VMI imsis pramogų pasaulio garsenybių
At­krei­pu­si dė­me­sį į ži­niask­lai­do­je skel­bia­mą in­for­ma­ci­ją apie at­li­kė­jų ho­no­ra­rus ir pa­ja­mas, ne­ati­tin­kan­čias dek­la­ruo­ja­mų­jų, Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) aiš­kin­sis kai ku­rių gar­sių pra­mo­gų pa­sau­lio at­sto­vų pa­ja­mų kil­mę, tre­čia­die­nį pra­ne­šė VMI.

„Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja ne tik ste­bi gar­sių ša­lies at­li­kė­jų pa­ja­mas, bet ir at­krei­pia dė­me­sį į in­for­ma­ci­niuo­se por­ta­luo­se, so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, žur­na­luo­se pa­si­ro­dan­čią in­for­ma­ci­ją apie gar­se­ny­bių ke­lio­nes, pra­ban­gius pir­ki­nius, vie­šai dek­la­ruo­ja­mą ne­ma­žą kon­cer­tų ir iš­par­duo­tų bi­lie­tų skai­čių. Pa­vyz­džiui, iš­ana­li­za­vu­si pla­čiai rek­la­muo­tų kai ku­rių at­li­kė­jų ren­gi­nius, nu­sta­ty­ta, kad ne­re­tai at­li­kė­jai dai­na­vo už dy­ką ar vos ke­lis šim­tus li­tų, o kai ku­riais at­ve­jais at­li­kė­jo už­dar­bis ke­lias­de­šimt kar­tų nu­si­lei­do kon­cer­to apš­vie­tė­jo ar gar­so įran­gos nuo­mos pa­slau­gas tei­ku­sio as­mens pa­ja­moms“, - tei­gia Vil­niaus AV­MI Kon­tro­lės de­par­ta­men­to III ju­ri­di­nių as­me­nų pa­ti­kri­ni­mų sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja ir pro­jek­to „Šou be še­šė­lių“ dar­bo gru­pės va­do­vė Lau­ra Vie­šū­nie­nė.

Pa­sak jos, to­kiais at­ve­jais at­li­kė­jai bu­vo pa­kvies­ti at­vyk­ti į VMI po­kal­biui.

Ins­pek­ci­jos duo­me­ni­mis, dau­giau kaip 20 proc. at­li­kė­jų ofi­cia­liai dek­la­ruo­ja­mos pa­ja­mos yra ma­žes­nės nei sta­tis­ti­nis ša­lies vi­dur­kis. Apie 50 proc. ša­lies at­li­kė­jų, skai­čiuo­jant pa­gal jų ofi­cia­liai dek­la­ruo­ja­mas pa­ja­mas, per me­tus sa­vo kon­cer­tuo­se tu­rė­tų su­lauk­ti vos iki tūks­tan­čio žiū­ro­vų au­di­to­ri­jos.

Anot mo­kes­čių ins­pek­to­rių, kai ku­rie at­li­kė­jai iš sa­vo ofi­cia­liai dek­la­ruo­tų pa­ja­mų su­nkiai pra­gy­ven­tų, o kas­die­nėms iš­lai­doms jiems tek­tų skir­ti vos po ke­le­tą li­tų per die­ną.

„Mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­to­rius pir­miau­sia re­mia­si žmo­giš­kuo­ju fak­to­riu­mi, ta­čiau taip pat pa­žy­mi, kad vis­kam yra ri­bos. At­li­kė­jai, vie­šai dek­la­ruo­jan­tys sa­vo užim­tu­mą, de­ja, ne­ran­da sa­vo die­not­var­kė­je lai­ko už­suk­ti į VMI, nes kon­cer­tų gra­fi­kas su­da­ry­tas va­lan­dų tiks­lu­mu. To­kie pa­aiš­ki­ni­mai ne­skam­ba lo­giš­kai, ma­tant jų me­ti­nė­se pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jo­se pa­tei­kia­mi skai­čiai by­lo­ja apie ga­li­my­bę per die­ną iš­gy­ven­ti už ke­lis li­tus. Tad aki­vaiz­du, kad mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­to­rius įžvel­gia mo­kes­čių slė­pi­mo ri­zi­ką,“ - sa­kė pro­jek­to dar­bo gru­pės va­do­vė.

Taip pat pa­ste­bi­ma, kad kai ku­rie gar­sūs at­li­kė­jai gal­būt tai­ko mo­kes­čių op­ti­mi­za­vi­mo mo­de­lius, siek­da­mi iš­veng­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM): dek­la­ruo­ja pa­ja­mas, ku­rios yra ar­ti PVM mo­kė­to­jo ri­bos - 155 tūkst. li­tų per pa­sta­ruo­sius 12 mė­ne­sių.

Vil­niaus AV­MI ge­gu­žę aps­kai­čia­vo, kad vie­na Lie­tu­vos kon­cer­tų or­ga­ni­za­to­rė nu­slė­pė dau­giau nei 5 mln. li­tų PVM. Tre­jus me­tus mo­kes­čius slė­pu­si įmo­nė tu­rė­jo į vals­ty­bės biu­dže­tą per­ves­ti dau­giau kaip 9 mln. li­tų.