VMI turi nutraukti išmaniosios mokesčių sistemos konkursą
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT), pa­ti­kri­nu­si Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) vyk­do­mą at­vi­rą kon­kur­są „Iš­ma­nio­sios mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­mos elek­tro­ni­nių sąs­kai­tų fak­tū­rų ir važ­ta­raš­čių po­sis­te­mio su­kū­ri­mo ir įdie­gi­mo pa­slau­gų įsi­gi­ji­mo vie­ša­sis pir­ki­mas“, kons­ta­ta­vo įsta­ty­mo pa­žei­di­mus, to­dėl šis pir­ki­mas, pa­sak VPT, tu­ri bū­ti nu­trauk­tas.

ES fon­dų lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mo pir­ki­mo ver­tė 3,7 mln. Eu­rų (be PVM).

VPT pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad VMI pa­žei­dė Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo (VPĮ) są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos už­ti­kri­ni­mo, tie­kė­jų ly­gia­tei­siš­ku­mo ir skaid­ru­mo pri­nci­pus.

Nu­sta­ty­ta, kad vie­šo­jo pir­ki­mo ko­mi­si­ja, ver­tin­da­ma pa­siū­ly­mų tech­ni­nes cha­rak­te­ris­ti­kas, tik sky­rė ba­lus, ta­čiau sa­vo spren­di­mų ne­pag­rin­dė bei ne­nu­ro­dė ba­lų sky­ri­mo mo­ty­vų, kaip tai nu­ma­to VPĮ.

Tei­gia­ma, kad šio vie­šo­jo pir­ki­mo ko­mi­si­ja bend­rai ir kiek­vie­nas ko­mi­si­jos na­rys in­di­vi­dua­liai ba­lus pir­ki­mo da­ly­viams sky­rė ne­pag­rįs­tai.

VMI ko­mi­si­jos spren­di­mu, dau­giau­siai ba­lų su­rin­ko UAB „In­soft“ su par­tne­riais, an­tro­je – jung­ti­nis UAB „Af­fec­to Lie­tu­va“ ir „UAB At­ea“ pa­siū­ly­mas.

VPT taip pat nu­sta­tė, kad per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja pir­ki­mo są­ly­go­se pa­tei­kė per­tek­li­nius kva­li­fi­ka­ci­nius rei­ka­la­vi­mus bū­si­miems tie­kė­jams bei jų pa­si­telk­tiems eks­per­tams, o pir­ki­mo są­ly­go­se ap­sun­ki­na­ma tie­kė­jų ga­li­my­bė šias są­ly­gas aps­kųs­ti.