ty­ri­mus ti­krai ne­ga­lė­čiau at­skleis­ti in­for­ma­ci­jos, nes tai ga­lė­tų pa­kenk­ti šiems ty­ri­mams“, – ti­ki­no V.Ša­po­ka.

Anot jo, dėl ga­li­mų ki­tų nuo­bau­dų D.Bra­daus­kui tu­rė­tų spręs­ti ki­tos tar­ny­bos.

„Šiuo at­ve­ju Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja at­li­ko ty­ri­mą, skir­ta pa­ti griež­čiau­sia nuo­bau­da – at­lei­di­mas iš uži­ma­mų par­ei­gų, kal­bė­ti apie ki­tas ga­li­mas po­vei­kio prie­mo­nes rei­kė­tų klaus­ti spe­cia­lių­jų tar­ny­bų“, – aiš­ki­no V.Ša­po­ka.

Anot jo, sie­kiant, kad D.Bra­daus­kas bū­tų nu­baus­tas pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są, rei­kia įro­dy­ti tiks­lią pa­da­ry­tą ža­lą, o tai yra su­dė­tin­ga.

„Jei­gu bū­tu­me ga­lė­ję bau­džia­mo­jo pro­ce­so kon­teks­te kva­li­fi­kuo­ti, jog tai yra vei­ka, ku­ri tu­rė­tų bū­ti bau­džia­ma per bau­džia­mą­jį ko­dek­są, tą klau­si­mą bū­tu­me iš­kė­lę ir krei­pę­si dėl bau­džia­mo­jo pro­ce­so ini­ci­ja­vi­mo. (...) Tam, kad to­kio po­bū­džio ko­rup­ci­nę veik­lą bū­tų ga­li­ma ver­tin­ti per Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pri­zmę, rei­kia la­bai tiks­liai ir kon­kre­čiai įro­dy­ti ža­lą, kas šiuo at­ve­ju bū­tų su­dė­tin­ga“, – ti­ki­no fi­nan­sų mi­nis­tras.

D.Bra­daus­kas dis­kre­di­ta­vo vals­ty­bės tar­nau­to­jo var­dą – VMI komisija

Ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad D.Bra­daus­kas sa­vo veiks­mais men­ki­no VMI au­to­ri­te­tą, dis­kre­di­ta­vo vals­ty­bės tar­nau­to­jo var­dą, su­kū­rė iš­skir­ti­nes są­ly­gas kon­kre­čiam mo­kes­čių mo­kė­to­jui, pa­žei­dė mo­kes­čių mo­kė­to­jų ly­gy­bės pri­nci­pą. Be to, mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, D.Bra­daus­kas pa­žei­di­mus da­rė ty­čia, aiš­kiai su­vok­da­mas jų pa­vo­jin­gu­mą ir pa­sek­mes, bei sie­kė as­me­ni­nės nau­dos.

„Ko­mi­si­ja, at­siž­vel­gu­si į D.Bra­daus­ko uži­ma­mų par­ei­gų sta­tu­są ir įta­ką ug­dant ir for­muo­jant vi­suo­me­nės po­žiū­rį į są­mo­nin­gą ir sa­va­no­riš­ką mo­kes­čių su­mo­kė­ji­mą, į Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos kaip ins­ti­tu­ci­jos mi­si­ją ir pa­skir­tį vals­ty­bė­je, į pa­da­ry­tų pa­žei­di­mų po­bū­dį, truk­mę, for­mą , pa­vo­jin­gu­mą, sis­te­min­gu­mą, ki­lu­sias pa­sek­mes, kal­tės for­mą, į re­zo­nan­są vi­suo­me­nė­je dėl pa­da­ry­to tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo, siū­lo VMI vir­ši­nin­kui D.Bra­daus­kui skir­ti griež­čiau­sią tar­ny­bi­nę nuo­bau­dą – at­lei­di­mą iš par­ei­gų“, – nu­ro­do­ma iš­va­do­je.

