VMI plačiau pravers informaciją apie politikų, pareigūnų, tarnautojų turtą
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) šie­met vie­šai pa­skelbs dau­giau po­li­ti­kų, par­ei­gū­nų ir vals­ty­bės tar­nau­to­jų tur­to dek­la­ra­ci­jų iš­ra­šų. Pla­nuo­ja­ma pa­teik­ti 58,7 tūkst. gy­ven­to­jų ir jų su­tuok­ti­nių tur­to dek­la­ra­ci­jų iš­ra­šus, ar­ba 19 tūkst. dau­giau nei per­nai.

Šiuo metu teisingas turto deklaracijas jau yra pateikę 54,5 tūkst. tai privalančių padaryti gyventojų, tą dar turėtų padaryti apie 40 tūkst. žmonių, pranešė VMI.

VMI iki šiol skelbdavo prezidento, Seimo ir savivaldybių tarybų narių, Lietuvoje išrinktų europarlamentarų, premjero, ministrų, viceministrų, kanclerių, generalinio prokuroro ir kitų prokuratūrų vadovų, teismų vadovų, teisėjų, Lietuvos banko vadovų, Seimo kontrolierių, kitų valstybės tarnautojų ir jų sutuoktinių deklaracijų išrašai.

Šiemet VMI papildomai paskelbs minėtų ir kitų institucijų vadovų pavaduotojų, politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų, kariuomenės vado, savivaldybių ir kitų biudžetinių įstaigų, valstybinių aukštųjų mokyklų, strateginių įmonių, viešųjų įstaigų ir bendrovių, kurių akcininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų ir visų jų pavaduotojų bei jų sutuoktinių deklaracijų išrašus.

Anot VMI, pastarieji asmenys ir anksčiau turėjo prievolę deklaruoti turtą, tačiau iki šiol jų turto deklaracijų išrašai nebuvo skelbiami.

Deklaracijų išrašus VMI savo interneto svetainėje paviešina iki spalio 1 dienos.