VMI darbuotojo byla perduota teismui
Ky­ši­nin­ka­vi­mu ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu įta­ria­mo Vil­niaus aps­kri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos dar­buo­to­jo by­la per­duo­ta teis­mui.

Ky­ši­nin­ka­vi­mu įta­ria­mas ins­pek­to­rius per tar­pi­nin­ką rei­ka­la­vo duo­ti 2 000 li­tų ky­šį už tai, kad ne­bū­tų vil­ki­na­mas vie­nos Vil­niaus ka­vi­nės pa­ti­kri­ni­mas.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos par­ei­gū­nai ir pro­ku­ro­rai su­rin­ko pa­kan­ka­mai duo­me­nų, įro­dan­čių, kad už ky­šį ins­pek­to­rius per tar­pi­nin­ką įmo­nės va­do­vams pa­siū­lė ne­at­lik­ti ka­vi­nės pa­ti­kri­ni­mo ir su­ra­šy­ti fik­ty­vų ka­vi­nės pa­ti­kri­ni­mo do­ku­men­tą.