VMI: dėl „Panamos popierių“ pradėti du tyrimai
Pa­vie­ši­nus su Lie­tu­vos pi­lie­čiais ir bend­ro­vė­mis su­si­ju­sius Pa­na­mos tei­si­nin­kų kon­to­ros „Mos­sack Fon­se­ca“ duo­me­nis, Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pra­dė­jo 2 ope­ra­ty­vi­nius ty­ri­mus. Ar pra­dė­ti dau­giau ty­ri­mų, da­bar spren­džia bend­ras VMI ir Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos (FNTT) Ri­zi­kos ana­li­zės cen­tras.

VMI at­sto­vas Da­rius Bu­ta BNS pa­tvir­ti­no, kad at­lie­ka­mi du su „Pa­na­mos po­pie­rių“ is­to­ri­ja su­si­ję ope­ra­ty­vi­niai ty­ri­mai, ta­čiau tei­gė ne­ga­lin­tis at­skleis­ti as­me­nų ar bend­ro­vių pa­va­di­ni­mų. Anot D.Bu­tos, dėl ki­tų su „Pa­na­mos po­pie­rių“ is­to­ri­ja su­si­ju­sių as­me­nų ri­zi­kos ir dėl to, ar rei­kia pra­dė­ti ope­ra­ty­vi­nius ty­ri­mus, spren­džia Ri­zi­kos ana­li­zės cen­tras.

Tarp­tau­ti­nia­me žur­na­lis­tų ty­ri­me da­ly­vau­jan­tis por­ta­las 15min.lt iki šiol pa­skel­bė apie bu­vu­sio Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos va­do­vo Liu­tau­ro Va­ra­na­vi­čiaus of­šo­ri­nę kom­pa­ni­ją Pa­na­mo­je bei apie su Ru­si­ja sie­ja­mų of­šo­ri­nių įmo­nių pi­ni­gų per­ve­di­mus, nau­do­jant sąs­kai­tas žlu­gu­sia­me Ūkio ban­ke.

Cen­tro veik­lą ku­ruo­jan­tis VMI vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ar­tū­ras Kle­raus­kas BNS tei­gė, kad ana­li­zuo­ja­ma vi­sa ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džiu­si in­for­ma­ci­ja ir aiš­ki­na­ma­si, ar ga­lė­jo bū­ti sle­pia­mi mo­kes­čiai ar vyk­do­ma ki­ta nu­si­kals­ta­ma veik­la. Ta­čiau jis tei­gė ne­ga­lin­tis at­sa­ky­ti, kiek lai­ko truks ty­ri­mas.

„Tai pri­klau­so net nuo to, ko­kios apim­ties pra­di­nė in­for­ma­ci­ja, kiek ją rei­kia tiks­lin­ti, pa­pil­dy­ti, bet rei­kia pa­sa­ky­ti, kad kai san­do­riai vyks­ta tarp­tau­ti­niu mas­tu, kai kal­ba­ma apie of­šo­ri­nes zo­nas, ku­rių vie­nas po­žy­mių – veik­los kon­fi­den­cia­lu­mas, tai ne­bū­na la­bai grei­ti ty­ri­mai“, – BNS sa­kė A.Kle­raus­kas.

Jis ti­ki­no, kad tie­sio­gi­nių su „Pa­na­mos po­pie­riais“ su­si­ju­sių duo­me­nų VMI kol kas nė­ra ga­vu­si, ta­čiau ty­ri­mo me­tu tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti dau­giau su mo­kes­čių slė­pi­mu su­si­ju­sių as­me­nų: „Pra­dė­jus tą dar­bą, kaip daž­niau­siai bū­na, ra­tas tų mo­kes­čių mo­kė­to­jų su­si­ju­sių ple­čia­si“.

Ri­zi­kos ana­li­zės cen­tre dir­ba 7 VMI ir FNTT dar­buo­to­jai.

„Pa­na­mos po­pie­riais“ pra­min­tas be­ne di­džiau­sias vi­sų lai­kų kon­fi­den­cia­lios in­for­ma­ci­jos nu­te­ki­ni­mas. Dau­giau ne­gu 100 ži­niask­lai­dos gru­pių at­lik­tas ty­ri­mas, api­man­tis 40 me­tų kaup­tus fi­nan­si­nius do­ku­men­tus, elek­tro­ni­nius laiš­kus ir pa­sų duo­me­nis, ro­do, kad kai ku­rie įta­kin­giau­si pa­sau­lio vei­kė­jai slė­pė sa­vo pi­ni­gus of­šo­ri­nė­se struk­tū­ro­se.