Vladas Gaidys: žmonės nusivylę partijomis
Šeš­ta­die­nio ry­tą  pa­skelb­ta „Vil­mo­rus“ apk­lau­sa ro­do, kad smun­ka val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei jos ly­de­rių po­pu­lia­ru­mas, bei aki­vaiz­džiai ky­la Kau­no me­ro Vis­val­do Ma­ti­jo­šai­čio rei­tin­gai. “Su­ma­žė­jo žmo­nių, pa­sa­kan­čių, už ką jie bal­suos, 6 pro­cen­ti­niais punk­tais. Tai reiš­kia, kad yra nu­si­vy­li­mas par­ti­jo­mis, jų veik­la“ , – LRT RA­DI­JUI  apk­lau­sos re­zul­ta­tus ko­men­ta­vo Vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tro „Vil­mo­rus“ di­rek­to­rius Vla­das Gai­dys. 

– Kaip dė­lio­ja­si par­ti­jų rei­tin­gai?

– Ei­liš­ku­mas ne­pa­si­kei­tė. Pir­mo­je vie­to­je – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, an­tro­je – Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai, pa­skui – So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja, Li­be­ra­lų są­jū­dis, „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Tos par­ti­jos įvei­kia 5 proc. bar­je­rą.

Su­ma­žė­jo žmo­nių, pa­sa­kan­čių, už ką jie bal­suos, 6 pro­cen­ti­niais punk­tais. Tai reiš­kia, kad yra nu­si­vy­li­mas par­ti­jo­mis, jų veik­la. Dau­giau­sia rei­tin­go taš­kų pra­ra­do „vals­tie­čiai“ (3–4 proc.). Tai jau penk­tas mė­nuo iš ei­lės, kai jie pra­ran­da sa­vo rei­tin­gą. Ta­čiau jie tu­rė­jo tiek daug, kad ir to­liau iš­lie­ka pir­mi. Ki­tų par­ti­jų rei­tin­gas ne taip jau ir pa­si­kei­tė.

– Kaip ver­ti­na­mi par­ti­jų pir­mi­nin­kai? Ku­rių rei­tin­gas kri­to, o ku­rių pa­ki­lo? Ko­dėl kei­čia­si apk­laus­tų­jų nuo­mo­nė?

– Apk­laus­tų­jų nuo­mo­nė kei­čia­si rea­guo­jant į įvai­rius įvy­kius – tai, ką siū­lo val­džia, ko­kios nau­jos for­mos at­si­ran­da, ki­ti da­ly­kai. Pir­mo­je vie­to­je il­gai bu­vo prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis – rei­tin­gų ka­ra­lius. Ta­čiau šį kar­tą, po il­gos per­trau­kos, pir­mo­je vie­to­je yra pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. S. Skver­ne­lis pra­ra­do maž­daug sep­ty­nis rei­tin­go taš­kus.

Dau­giau pra­ra­do Ra­mū­nas Kar­baus­kis. Tei­gia­mų ver­ti­ni­mų ba­lan­džio mė­ne­sį bu­vo 39 proc., o da­bar – 32 proc. Iš­au­go ir ne­igia­mas R. Kar­baus­kio rei­tin­gas. Su­ma­žė­jo svei­ka­tos mi­nis­tro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos rei­tin­gas, taip pat ir vy­riau­sy­bės. Ga­li­ma ma­ty­ti, kad rea­guo­ja­ma į nau­jo­ves.

Ma­no nuo­mo­ne, tai lė­mė Dar­bo ko­dek­sas, nes ne­bu­vo pa­kan­ka­mai iš­aiš­kin­ta, o lanks­tūs dar­bo san­ty­kiai da­liai žmo­nių skam­ba ne­la­bai pri­im­ti­nai. Gal­būt šiek tiek pri­si­dė­jo ir dis­ku­si­jos dėl moks­lei­vių at­os­to­gų. Apk­lau­sa par­odė, kad trum­pes­nių at­os­to­gų ypač ne­no­ri tie, ku­rie tu­ri vai­kų.

– Ma­tyt, kad apk­lau­sa vy­ko tuo me­tu, kai bu­vo daug dis­ku­tuo­ta apie al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ri­bo­ji­mus?

– Taip. Į an­ke­tą bu­vo­me įtrau­kę klau­si­mų apie ri­bo­ji­mus. Kai ku­riems da­ly­kams žmo­nės pri­ta­ria, kai ku­riems – ne. Gal­būt pri­tar­tų rek­la­mos drau­di­mui, par­da­vi­mo lai­ko trum­pi­ni­mui, di­des­niam am­žiaus ap­ri­bo­ji­mui. Iš­sky­rus žmo­nes, ku­riuos tai tie­sio­giai lie­čia (jie ne­pri­ta­ria, o vy­res­ni – pri­ta­ria).

