VMI komunikacijos vadovas Darius Buta traukiasi iš pareigų
Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas Da­rius Bu­ta trau­kia­si iš par­ei­gų, BNS pir­ma­die­nį pra­ne­šė VMI vir­ši­nin­ko par­ei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis Ar­tū­ras Kle­raus­kas.

„VMI ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas D.Bu­ta sa­vi­kri­tiš­kai įver­ti­nęs sa­vo poel­gį, kai kon­cer­no „MG Bal­tic“ in­te­re­sams at­sto­vau­jan­tį „Pub­li­cum FComm“ Vai­do­tą Vyš­niaus­ką in­for­ma­vo apie ži­niask­lai­dos do­mė­ji­mą­si jų klien­tų kon­tro­lės veiks­mų re­zul­ta­tais ir ga­li­mą to­kių veiks­mų po­vei­kį VMI re­pu­ta­ci­jai, šian­dien pa­tei­kė pra­šy­mą at­leis­ti iš uži­ma­mų par­ei­gų ša­lių su­si­ta­ri­mu“, – sa­kė A.Kle­raus­kas.

Anot jo, VMI sa­vo dar­buo­to­jams tai­ko aukš­čiau­sius eti­kos rei­ka­la­vi­mus, to­dėl D.Bu­tos pra­šy­mas pa­ten­kin­tas.

„No­ri­me pa­žy­mė­ti, kad VMI sa­vo dar­buo­to­jams tai­ko aukš­čiau­sius rei­ka­la­vi­mus ir sie­kia už­ti­krin­ti vi­sų mo­kes­čių mo­kė­to­jų ly­gia­tei­siš­ku­mo pri­nci­pą bei už­kirs­ti ke­lią bet ko­kioms abe­jo­nėms dėl VMI veik­los ob­jek­ty­vu­mo ir ne­ša­liš­ku­mo. At­siž­vel­giant į tai ir įver­ti­nus su mi­nė­tu in­ci­den­tu su­si­ju­sias ap­lin­ky­bes, Da­riaus Bu­tos veik­lą, dir­bant VMI, nu­spręs­ta šį pra­šy­mą pa­ten­kin­ti“, – pra­ne­šė VMI va­do­vy­bė.

Pa­sak A.Kle­raus­ko, D.Bu­ta VMI dir­bo pa­gal dar­bo su­tar­tį.

„D.Bu­ta nė­ra vals­ty­bės tar­nau­to­jas, jam nė­ra tai­ko­mos bend­ro­sios Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tos, ati­tin­ka­mai rei­ka­la­vi­mai kiek ki­to­kio lyg­mens, dėl to bu­vo nu­spręs­ta, kad šis spren­di­mas ra­cio­na­liau­sias šio­je si­tua­ci­jo­je“, – sa­kė A.Kle­raus­kas.

D.Bu­tos el­ge­sys ver­tin­tas po to, kai penk­ta­die­nį pa­sta­ra­sis pri­pa­ži­no apie nau­jie­nų agen­tū­ros pa­klau­si­mą VMI ope­ra­ty­viai in­for­ma­vęs ins­pek­ci­jos ti­kri­na­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ at­sto­vą.

Nau­jie­nų agen­tū­ros žur­na­lis­tas penk­ta­die­nio pa­va­ka­re tei­ra­vo­si D.Bu­tos apie VMI at­lie­ka­mą pa­ti­kri­ni­mą ir ga­li­mus jo re­zul­ta­tus. D.Bu­ta at­sa­kė ne­ga­lįs su­teik­ti jo­kios in­for­ma­ci­jos apie mi­nė­tą pa­ti­ki­ni­mą. Pra­ėjus 10 min. po šio žur­na­lis­to ir VMI at­sto­vo po­kal­bio, apie BNS pa­klau­si­mą ta­po ži­no­ma kon­cer­no at­sto­vams.

D.Bu­ta penk­ta­die­nį ke­lis kar­tus perk­laus­tas ga­liau­siai pri­pa­ži­no, kad ne­tru­kus po po­kal­bio su BNS žur­na­lis­tu, in­for­ma­vo pri­va­čia „Fa­ce­book“ pa­sky­ros ži­nu­te kon­cer­no at­sto­vą, jog BNS tei­rau­ja­si apie VMI pa­ti­kri­ni­mą kon­cer­no va­do­vų at­žvil­giu.