Pats D.Bra­daus­kas at­sa­ky­me Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai nu­ro­dė ne­sąs „ka­bi­ne­ti­nis“ va­do­vas, bend­rau­jan­tis su įvai­rių ži­niask­lai­dos įmo­nių va­do­vais ir taip sie­kian­tis VMI tiks­lų – kel­ti pa­si­ti­kė­ji­mą jo va­do­vau­ja­ma ins­ti­tu­ci­ja ir švies­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jus, tuo pa­čiu siek­ti ge­res­nio mo­kes­čių su­rin­ki­mo į biu­dže­tą.

At­ly­gis – po­li­ti­nė par­ama S.Dailydkai

Ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad D.Bra­daus­kas nuo­lat su­si­tik­da­vo, ap­tar­da­vo kon­kre­čius ty­ri­mus su kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu R.Kur­lians­kiu, tei­kė pa­sta­ra­jam pa­slap­tį su­da­ran­čią in­for­ma­ci­ją apie ty­ri­mus, ki­tus vers­li­nin­kus, įmo­nes, i š anks­to de­ri­no bū­si­mus VMI at­sa­ky­mus su R.Kur­lians­kiu.

Taip pat nu­sta­ty­ta, kad kai ku­riuo­se kons­pi­ra­ci­niuo­se su­si­ti­ki­muo­se ne dar­bo vie­to­je VMI vir­ši­nin­kas D.Bra­daus­kas ap­ta­ri­nė­jo su R.Kur­lians­kiu mo­kes­čių ven­gi­mo sche­mas, ki­tus mo­kes­ti­nių pa­ti­kri­ni­mų klau­si­mus, nors tuo pat me­tu VMI vyk­dė pa­ties kon­cer­no „MG Bal­tic“ ir jo ak­ci­nin­kų mo­kes­ti­nius pa­ti­kri­ni­mus.

Už in­for­ma­ci­ją ir bend­ra­dar­bia­vi­mą R.Kur­lians­kis VMI va­do­vui ža­dė­jo at­ly­gį – po­li­ti­kų, su ku­riais R.Kur­lians­kis pa­lai­kė glau­džius ry­šius, par­amą. Taip pat at­si­dė­ko­da­vo ir do­va­no­mis. Ko­kio­mis – ko­mi­si­ja ne­įvar­di­ja.

Vie­no iš su­ti­ki­mų me­tu 2015 me­tų rugp­jū­tį R.Kur­lians­kis siū­lė par­amą bei tar­pi­nin­ka­vi­mą D.Bra­daus­kui san­ty­kiuo­se su po­li­ti­kais, pa­teik­da­mas to­kios par­amos pa­vyz­dį ir mi­nė­da­mas tuo­me­ti­nio „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ va­do­vo Sta­sio Dai­lyd­kos pa­lai­ky­mą ir iš­lai­ky­mą pos­te.

Kons­pi­ra­ci­niai su­si­ti­ki­mai ir slap­ta in­for­ma­ci­ja R.Kurlianskiui

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja nu­sta­tė, kad 2015 me­tais VMI va­do­vas ne­skelb­tuo­se su­si­ti­ki­muo­se su kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu Rai­mon­du Kur­lians­kiu pa­žeis­da­mas įsta­ty­mus tei­kė pa­sta­rą­ją in­fo­ma­ci­ją apie VMI at­lik­tus bei 2013 ir 2015 me­tais at­lik­tus „Vil­niaus pre­ky­bos“ ty­ri­mus, apie VP gru­pės ak­ci­nin­kų Ju­liaus Nu­ma­vi­čiaus, Gin­ta­ro Mar­cin­ke­vi­čiaus ir Min­dau­go Mar­cin­ke­vi­čiaus mo­kes­ti­nius pa­ti­kri­ni­mus.

Iš­va­do­je nu­ro­do­ma, kad su R.Kur­lians­kiu VMI va­do­vas 2015 me­tais bu­vo su­ti­kęs ke­tu­ris kar­tus. Vi­si su­si­ti­ki­mai vy­ko dar­bo me­tu, bet ne dar­bo vie­to­je. Ke­li jų vy­ko vieš­bu­čio „Am­ber­ton“ res­to­ra­ne „La Ca­ve“, ki­tų kons­pi­ra­ci­nių su­si­ti­ki­mų vie­ta ne­nu­ro­do­ma.

