VLK primena: nuo liepos reikia mokėti didesnes PSD įmokas
Vals­ty­bi­nė li­go­nių ka­sa pri­me­na, kad nuo lie­pos 1 d. pa­ki­lus mi­ni­ma­liai mė­ne­si­nei al­gai (MMA), pa­di­dė­jo ir pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo (PSD) įmo­kos. Gy­ven­to­jai, iki šiol kas mė­ne­sį mo­kė­ję 31,50 eu­ro PSD įmo­ką, pa­vyz­džiui, sa­va­ran­kiš­kai be­sid­rau­džian­tys, da­bar tu­ri mo­kė­ti 34,20 eu­ro, o mo­kė­ję 10,50 eu­ro (tie, ku­rie ver­čia­si in­di­vi­dua­lia že­mės ūkio veik­la, t. y. tu­rin­tys 2 EDV ar­ba ma­žes­nes val­das) – 11,40 eu­ro.

Tam, kad svei­ka­tos drau­di­mas ne­nu­trūk­tų, mi­nė­to dy­džio įmo­ka mo­kes­čio ad­mi­nis­tra­to­riui – „Sod­rai“ – tu­ri bū­ti per­ves­ta iki ei­na­mo­jo mė­ne­sio pa­sku­ti­nės die­nos, tei­gia­ma VLK pra­ne­ši­me.

Apd­raus­tais PSD bus tik tie gy­ven­to­jai, ku­rie ne­tu­rės sko­los ir bus su­mo­kė­ję ei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio įmo­ką. Pa­vyz­džiui, jei gy­ven­to­jas nuo 2016 m. sau­sio 1 d. iki rugp­jū­čio 1 d. ne­bu­vo su­mo­kė­jęs PSD įmo­kų ir pra­dės jas mo­kė­ti tik nuo rugp­jū­čio 2 d., jis bus apd­raus­tas PSD tik tuo­met, kai su­mo­kės vi­są PSD sko­lą, su­si­da­riu­sią iki rugp­jū­čio 2 die­nos.

Lai­ku su­mo­kė­tos nu­sta­ty­to dy­džio PSD įmo­kos ga­ran­tuo­ja, jog pri­rei­kus me­di­kų pa­gal­bos žmo­gus ne­tu­rės prob­le­mų gy­dy­mo įstai­go­se, jam ne­rei­kės su­sir­gus rū­pin­tis drau­di­mu ar mo­kė­ti už gy­dy­mą iš sa­vo ki­še­nės. Tuo tar­pu PSD ne­apd­raus­tas gy­ven­to­jas ri­zi­kuo­ja pa­tir­ti di­de­les iš­lai­das, jei jam pri­reik­tų gy­dy­mo pa­slau­gų tuo­met, kai PSD yra nu­trū­kęs ar su­si­da­riu­si sko­la. Ne­ap­sid­rau­dęs gy­ven­to­jas tu­rės mo­kė­ti už gy­dy­mą iš sa­vo ki­še­nės, o drau­di­mas PSD įsi­ga­lios tik su­mo­kė­jus vi­są sko­los ir ei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio su­mą.