„Kas at­sto­vau­ja jū­sų mi­ni­moms kom­pa­ni­joms iš vie­šų­jų ry­šių kom­pa­ni­jų? „Pub­li­cum FComm“ va­do­vas Vai­das Vyš­niaus­kas. Bu­vo pra­šy­mas, la­bai na­tū­ra­lus pra­šy­mas, kad kom­pa­ni­ja yra pa­pra­šiu­si vyks­tant ty­ri­mui ne­ko­men­tuo­ti tar­pi­nių re­zul­ta­tų. Tai yra na­tū­ra­lus kom­pa­ni­jos, ku­ri rū­pi­na­si sa­vo re­pu­ta­ci­ja (kiek jai se­ka­si, kiek ne­si­se­ka, aš ne­ko­men­tuo­siu), pra­šy­mas. Mes jį esa­me iš­gir­dę“, – sa­kė jis.

„Kai pa­skam­bi­na BNS ir pra­de­da ma­ne kal­ti prie sie­nos, kad Da­riau, su­si­tin­kam kaž­kur, nes mes tu­ri­me kaž­ko­kios in­for­ma­ci­jos – aš tą pa­sa­kiau Vai­dui Vyš­niaus­kui: Vai­dai, kaž­ko­kia in­for­ma­ci­ja yra pas BNS, nes jie tei­rau­ja­si apie jū­sų klien­tą. Aš pa­sa­kiau, kad Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja ne­ko­men­tuo­ja šio­je vie­to­je nie­ko“, – sa­vo poel­gio mo­ty­vus aiš­ki­no D.Bu­ta.

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja ba­lan­džio pra­džio­je pra­dė­jo nuo­dug­nų „Vil­niaus pre­ky­bos“ gru­pės ir kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nių ir ak­ci­nin­kų pa­ti­kri­ni­mą. Toks spren­di­mas pri­im­tas, at­siž­vel­gus į VMI dar­bo gru­pės, ver­ti­nu­sios anks­tes­nius jų veik­los ty­ri­mus, pa­siū­ly­mą tai­ky­ti griež­čiau­sią kon­tro­lės for­mą – komp­lek­si­nius mo­kes­ti­nius pa­ti­kri­ni­mus.

Nau­ji pa­ti­kri­ni­mai pra­dė­ti jau po to, kai iš VMI vir­ši­nin­ko par­ei­gų sau­sį at­leis­tas Dai­no­ras Bra­daus­kas, kal­tin­tas tuo, kad „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tui Rai­mon­dui Kur­lians­kiui at­skleis­da­vo in­for­ma­ci­ją apie VMI at­lie­ka­mus mo­kes­ti­nius pa­ti­kri­ni­mus. D.Bra­daus­kas mi­nė­tus kal­ti­ni­mus ne­igia ir at­lei­di­mą yra aps­kun­dęs teis­mui.

Nau­ji pa­ti­kri­ni­mai api­ma ne tik jau tir­tą, bet kur kas il­ges­nę gru­pių veik­lą. Taip, anot VMI, sie­kia­ma iš­siaiš­kin­ti, ar šios gru­pės ne­nau­do­ja mo­kes­čių ven­gi­mo sche­mų. Pa­ti­kri­ni­mus tu­rė­jo at­lik­ti ins­pek­ci­jos dar­buo­to­jai, ku­rie iki šiol ne­kon­tro­lia­vo šių įmo­nių.

Tuo­met VMI tei­gė, kad anks­tes­nių mo­kes­ti­nių ty­ri­mų me­tu bu­vo ver­tin­ti tik kai ku­rie san­do­riai, su­rink­ta pa­pil­do­ma in­for­ma­ci­ja, ta­čiau ne­bu­vo komp­lek­siš­kai ver­tin­ta ir pa­si­sa­ky­ta dėl mo­kes­ti­nių prie­vo­lių vyk­dy­mo vi­su­mos.