VMI tikrina „MG Baltic“ įmones
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad ti­kri­na­mos 4 įmo­nės.

„Vyks­ta da­bar ke­tu­ri ty­ri­mai. Mo­kes­ti­nis ty­ri­mas nė­ra kaž­koks siau­bas, kur VMI jau yra įsi­ti­ki­nu­si, kad kaž­kas nu­slėp­ta. Ty­ri­mo me­tu nu­sta­čius ne­ati­ti­ki­mus, ga­li­ma tvar­ky­ti dek­la­ra­ci­jas, ga­li­ma su­mo­kė­ti mo­kes­čius be jo­kių bau­dų“, – BNS sa­kė VMI at­sto­vas spau­dai Da­rius Bu­ta.

Jis ne­ga­lė­jo at­skleis­ti, ku­rias bend­ro­ves šiuo me­tu ti­kri­na VMI ir ka­da ty­ri­mai bus baig­ti. D.Bu­ta ne­ko­men­ta­vo, ar VMI ti­ria ir fi­zi­nius as­me­nis, su­si­ju­sius su kon­cer­nu.

„MG Bal­tic“ eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų di­rek­to­rius Vi­das La­zic­kas BNS sa­kė, kad kon­cer­no įmo­nės bend­ra­dar­biau­ja su VMI ir tei­kia jai vi­są in­for­ma­ci­ją.

Dien­raš­tis „Vers­lo ži­nios“ penk­ta­die­nį ra­šė, jog šiuo me­tu vyks­ta ty­ri­mai dėl dvie­jų įmo­nių ir dvie­jų fi­zi­nių as­me­nų, o ki­tą sa­vai­tę bus pra­dė­ti ty­ri­mai dėl dar dvie­jų įmo­nių.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė dar 2014 me­tais su­kri­ti­ka­vo VMI dar­bą ir tei­gė, kad „nau­jas for­mas įga­vę oli­gar­chi­niai da­ri­niai skal­do ir da­li­na­si Lie­tu­vą“. Ži­niask­lai­da spė­lio­jo, jog ša;lies va­do­vės mi­nė­ti da­ri­niai bu­vo „MG Bal­tic“ ir kon­cer­nas „I­cor“.

D.Moc­kus bu­vo apk­laus­tas ga­li­mos po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ty­ri­me, ku­ria­me kon­cer­no vi­cep­re­zi­den­tas Rai­mon­das Kur­lians­kis įta­ria­mas pa­pir­kus bu­vu­sį Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rį Eli­gi­jų Ma­siu­lį. Pa­sta­ra­jam pa­teik­ti įta­ri­mai pre­ky­ba po­vei­kiu, ky­ši­nin­ka­vi­mu ir ne­tei­sė­tu pra­tur­tė­ji­mu.

Kon­cer­no gru­pei pri­klau­so al­ko­ho­lio ga­my­bos ir pre­ky­bos įmo­nės „Stumb­ras“, „A­li­ta“, „Mi­ne­ra­li­niai van­de­nys“, LNK te­le­vi­zi­ja, nau­jie­nų por­ta­las al­fa.lt, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bend­ro­vės „Mit­ni­ja“ ir „MG Val­da“, maž­me­ni­nės pre­ky­bos dra­bu­žiais įmo­nė „Ap­ran­ga“, lo­gis­ti­kos bend­ro­vė „Tro­mi­na“.

„MG Bal­tic“ 2014 me­tų kon­so­li­duo­tas gry­na­sis pel­nas sie­kė 13,444 mln. li­tų – 23,3 proc. ma­žiau nei 2013 me­tais, kon­so­li­duo­tos pa­ja­mos iš­au­go 12,5 proc. iki 577,587 mln. eu­rų.