La­bai ne­pri­ta­ria­ma kai­nų di­di­ni­mui: 65 proc. ne­pri­ta­ria, 22 proc. pri­ta­ria. Ne­pri­ta­ria­ma ir dėl spe­cia­li­zuo­tų par­duo­tu­vių, ir dėl to, kad al­ko­ho­liu ne­bū­tų pre­kiau­ja­ma ren­gi­niuo­se.

– Tai reiš­kia, kad kai tik vy­riau­sy­bė svars­to ir pri­ima ne­po­pu­lia­rius spren­di­mus, žmo­nių nuo­mo­nė iš kar­to kei­čia­si?

– Taip, žmo­nės se­ka, do­mi­si, rea­guo­ja. Į tai rei­kia at­siž­velg­ti.

– So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Gin­tau­tas Pa­luc­kas pir­mą kar­tą da­ly­va­vo apk­lau­so­se kaip par­ti­jos ly­de­ris. Koks jo rei­tin­gas?

– Jis at­ei­na į rei­tin­ga­vi­mo są­ra­šą kaip Sei­mo par­ti­jos ly­de­ris. Tei­gia­mų ver­ti­ni­mų jis tu­ri 18 proc., ne­igia­mų – 16 proc. Tai nė­ra di­de­li skai­čiai, nes pu­sė žmo­nių dar ne­ga­li apie jį pa­si­sa­ky­ti, dar ne­tu­ri nuo­mo­nės. Jo rei­tin­gas kol kas blan­kus. Rei­kia ma­ny­ti, kad jis taps ryš­kes­nis ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je.

– Kas dar ste­bi­na šio­je apk­lau­so­je?

– Ma­lo­nus as­pek­tas su­si­jęs su ins­ti­tu­ci­jo­mis. Pa­si­ti­kė­ji­mas teis­mais pa­sie­kė aukš­čiau­sią ly­gį nuo 1998 m. Šiuo me­tu teis­mais pa­si­ti­ki 31 proc., ne­pa­si­ti­ki 21 proc. Pa­sta­ruo­ju me­tu ma­to­mas tei­gia­mas ba­lan­sas.

Pa­ste­bi­ma ten­den­ci­ja, kad pa­si­ti­kė­ji­mas teis­mais kiek­vie­nais me­tais au­ga, pra­de­dant 2011 m. Ma­tyt, kad tai ne­at­si­tik­ti­nė ten­den­ci­ja. Vi­suo­me­nė ma­no, kad ins­ti­tu­ci­jos tvar­ko­si.

– Sa­ko­te, kad tai ne­at­si­tik­ti­nė ten­den­ci­ja. Ar bu­vo kon­kre­čių po­ky­čių teis­muo­se? Kaip ma­no­te, ko­dėl ky­la jų rei­tin­gai?

– Ma­no at­skai­tos taš­kas – Va­ka­rų de­mo­kra­ti­jos ša­lys, ku­rio­se gy­ve­ni­mas jau daug me­tų ge­res­nis. Pa­si­ti­kė­ji­mas teis­mais ten daug di­des­nis. Ma­tyt, į tai rei­kia orien­tuo­tis, jei ei­na­me į ge­rą­ją pu­sę, kaž­kas vi­suo­me­nė­je tvar­ko­si.

Teis­mų ver­ti­ni­mo au­gi­mas bu­vo su­sto­jęs per va­di­na­mą­ją Gar­lia­vos is­to­ri­ją, ku­ri tru­ko daug me­tų. Teis­mai ir tei­sė­jai tuo­met mi­nė­ti su ne­igia­ma ko­no­ta­ci­ja. Įkur­ta par­ti­ja taip pat da­vė il­ga­lai­kį ne­igia­mą po­vei­kį. Ta­čiau šiuo me­tu vis­kas kryps­ta į ge­rą­ją pu­sę.

– Esa­te už­si­mi­nęs ir apie Kau­no me­ro Vis­val­do Ma­ti­jo­šai­čio rei­tin­go di­dė­ji­mą.

– Žvel­giant į vi­sus rei­tin­guo­ja­mus po­li­ti­kus, pir­mo­je vie­to­je yra D. Gry­baus­kai­tė, an­tro­je – S. Skver­ne­lis, tre­čio­je – Vik­to­ras Pra­nckie­tis. Ket­vir­to­je vie­to­je – V. Ma­ti­jo­šai­tis. 46 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų jį ver­ti­na tei­gia­mai, 18 proc. – ne­igia­mai. Kal­bant apie Kau­ną, net 75 proc. apk­laus­tų­jų kau­nie­čių jį ver­ti­na tei­gia­mai. Tai la­bai aukš­tas re­zul­ta­tas.

„Vil­mo­rus“ apk­lau­sa at­lik­ta ge­gu­žės 5–13 die­no­mis.