Vizitą Kinijoje premjeras pradėjo Honkonge susitikdamas su lietuvių bendruomene
Dar­bo vi­zi­tą Ki­ni­jo­je Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius pra­dė­jo pir­ma­die­nį Hon­kon­ge su­si­tik­da­mas su lie­tu­vių bend­ruo­me­nės, Lie­tu­vos pre­ky­bos rū­mų Hon­kon­ge ir vie­tos vers­lo at­sto­vais.

„Džiau­giuo­si, kad tu­ri­me ne­di­de­lę Lie­tu­vos sa­lą Hon­kon­ge – tai jau­ni ir ini­cia­ty­vūs lie­tu­vių bend­ruo­me­nės na­riai. No­rė­čiau jums pa­dė­ko­ti už Lie­tu­vos ži­no­mu­mo di­di­ni­mą, Lie­tu­vos ir Hon­kon­go įmo­nių bend­ra­dar­bia­vi­mo ska­ti­ni­mą, taip pri­trau­kiant ir in­ves­ti­ci­jas į mū­sų ša­lį“, – su­si­ti­ki­me sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas, kar­tu kvies­da­mas vie­tos vers­lo at­sto­vus in­ves­tuo­ti mū­sų ša­ly­je, ra­šo lrv.lt.

Prem­je­ras taip pat pa­dė­ko­jo Lie­tu­vos pre­ky­bos rū­mų pre­zi­den­tui Raj Si­tal Mot­wa­ni, ku­ris kar­tu yra ir Lie­tu­vos gar­bės kon­su­las, už jo in­dė­lį stip­ri­nant Lie­tu­vos ir Hon­kon­go vers­lo bend­ra­dar­bia­vi­mą.

2014 me­tais įsteig­ti Lie­tu­vos pre­ky­bos rū­mai Hon­kon­ge vei­kia kaip in­for­ma­ci­jos ir ži­nių cen­tras, ku­rio pa­slau­go­mis nau­do­ja­si Hon­kon­go ir Pie­tų Ki­ni­jos rin­ko­mis su­in­te­re­suo­ti Lie­tu­vos in­ves­tuo­to­jai ir įmo­nės, taip pat Hon­kon­go ir už­sie­nio įmo­nės, pa­gei­dau­jan­čios pre­kiau­ti ir in­ves­tuo­ti Lie­tu­vo­je. Pre­ky­bos rū­mai pri­si­de­da or­ga­ni­zuo­jant Lie­tu­vos vers­lo de­le­ga­ci­jų vi­zi­tus į Hon­kon­gą, ren­giant su­si­ti­ki­mus su po­ten­cia­liais par­tne­riais ir gau­nant in­for­ma­ci­ją iš vie­tos ins­ti­tu­ci­jų.

Prem­je­ras trum­pai pri­sta­tė su­si­rin­ku­sie­siems sa­vo vi­zi­to tiks­lus ir nu­ma­ty­tus su­si­ti­ki­mus. Be­veik sa­vai­tę truk­sian­čio vi­zi­to me­tu prem­je­ras pla­nuo­ja su­si­tik­ti ir su Ki­ni­jos Mi­nis­tru Pir­mi­nin­ku Li Ke­qian­gu, ku­rio kvie­ti­mu da­ly­vaus Boao Azi­jos fo­ru­mo kas­me­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je, skir­to­je eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo plė­to­ji­mui tarp Azi­jos ir ki­tų pa­sau­lio vals­ty­bių.

Ry­toj Hon­kon­ge nu­ma­ty­ti prem­je­ro su­si­ti­ki­mai su šio Ki­ni­jos spe­cia­lio­jo ad­mi­nis­tra­ci­nio re­gio­no va­do­vu, pre­ky­bos ir eko­no­mi­nės plė­tros se­kre­to­riu­mi, taip pat ap­si­lan­ky­mas vie­na­me di­džiau­sių pa­sau­lio fi­nan­sų cen­trų – Hon­kon­go ver­ty­bi­nių po­pie­rių bir­žo­je. Vy­riau­sy­bės va­do­vas taip pat ke­ti­na su­si­tik­ti su vie­nos di­džiau­sių Ki­ni­jos pra­mo­ni­nių kor­po­ra­ci­jų „Chi­na Mer­chants Group“ va­do­vais.