Vladimiro Putino vizitas Kaliningrade nebaugina, o „Zapad“ – kelia nerimą
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis ti­ki­si, kad Ru­si­jos pre­zi­den­tui Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui tre­čia­die­nį lan­kan­tis Ka­ra­liau­čiu­je pa­vyks iš­veng­ti in­ci­den­tų, pa­na­šių į įvy­ku­sius bir­že­lį, kai ten lan­kė­si Ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­tras. 

„Kaip ir vi­sais at­ve­jai ti­ki­mės, kad įtam­pos bū­tų mi­ni­ma­lios, kad jų ne­bū­tų. Aiš­ku, daž­niau­siai Ru­si­ja ne­si­lai­ko ar ne­skren­da pa­gal skry­džių pla­ną, klau­si­mas yra ir dėl at­sa­kik­lių, bet anks­tes­ni in­ci­den­tai, ti­ki­mės, bus pa­mo­ka ir Ru­si­jai, ir ti­ki­mės – juo la­biau, kad da­tos jau yra ži­no­mos – kad tam ti­krų in­ci­den­tų pa­vyks iš­veng­ti ir tur­būt iš abie­jų pu­sių bus sau­giau“, – tre­čia­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė R.Ka­rob­lis.

Ga­li bū­ti taip pat su­stip­rė­ji­mas in­for­ma­ci­nių at­akų, ku­rių tiks­las – dis­kre­di­tuo­ti mū­sų są­jun­gi­nin­kų ka­rius.

Kaip skel­bė Krem­liaus spau­dos tar­ny­ba, V.Pu­ti­nas tre­čia­die­nį at­vyks į Ka­ra­liau­čių ap­tar­ti šiau­rės ry­tų re­gio­no trans­por­to inf­ras­truk­tū­ros plė­tros klau­si­mų su sri­ties gu­ber­na­to­riaus par­ei­gas ei­nan­čiu An­to­nu Ali­cha­no­vu ir vy­riau­sy­bės na­riais. Šia­me pa­si­ta­ri­me da­ly­vaus ati­tin­ka­mų mi­nis­te­ri­jų ir tar­ny­bų, taip pat ke­lių ki­tų Ru­si­jos šiau­rės va­ka­ri­nių re­gio­nų na­riai. Per šį dar­bo vi­zi­tą V.Pu­ti­nas taip pat ap­lan­kys Ka­ra­liau­čiaus Chrab­ro­vo oro uos­to nau­ją­jį ter­mi­na­lą ir su­si­pa­žins su šio komp­lek­so re­kons­truk­ci­jos dar­bais.

Bir­že­lį Ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­trui Ser­ge­jui Šoi­gu su­ren­gus Ka­ra­liau­čiaus sri­ty­je iš­va­žiuo­ja­mą­jį po­sė­dį iš Šiau­lių ae­rod­ro­mo pa­ki­lęs NA­TO nai­kin­tu­vas F-16 ly­dė­jo jo lėk­tu­vą, šiam skri­dant į Ka­ra­liau­čių. Tuo me­tu at­skri­dęs Ru­si­jos nai­kin­tu­vas Su-27 įsi­ter­pė tarp mi­nis­tro lėk­tu­vo ir F-16 bei pri­ver­tė pa­sta­rą­jį pa­si­trauk­ti.

Po to įvy­kio Mask­va par­eiš­kė, kad prie S.Šoi­gu lėk­tu­vo „nep­ro­fe­sio­na­liai“ pri­ar­tė­jęs NA­TO or­lai­vis ri­zi­ka­vo bū­ti nu­muš­tas.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis taip pat pa­žy­mė­jo, kad per pra­ty­bas „Za­pad“ Lie­tu­vai di­džiau­sią pa­vo­jų ke­lia ga­li­mos jas ren­gian­čių Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos klai­dos bei pro­vo­ka­ci­jos.