Nu­sta­ty­ta, kad, VMI va­do­vas de­ri­no su R.Kur­lians­kiu kai ku­riuos VMI veiks­mus – nu­ro­dy­da­mas vers­li­nin­kui per tar­pi­nin­ką pa­teik­ti pa­gei­dau­ja­mą gau­ti VMI at­sa­ky­mą į kon­kre­tų iš anks­to ap­tar­tą kon­cer­no at­sto­vų pra­šy­mą. D.Bra­daus­kas, nu­ro­do­ma pa­ti­kri­ni­mo iš­va­do­je, taip pat ža­dė­jo R.Kur­lians­kiui in­for­muo­ti apie pra­šy­mo nag­ri­nė­ji­mo ei­gą ir „jei­gu rei­kės kaž­ką pa­ko­re­guos“.

Ko­mi­si­ja nu­ro­do ty­ri­mo me­tu, be ki­ta ko, ver­ti­nu­si Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT), VMI, Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos in­for­ma­ci­ją, taip pat ir pa­ties D.Bra­daus­ko pa­teik­tus pa­aiš­ki­ni­mus. Da­lis ty­ri­mo iš­va­dų grin­džia­ma STT pa­teik­tais kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos duo­me­ni­mis.

Kaip anks­čiau ra­šė BNS, ne­ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, kai ku­riąin­for­ma­ci­ją apie „Vil­niaus pre­ky­bos“ mo­kes­ti­nius pa­tkri­ni­mus ar šios įmo­nės ak­ci­nin­kus D.Bra­daus­kas ir R.Kur­lian­kis ta­rė­si per­duo­ti VP gru­pės at­sto­vei Dia­nai Do­mi­nie­nei.

D.Bra­daus­kas sa­kė ne­sąs „ka­bi­ne­ti­nis“ vadovas

At­sa­ky­muo­se ty­ri­mą at­li­ku­siai ko­mi­si­jai D.Bra­daus­kas nu­ro­dė, jog nė­ra „ka­bi­ne­ti­nis“ va­do­vas, pla­čia bend­rau­ja ir su ži­niask­lai­dos at­sto­vais ir su vers­li­nin­kais, da­ly­vau­jan­tis vers­lo aso­cia­ci­jų, ži­niask­lai­dos su­si­ti­ki­muo­se, ren­gi­niuo­se.

Toks bend­ra­vi­mas, VMI va­do­vo tei­gi­mu, taip jis sie­kia VMI tiks­lų – kel­ti pa­si­ti­kė­ji­mą jo va­do­vau­ja­ma ins­ti­tu­ci­ja ir švies­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jus, tuo pa­čiu už­ti­krin­ti ge­res­nį mo­kes­čių su­rin­ki­mą į biu­dže­tą.

Tuo pa­čiu D.Bra­daus­kas ke­lia klau­si­mą – ar šiuo me­tu VMI vyk­dant „Vil­niaus pre­ky­bos“ ir „MG Bal­tic“ įmo­nių gru­pės ir ak­ci­nin­kų pa­ti­kri­ni­mus, jo at­žvil­giu at­lie­ka­mas ty­ri­mas nė­ra spau­di­mas VMI, jo va­do­vui bei dar­buo­to­jams.

Ko­mi­si­ja iš­va­do­se pa­žy­mi, kad D.Bra­daus­kas at­sa­kė ne­ga­lįs pri­dė­ti do­ku­men­tų, ku­re ga­lė­tų pa­dė­ti grei­ti ir ob­jek­ty­viai at­lik­ti ty­ri­mą.

