VMI reformų planai: mažiau darbuotojų, didesni atlyginimai
Nau­ja va­do­vė – nau­ji vė­jai. Nau­jo­ji Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) va­do­vė Edi­ta Ja­nu­šie­nė pla­nuo­ja efek­ty­vin­ti veik­lą ir ma­žin­ti eta­tų skai­čių. Ta­čiau tuo pa­čiu ji ža­da stip­rin­ti ana­li­ti­kų bei di­džių­jų mo­kes­čių mo­kė­to­jų ti­krin­to­jų ko­man­dą bei di­din­ti dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus, ra­šo „Vers­lo ži­nios“.

„Ieš­ko­me žmo­nių, ku­rie su­stip­rin­tų Di­džių­jų mo­kes­čių mo­kė­to­jų de­par­ta­men­tą. Jis yra ne­ma­žai nu­krau­ja­vęs, taip pat pla­nuo­ja­me su­stip­rin­ti ir ana­li­ti­kų pa­da­li­nį. Vi­sur ki­tur dar­buo­to­jų pri­ėmi­mas su­stab­dy­tas, tu­ri­me ir tuš­čių eta­tų, ku­rių ne­men­ką da­lį nai­kin­si­me“, – in­ter­viu „Vers­lo ži­nioms“ sa­kė E. Ja­nu­šie­nė.

Pa­sak jos, VMI pa­lie­ka jau­ni žmo­nės, nes ins­pek­ci­jo­je vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to at­ly­gi­ni­mas yra 20 proc. ma­žes­nis nei ki­to­se vie­šo­jo sek­to­riaus įstai­go­se. Be to, jos nuo­mo­ne, VMI trūks­ta vi­di­nės kar­je­ros po­li­ti­kos. Ta­čiau E. Ja­nu­šie­nė ža­da, kad dar­buo­to­jų skai­čius bus nuo­sek­liai ma­ži­na­mas.

Nau­jo­ji VMI va­do­vė taip pat už­ti­kri­no, kad VMI ins­pek­to­rių dar­bas ne­bus ver­ti­na­mas pa­gal tai, kiek jie pa­pil­do­mai pri­skai­čia­vo mo­kes­čių, to­dėl ti­kė­ti­na, kad at­ei­ty­je jie ne­sis­tengs įmo­nė­se bū­ti­nai ras­ti ko nors blo­ga. Da­bar pla­nuo­ja­ma nu­sta­ty­ti to­kią kon­tro­lės pro­ce­dū­rų prie­žiū­rą, ku­ri be rei­ka­lo ne­truk­dy­tų mo­kes­čių mo­kė­to­jų.

„VMI mo­kes­čių aps­kai­čia­vi­mo ir su­mo­kė­ji­mo kon­tro­lės veik­la tu­ri bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­ma di­džiau­sią dė­me­sį ir iš­tek­lius ski­riant ri­zi­koms, tu­rin­čioms di­džiau­sią įta­ką biu­dže­to pa­ja­mų su­rin­ki­mui ir ati­tin­ka­mai ri­zi­kin­giau­siems mo­kes­čių mo­kė­to­jams. Svar­biau­sias už­da­vi­nys – už­ti­krin­ti, kad tu­ri­mi vi­di­niai re­sur­sai bū­tų pa­nau­do­ja­mi efek­ty­viai, o veik­lą pra­de­dan­tis, smul­kus vers­las, są­ži­nin­gi mo­kes­čių mo­kė­to­jai bū­tų truk­do­mi kuo ma­žiau“, – “Vers­lo ži­nioms“ tei­gė E. Ja­nu­šie­nė.

Anot jos, VMI dar­buo­to­jų dar­bas ne­bus ver­ti­na­mas pa­gal tai, kiek pa­ti­kri­ni­mų me­tu jie ran­da pa­žei­di­mų ir ski­ria bau­dų. Taip pat pla­nuo­ja­ma nu­sta­ty­ti VMI kon­tro­lės prie­žiū­rą ir taip „nus­to­ti er­zin­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jus“.