VMI iš naujo įvertinis sprendimus dėl „Vilniaus prekybos“ ir „MG Baltic“ tyrimų
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ke­ti­na iš nau­jo įver­tin­ti pa­sta­rai­siais me­tais vy­ku­sių vie­nų di­džiau­sių Lie­tu­vo­je vers­lo gru­pių „Vil­niaus pre­ky­ba“ ir „MG Bal­tic“ įmo­nių ty­ri­mų re­zul­ta­tus.

„VMI pa­tvir­ti­na, kad su­da­ry­ta ins­ti­tu­ci­jos spe­cia­lis­tų ko­man­da įver­tins pa­sta­rai­siais me­tais pri­im­tų spren­di­mų dėl mi­nė­tų vers­lo gru­pių įmo­nių pa­grįs­tu­mą. Šiuo me­tu VMI vyk­do net ke­le­tą ty­ri­mų, su­si­ju­sių su mi­ni­mo­mis įmo­nių gru­pė­mis. Sie­kiant už­ti­krin­ti jų re­zul­ta­tų ne­ša­liš­ku­mą, spren­di­mų pa­grįs­tu­mą, pa­ti­kri­ni­mų ei­gą ver­tins ge­riau­si VMI eks­per­tai“, – BNS sa­kė VMI lai­ki­na­sis vir­ši­nin­kas Ar­tū­ras Kle­raus­kas.

Pa­sak jo, VMI taip pat ke­ti­na at­lik­ti su­si­ta­ri­mų su mo­kes­čių mo­kė­to­jais bei įpa­rei­go­jan­čių spren­di­mų pro­ce­dū­rų an­ti­ko­rup­ci­nį jų ver­ti­ni­mą ir, jei rei­kės, su­kurs bei įgy­ven­dins prie­mo­nes, mi­ni­mi­zuo­sian­čias ko­rup­ci­jos ap­raiš­kų ga­li­my­bes.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja sau­sio 20 die­ną at­lei­do VMI vir­ši­nin­ką Dai­no­rą Bra­daus­ką, nu­sta­čius, kad jis kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tui Rai­mon­dui Kur­lians­kiui tei­kė in­for­ma­ci­ją apie „Vil­niaus pre­ky­bos“ ir VP gru­pės ak­ci­nin­kų mo­kes­ti­nius pa­ti­kri­ni­mus, ši in­for­ma­ci­ja bu­vo nau­din­ga šioms dviem vers­lo gru­pėms.

VMI nuo 2015-ųjų va­sa­ros ti­ria ga­li­mas mo­kes­čių ven­gi­mo sche­mas „Vil­niaus pre­ky­bos“ gru­pė­je. Šia­me ty­ri­me VMI bend­ra­dar­biau­ja ir su Lat­vi­jos bei Es­ti­jos mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­mis. Ty­ri­mas pra­dė­tas po to, kai smul­ku­sis VP gru­pės ak­ci­nin­kas Min­dau­gas Mar­cin­ke­vi­čius par­eiš­kė, kad jam pa­si­trau­kus iš „A­kro­po­lius“ val­dan­čios įmo­nės va­do­vo par­ei­gų, pra­si­dė­jo po­ky­čiai pa­čio­je gru­pė­je – pra­dė­jo kur­tis de­šim­tys hol­din­gų, skir­tų tam, kad rea­lią veik­lą vyk­dan­čios bend­ro­vės bū­tų at­ri­bo­tos nuo gru­pės ak­ci­nin­kų.

VP gru­pės at­sto­vai kal­ti­ni­mus mo­kes­čių slė­pi­mu ne­igia ir tvir­ti­na, kad taip M.Mar­cin­ke­vi­čius jam nau­din­go­mis są­ly­go­mis sie­kia ag­re­sy­viai pa­si­trauk­ti iš gru­pės.

Di­džiau­sio­je 2016-ųjų po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je bu­vo apk­laus­ta „Vil­niaus pre­ky­bos“ pa­grin­di­nio ak­ci­nin­ko Ne­ri­jaus Nu­ma­vi­čiaus kon­tro­liuo­ja­mos bend­ro­vės „Ber­to­na Hol­dings“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vė Dia­na Do­mi­nie­nė. Ji tei­gė, kad bu­vo apk­laus­ta dėl pa­žin­ties su pa­pir­ki­nė­ji­mu ta­me ty­ri­me įta­ria­mu R. Kur­lians­kiu.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl VP gru­pės įmo­nių ir jos ak­ci­nin­kų veik­los at­li­ko ir Lie­tu­vos Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra, ta­čiau per­nai rugp­jū­tį jis bu­vo nu­trauk­tas ne­nus­ta­čiu­si pa­žei­di­mų.

VMI per­nai ru­de­nį skel­bė at­lie­kan­ti ir „MG Bal­tic“ pre­zi­den­to ir vie­nin­te­lio ak­ci­nin­ko Da­riaus Moc­kaus bei ke­tu­rių kon­cer­no įmo­nių pa­ti­kri­ni­mus.