VLKK siūlo įteisinti pavardžių rašybą nelietuviškais rašmenimis
Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja (VLKK) siū­lo įsta­ty­me įtei­sin­ti Lie­tu­vos pi­lie­čių pa­var­džių ra­šy­mą ne­lie­tu­viš­kais lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­ni­mis, jei­gu yra pri­pa­žįs­ta­mas šal­ti­nis.

Tai nu­ma­ty­ta VLKK pa­teik­to­je iš­va­do­je Sei­mo svars­to­mam Vals­ty­bi­nės kal­bos kons­ti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tui.

Ko­mi­si­ja siū­lo straips­nį dėl pa­var­džių ir var­dų ra­šy­mo for­mu­luo­ti taip: Lie­tu­vos pi­lie­čių var­dai ir pa­var­dės vals­ty­bės bei sa­vi­val­dy­bių įstai­gų iš­duo­da­muo­se as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­čiuo­se do­ku­men­tuo­se ra­šo­mi lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis, iš­sky­rus tuos at­ve­jus, kai as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tys do­ku­men­tai iš­duo­da­mi pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka pri­pa­žįs­ta­mą do­ku­men­to šal­ti­nį, ku­ria­me var­das ir pa­var­dė įra­šy­ti ne­lie­tu­viš­kais lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­ni­mis.

„Kal­bos ko­mi­si­ja ne­siū­lo jo­kių nau­jų da­ly­kų, ji se­niai lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad tam ti­kroms ka­te­go­ri­joms Lie­tu­vos pi­lie­čių ga­lė­tų bū­ti lei­džia­ma as­mens do­ku­men­tuo­se tu­rė­ti var­dus ir pa­var­dus, par­ašy­tus ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis“, - pir­ma­die­nį BNS sa­kė VLKK pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­ja Jū­ra­tė Pa­lio­ny­tė.

Ji pri­mi­nė, kad anks­čiau VLKK yra tei­ku­si Sei­mui iš­va­dą Var­dų ir pa­var­džių įsta­ty­mo pro­jek­tams, kur sa­kė, kad Lie­tu­vos pi­lie­čių, su­da­riu­sių san­tuo­kas su už­sie­nie­čiais, ir jų vai­kų as­mens do­ku­men­tuo­se pa­var­dės ga­lė­tų bū­ti ra­šo­mos ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis.

„Šiam (Vals­ty­bi­nės kal­bos kons­ti­tu­ci­niam) įsta­ty­mui mes pa­siū­lė­me api­bend­rin­tą for­mu­luo­tę. Ma­ny­tu­me, kad tai yra ne ši­to įsta­ty­mo ob­jek­tas tiks­liai nu­sta­ty­ti“, - tei­gė J.Pa­lio­ny­tė.

Anot jos, bū­tent Var­dų ir pa­var­džių įsta­ty­me rei­kė­tų nu­ro­dy­ti, kas ga­lė­tų bū­ti pa­ti­ki­mais pri­pa­žįs­ta­mais šal­ti­niais, ku­riais re­mian­tis bū­tų ga­li­ma įra­šy­ti pa­var­dę į šiuo­lai­ki­nį pa­są ar as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę.

„Mū­sų nuo­mo­ne, jei­gu ir šia­me įsta­ty­me bū­tų la­bai kon­kre­čiai vis­kas iš­var­dy­ta, bū­tų tam ti­kras įsta­ty­mas įsta­ty­me. Bet tai yra dis­ku­si­jų ob­jek­tas“, - BNS sa­kė VLKK vi­ce­pir­mi­nin­kė.

Šiuo me­tu Sei­mas svars­to nau­jos re­dak­ci­jos Vals­ty­bi­nės kal­bos kons­ti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tą, taip pat du al­ter­na­ty­vius įsta­ty­mų pro­jek­tus dėl ne­lie­tu­viš­kos pa­var­džių ra­šy­bos as­mens do­ku­men­tuo­se. Vie­nas pro­jek­tas leis­tų pa­var­dės ra­šy­bą ne­lie­tu­viš­kais lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­ni­mis pa­grin­di­nia­me pa­so pus­la­py­je, al­ter­na­ty­vus - tik pa­pil­do­ma­me pa­so la­pe.

Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja ir ją re­mian­ti Var­šu­va ne kar­tą ra­gi­no Lie­tu­vą leis­ti do­ku­men­tuo­se ra­šy­ti len­kiš­kas pa­var­des nau­do­jant len­kiš­ką abė­cė­lę. Pa­tai­sų ša­li­nin­kai tei­gia, kad jos bū­tų svar­bios ir san­tuo­kas su už­sie­nie­čiais su­da­riu­sioms lie­tu­vėms.

Kri­ti­kai tei­gia, kad taip bū­tų su­men­kin­tas kons­ti­tu­ci­nis vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos sta­tu­sas, ga­li kil­ti keb­lu­mų skai­tant ne­lie­tu­viš­kas pa­var­des.

2010 me­tais Sei­mas at­me­tė tuo­me­ti­nio kon­ser­va­to­riaus prem­je­ro And­riaus Ku­bi­liaus pa­teik­tą Var­dų ir pa­var­džių do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­ly­ta leis­ti pa­var­džių ra­šy­bą ne­lie­tu­viš­kais lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­ni­mis.