VMI jau ku­rį lai­ką ti­ria „Vil­niaus pre­ky­bos“ ir „MG Bal­tic“ veiklą

VMI nuo 2015-ųjų va­sa­ros ti­ria ga­li­mas mo­kes­čių ven­gi­mo sche­mas „Vil­niaus pre­ky­bos“ gru­pė­je. Šia­me ty­ri­me VMI bend­ra­dar­biau­ja ir su Lat­vi­jos bei Es­ti­jos mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­mis. Ty­ri­mas pra­dė­tas po to, kai smul­ku­sis VP gru­pės ak­ci­nin­kas Min­dau­gas Mar­cin­ke­vi­čius par­eiš­kė, kad jam pa­si­trau­kus iš „A­kro­po­lius“ val­dan­čios įmo­nės va­do­vo par­ei­gų, pra­si­dė­jo po­ky­čiai pa­čio­je gru­pė­je – pra­dė­jo kur­tis de­šim­tys hol­din­gų, skir­tų tam, kad rea­lią veik­lą vyk­dan­čios bend­ro­vės bū­tų at­ri­bo­tos nuo gru­pės ak­ci­nin­kų.

VP gru­pės at­sto­vai kal­ti­ni­mus mo­kes­čių slė­pi­mu ne­igia ir tvir­ti­na, kad taip M.Mar­cin­ke­vi­čius jam nau­din­go­mis są­ly­go­mis sie­kia ag­re­sy­viai pa­si­trauk­ti iš gru­pės.

Di­džiau­sio­je 2016-ųjų po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je bu­vo apk­laus­ta „Vil­niaus pre­ky­bos“ pa­grin­di­nio ak­ci­nin­ko Ne­ri­jaus Nu­ma­vi­čiaus kon­tro­liuo­ja­mos bend­ro­vės „Ber­to­na Hol­dings Li­mi­ted“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vė D.Do­mi­nie­nė. Ji tei­gė, kad bu­vo apk­laus­ta dėl pa­žin­ties su pa­pir­ki­nė­ji­mu ta­me ty­ri­me įta­ria­mu R. Kur­lians­kiu.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl VP gru­pės įmo­nių ir jos ak­ci­nin­kų veik­los at­li­ko ir Lie­tu­vos Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra, ta­čiau per­nai rugp­jū­tį jis bu­vo nu­trauk­tas ne­nus­ta­čiu­si pa­žei­di­mų.

VMI per­nai ru­de­nį skel­bė at­lie­kan­ti ir „MG Bal­tic“ pre­zi­den­to ir vie­nin­te­lio ak­ci­nin­ko Da­riaus Moc­kaus bei ke­tu­rių kon­cer­no įmo­nių pa­ti­kri­ni­mus.

R.Kur­lians­kis įta­ria­mas po­li­ti­kų bu­vu­sio Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vo Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir bu­vu­sio vie­no Dar­bo par­ti­jos ly­de­rių Vy­tau­to Gap­šio pa­pir­ki­mu, pre­ky­ba po­vei­kiu ir ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu vals­ty­bės pa­slap­ti­mi.

Skelbs nau­jo VMI va­do­vo konkursą

D.Bra­daus­ką at­lei­dus iš par­ei­gų, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja skelbs nau­jo VMI vir­ši­nin­ko kon­kur­są. VMI vir­ši­nin­ką į par­ei­gas pri­ima ir iš jų at­lei­džia fi­nan­sų mi­nis­tras.

Fi­nan­sų mi­nis­tro spren­di­mą at­leis­ti D.Bra­daus­ką iš par­ei­gų pa­sta­ra­sis ga­li aps­kųs­ti teis­mui. Anks­čiau D.Bra­daus­kas apie tai tei­gė ne­gal­vo­jan­tis.

Nuo sau­sio 9-osios lai­ki­nai VMI va­do­va­vo vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ar­tū­ras Kle­raus­kas, iki tol įstai­gai va­do­va­vo ki­tas VMI vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Vy­gan­tas Iva­naus­kas.

VMI va­do­vu 51-erių D.Bra­daus­kas pa­skir­tas 2015 me­tų ba­lan­džio vi­du­ry­je. Iki tol nuo 2014 me­tų lie­pos jis lai­ki­nai ėjo VMI vir­ši­nin­ko par­ei­gas, kai tuo­me­ti­nis fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius ne­pra­tę­sė nuo 2005 me­tų spa­lį dir­bu­sio VMI vir­ši­nin­ko Mo­des­to Ka­se­liaus­ko ka­den­ci­jos.

D.Bra­daus­kas yra bu­vu­sio Sei­mo na­rio Bro­niaus Bra­daus­ko sū­nus.