VMI tikrina informaciją dėl „darbiečių“ K. Daukšio ir Š. Biručio turto
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ana­li­zuo­ja in­for­ma­ci­ją apie Dar­bo par­ti­jos at­sto­vų Sei­mo na­rio Kęs­tu­čio Dauk­šio ir kul­tū­ros mi­nis­tro Ša­rū­no Bi­ru­čio Bul­ga­ri­jo­je ne­dek­la­ruo­tą tur­tą.

„Pra­dė­jo­me ana­li­zuo­ti abu at­ve­jus ir ana­li­zuo­si­me vi­sus, ku­rie tik pa­si­ro­dys vie­šo­jo­je ar ne­vie­šo­jo­je erd­vė­je. Mo­kes­ti­nis pa­ti­kri­ni­mas bū­tų pa­ti griež­čiau­sia kon­tro­lės pro­ce­dū­ra po mo­kes­ti­nio ty­ri­mo ir taip to­liau – da­bar vyk­do­ma ana­li­zė, ku­ri at­lie­ka­ma prieš kiek­vie­ną mo­kes­ti­nį ty­ri­mą ar pa­ti­kri­ni­mą, žiū­ri­ma, ar su­ei­na vi­si ga­lai. Jei­gu ana­li­zės me­tu iš­aiš­kė­ja, kad yra vie­na ar ki­ta ri­zi­ka, su­si­ju­si su mo­kes­čių ne­su­mo­kė­ji­mu, tuo­met yra pra­de­da­mos kon­tro­lės pro­ce­dū­ros“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė VMI at­sto­vas Da­rius Bu­ta.

Anot jo, ana­li­zuo­jant vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­ro­džiu­sią in­for­ma­ci­ją bend­ra­dar­biau­ja­ma su Bul­ga­ri­jos mo­kes­čių ins­pek­to­riais.

„Be abe­jo, mes bend­ra­dar­biau­si­me su Bul­ga­ri­jos mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (...). Dar ver­tė­tų pri­min­ti, kad iki pra­ėju­sių me­tų va­sa­ros Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės tu­rė­jo vie­na ki­tai pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie ne­kil­no­ja­mą tur­tą, ku­rį val­do už­sie­nie­čiai, ta­čiau Bul­ga­ri­ja yra vie­na iš ne­dau­ge­lio vals­ty­bių, ku­ri yra par­eiš­ku­si, kad ji­nai ne­ga­li pa­teik­ti to­kios in­for­ma­ci­jos, ka­dan­gi jų re­gis­tras yra ne­sut­var­ky­tas ir jie au­to­ma­tiš­kai ne­ma­to, koks ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas pri­klau­so už­sie­nie­čiams“, – BNS aiš­ki­no D.Bu­ta.

Jo tei­gi­mu, šių me­tų pa­va­sa­rį iš Bul­ga­ri­jos ko­le­gų vis­gi bu­vo gau­ta tam ti­kra in­for­ma­ci­ja apie už­sie­nie­čių val­do­mą tur­tą, ta­čiau ji nė­ra su­sis­te­min­ta.

„Ta­me fai­le yra iš ti­krų­jų įdo­mi in­for­ma­ci­ja tuo, kad vie­na da­lis su­ra­šy­ta lo­ty­niš­kais raš­me­ni­mis, ki­ta da­lis – ki­ri­li­ca. Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos spe­cia­lis­tai da­bar ban­do iš­nag­ri­nė­ti, iš­šif­ruo­ti tą fai­lą ir, be abe­jo, tą in­for­ma­ci­ją nau­dos sa­vo veik­lo­je“, – ti­ki­no VMI at­sto­vas.

Por­ta­las 15min.lt šią sa­vai­tę pa­skel­bė, kad Š.Bi­ru­tis yra vie­nas iš tri­jų as­me­nų, val­dan­čių Bul­ga­ri­jo­je re­gis­truo­tą įmo­nę „Ag­ro­li­tas“. Po­li­ti­ko su par­tne­riais val­do­ma įmo­nė 2009 me­tų va­sa­rį už 200 tūkst. eu­rų su­mą nu­si­pir­ko 18,5 hek­ta­ro že­mės ne­to­li Kal­če­vo gy­ven­vie­tės Ry­tų Bul­ga­ri­jo­je.

Taip pa­skelb­ta, kad Sei­mo na­rio K.Dauk­šio žmo­na Bul­ga­ri­jo­je tu­rė­jo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, ku­rio nie­kur ne­dek­la­ra­vo. Ofi­cia­lūs Bul­ga­ri­jos re­gis­tro do­ku­men­tai ro­do, jog Ei­ri­da Dauk­šie­nė tie­sio­giai su­si­ju­si su šio­je ša­ly­je re­gis­truo­ta įmo­ne „Si­gi­ta 777“, ku­rią val­do E.Dauk­šie­nė ir Si­gu­tė Ma­kuš­kie­nė. 2006 me­tais, K.Dauk­šiui ei­nant ūkio mi­nis­tro par­ei­gas, ši bend­ro­vė įsi­gi­jo du skly­pus Bia­los ku­ror­te, prie pat jū­ros. Už pir­ki­nį, ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, „Si­gi­ta 777“ su­mo­kė­jo 301 tūkst. Bul­ga­ri­jos le­vų ar­ba maž­daug 154 tūkst. eu­rų. Po­li­ti­kas tei­gė apie žmo­nos vers­lą ži­nan­tis, ta­čiau sa­kė, kad žmo­nos ak­ci­jos 2014 me­tais bu­vo par­duo­tos už tiek pat lė­šų, už kiek ir įsi­gy­tos – dau­giau nei tūks­tan­tį eu­rų.