„Šiuo me­tu prie­mo­nių, kad tai bū­tų pre­liu­di­ja į konf­lik­tą ir kad tai bū­tų la­bai di­de­lė grės­mė da­li­niam ar­ba vi­sa api­man­čiam konf­lik­tui, ti­krai nė­ra ir to ne­tu­rė­tų bū­ti. Tai yra pra­ty­bos, ne­žiū­rint į tai, kad jos nė­ra kom­for­ta­bi­lios, nes tre­ni­ruo­ja­ma­si iš ti­krų­jų prieš mus, bet vis dėl­to yra pra­ty­bos. Lie­tu­vo­je at­ski­rų da­li­nių pra­ty­bos vyks­ta pa­gal gra­fi­ką, tiek są­jun­gi­nin­kai, tiek Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė tre­ni­ruo­ja­si pa­gal ei­na­muo­sius pla­nus, tie­sio­gi­nių pra­ty­bų, ku­rių tiks­las bū­tų nu­sver­ti „Za­pad“ pra­ty­bas, nė­ra“, – Ži­nių ra­di­jui tre­čia­die­nį sa­kė mi­nis­tras.

Anot jo, per ru­de­nį su­pla­nuo­tas pra­ty­bas bus di­des­nis nai pa­pras­tai Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės bud­ru­mas, tiek ka­riš­kiai, tiek ki­tos už sau­gu­mą Lie­tu­vo­je at­sa­kin­gos struk­tū­ros vyk­dys ste­bė­ji­mą, ša­lies sau­gu­mą di­di­na są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gos.

„Jei­gu kal­bė­tu­me apie ga­li­mus tam ti­krus veiks­mus ar pa­vo­jus, tai tur­būt di­džiau­si yra ga­li­mos klai­dos iš opo­nen­tų pu­sės, gal­būt lo­ka­lios pro­vo­ka­ci­jos – čia pir­miau­sia už­da­vi­nys, ko­dėl tu­ri­me bū­ti bud­rūs. Ga­li bū­ti taip pat su­stip­rė­ji­mas in­for­ma­ci­nių at­akų, ku­rių tiks­las – dis­kre­di­tuo­ti mū­sų są­jun­gi­nin­kų ka­rius, dis­kre­di­tuo­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, par­ody­ti Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos ga­lią, tai yra ir­gi ti­kė­ti­na, ir ki­ber­ne­ti­nės at­akos ir­gi ga­li­mos“, – var­di­jo R.Ka­rob­lis.

Lie­tu­va ga­vo Ru­si­jos kvie­ti­mą ste­bė­ti rug­sė­jį vyk­sian­čias ka­ri­nes pra­ty­bas „Za­pad“. Anks­čiau lie­tu­vių ste­bė­to­jus pa­kvie­tė ir Bal­ta­ru­si­ja.

„Lie­tu­va, kar­tu su ki­to­mis re­gio­no vals­ty­bė­mis, yra ga­vu­si Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos pu­sės kvie­ti­mus ste­bė­ti pra­ty­bas „Za­pad 2017“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė As­ta Gal­di­kai­tė.

Jos tei­gi­mu, pla­nuo­ja­ma, kad rug­sė­jo 16–20 die­no­mis Bal­ta­ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­je or­ga­ni­zuo­ja­mo­je pra­ty­bų ste­bė­ji­mo prog­ra­mo­je da­ly­vaus Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės gink­luo­tės kon­tro­lės ins­pek­to­riai , o rug­sė­jo 19 die­ną ste­bė­ti pra­ty­bų „Za­pad 2017“ epi­zo­dą Ru­si­jos Le­ning­ra­do sri­ty­je esan­čia­me Lu­gos po­li­go­ne vyks Lie­tu­vos gy­ny­bos at­ašė Ru­si­jo­je.

Lie­tu­vos ka­ri­nės žval­gy­bos tei­gi­mu, la­bai ti­kė­ti­na, kad mo­ky­mų sce­na­ri­ju­je bus nu­ma­ty­tas gink­luo­tas konf­lik­tas su NA­TO. Da­lis mo­ky­mų ra­jo­nų bus vi­siš­kai gre­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės sie­nos, to­dėl Lie­tu­vos par­ei­gū­nai ne­at­me­ta in­ci­den­tų ir pro­vo­ka­ci­jų ti­ki­my­bės.