Vladimiras Antonovas pateikė kasacinį skundą dėl bylos prieš Lietuvą nutraukimo
Ban­kru­ta­vu­sio Lie­tu­vos ko­mer­ci­nio ban­ko „Sno­ras“ bu­vęs pa­grin­di­nis ak­ci­nin­kas Vla­di­mi­ras An­to­no­vas pa­tei­kė ka­sa­ci­nį skun­dą dėl 40 mlrd. Ru­si­jos rub­lių (dau­giau kaip 0,5 mlrd. eu­rų) ver­tės by­los prieš Lie­tu­vą nu­trau­ki­mo.

Skun­das kol kas ne­priim­tas nag­ri­nė­ti, ro­do by­los duo­me­nys.

Mask­vos ape­lia­ci­nis ar­bi­tra­žo teis­mas prieš du mė­ne­sius at­me­tė V.An­to­no­vo ape­lia­ci­ją dėl Mask­vos apy­gar­dos ar­bi­tra­žo teis­mo spren­di­mo nu­trauk­ti šią by­lą.

To­kios ver­tės ieš­ki­nį Lie­tu­vai per Mask­vos mies­to ar­bi­tra­žo teis­mą V.Ano­to­no­vas pa­kei­tė 2016 me­tų rugp­jū­čio 5-ąją. Bu­vęs ban­ki­nin­kas rei­ka­la­vo iš Lie­tu­vos tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pri­teis­ti 20,2 mlrd. rub­lių (283 mln. eu­rų) už pa­tir­tą tur­ti­nę ža­lą bei 19,9 mlrd. rub­lių (279 mln. eu­rų) – už ža­lą vers­lo re­pu­ta­ci­jai. Po sa­vai­tės vy­ku­sia­me po­sė­dy­je teis­mas nu­ta­rė ten­kin­ti V.An­to­no­vo pra­šy­mą užd­raus­ti par­duo­ti „Sno­rui“ pri­klau­san­tį ne­kil­no­ja­mą­ją tur­tą Ru­si­jo­je.

Spa­lio 28 die­ną ši by­la, ku­rio­je Lie­tu­va nu­spren­dė pa­si­nau­do­ti tarp­tau­ti­nės tei­sės ga­ran­tuo­ja­mu vals­ty­bės im­uni­te­tu, bu­vo nu­trauk­ta, o lap­kri­čio 9-ąją bu­vo at­šauk­tos lai­ki­no­sios ap­sau­gos prie­mo­nės.

To­kią nu­tar­tį A.An­to­no­vas aps­kun­dė Mask­vos apy­gar­dos ar­bi­tra­žo teis­mui, ku­ris sau­sio 30-ąją pa­li­ko ga­lio­ti že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą. Ne­tru­kus V.An­to­no­vas pa­tei­kė ape­lia­ci­ją.

Ba­lan­dį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ten­ki­no „Sno­ro“ ban­kro­to ad­mi­nis­tra­to­riaus „Val­ne­to“ pra­šy­mą dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių R.Ba­ra­naus­ko ir ki­to ak­ci­nin­ko Vla­di­mi­ro An­to­no­vo at­žvil­giu ir nu­ta­rė areš­tuo­ti be­veik 70 mln. eu­rų R.Ba­ra­naus­ko ir dau­giau nei 338 mln. eu­rų V.An­to­no­vo lė­šų, o dar dau­giau nei 92 mln. eu­rų – jų abie­jų lė­šų. Nu­tar­ta areš­tuo­ti ir abie­jų bu­vu­sių „Sno­ro“ sa­vi­nin­kų sąs­kai­tas Švei­ca­ri­jos ban­kuo­se.

Lie­tu­vos teis­mo tei­gi­mu, pra­šy­mas pa­teik­tas, kad bū­tų ga­li­ma nag­ri­nė­ti G.Ado­mo­nio iš­kel­tą by­lą prieš R.Ba­ra­naus­ką ir V.An­to­no­vą, ku­rio­je ban­kas ban­do pri­si­teis­ti iš pa­sta­rų­jų dau­giau nei 500 mln. eu­rų.

„Sno­ro“ veik­la su­stab­dy­ta 2011 me­tų lap­kri­čio 16 die­ną, o ban­kro­to by­la ban­kui iš­kel­ta tų pa­čių me­tų gruo­džio 7 die­ną. Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos teis­mai už­per­nai nu­spren­dė tuo me­tu Lon­do­ne gy­ve­nu­sius V.An­to­no­vą ir ki­tą bu­vu­sį „Sno­ro“ ak­ci­nin­ką Rai­mon­dą Ba­ra­naus­ką iš­duo­ti Lie­tu­vai, ta­čiau pa­sta­rie­ji iš šios vals­ty­bės din­go ir da­bar slaps­to­si Ru­si­jo­je.