Visuotinio šaukimo karo tarnybos teks palaukti
Kaip va­kar už­si­mi­nė prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, vi­suo­ti­nis šau­ki­mas į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą ga­lė­tų vyk­ti maž­daug 2019 me­tais. Ta­čiau kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis ir šios sri­ties spe­cia­lis­tai kaip anks­čiau­sią da­tą įvar­di­ja 2020 me­tus.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas S. Skver­ne­lis po po­kal­bio su kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tru R. Ka­rob­liu ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­du ge­ne­ro­lu lei­te­nan­tu Jo­nu Žu­ku sa­kė, kad vi­suo­ti­nį vai­ki­nų šau­ki­mą į ka­riuo­me­nę bū­tų ga­li­ma įves­ti dar šios Sei­mo ka­den­ci­jos me­tu. „Jei­gu no­ri­me čia sau­giai kur­ti ir gy­ven­ti, tu­ri­me pa­da­ry­ti vis­ką, jog ga­lė­tu­me pa­tys ap­si­gin­ti, ir tik ta­da ti­kė­tis są­jun­gi­nin­kų par­ei­gos ar­ba prie­vo­lės, kad bū­tų gi­na­ma mū­sų vals­ty­bė“, – pa­brė­žė prem­je­ras.

krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis ir šios srities specialistai kaip anksčiausią datą įvardija 2020 metus./ Alinos Ožič nuotrauka

Pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­ma­to­mą pla­ną at­lik­ti pri­va­lo­mos ka­ro tar­ny­bos bū­tų šau­kia­mi vi­si vai­ki­nai, bai­gę vi­du­ri­nę mo­kyk­lą ir, ži­no­ma, ati­tin­ka­mos svei­ka­tos. Mer­gi­nos ga­lė­tų tar­nau­ti sa­vo no­ru.

Tin­ka­mai pa­si­reng­ti rei­kia laiko

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras R. Ka­rob­lis pri­ta­rė vi­suo­ti­niam jau­nuo­lių šau­ki­mui į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą. Vis dėl­to mi­nis­tras įsi­ti­ki­nęs, kad vi­suo­ti­nis šau­ki­mas ne­tu­ri tap­ti sa­vi­tiks­liu da­ly­ku ir šiam žings­niui tu­ri bū­ti tin­ka­mai pa­si­reng­ta. „Tu­ri­me už­ti­krin­ti, kad ka­riuo­me­nės plė­tra bū­tų tva­ri, iš­lai­kant ba­lan­są tiek tarp šauk­ti­nių, pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių ir ka­rių sa­va­no­rių, tiek tarp per­so­na­lo au­gi­mo ir to­les­nės ka­riuo­me­nės mo­der­ni­za­ci­jos“, – tei­gė R. Ka­rob­lis.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro žo­džiais, di­des­niam šauk­ti­nių skai­čiui rei­kės nau­jos inf­ras­truk­tū­ros, ka­ri­nio per­so­na­lo, ku­ris vyk­dy­tų mo­ky­mus. Be to, šauk­ti­nius rei­kės ap­reng­ti, pa­mai­tin­ti, už­ti­krin­ti tin­ka­mą jų mo­ky­mą po­li­go­nuo­se, o tai ne­ga­li bū­ti da­ro­ma li­ku­sios ka­riuo­me­nės sąs­kai­ta. „Tin­ka­mai pa­si­reng­ti rei­kia lai­ko, tad vi­suo­ti­nį šau­ki­mą bū­tų ga­li­ma įves­ti ne anks­čiau kaip 2020 me­tais“, – sa­kė mi­nis­tras.

Be to, jo ma­ny­mu, ka­riuo­me­nė ir to­liau tu­rė­tų bū­ti miš­ri. „Tu­ri­me iš­lai­ky­ti miš­rų ka­riuo­me­nės po­bū­dį, no­ri­me ar ne­no­ri­me, bet ka­riuo­me­nės bran­duo­lys yra pro­fe­sio­na­lai – pir­miau­sia, tie, ku­rie tu­ri gin­ti tė­vy­nę. Ki­ti ka­riuo­me­nės at­sto­vai – šauk­ti­niai ir kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gos“, – įsi­ti­ki­nęs R. Ka­rob­lis.

Prie da­tos neprisiriša

Prem­je­ro pa­ta­rė­jas Ar­nol­das Pik­žir­nis „Lie­tu­vos ži­nioms“ va­kar pa­tiks­li­no, kad 2019-ie­ji nu­ro­dy­ti kaip orien­ta­ci­nė, anks­čiau­sia įma­no­ma da­ta, ją prem­je­ras įvar­di­jo po pir­mi­nių dis­ku­si­jų su kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tru ir ka­riuo­me­nės va­du. „Kad pe­rei­tu­me prie to­kios sis­te­mos, pri­va­lo­me par­eng­ti inf­ras­truk­tū­rą. Tai nė­ra vien pa­sta­tai, tai ir ins­truk­to­riai, ir gink­luo­tė, ir ap­ran­ga“, – aiš­ki­no prem­je­ro pa­ta­rė­jas ir pri­pa­ži­no, kad prie 2019-ųjų da­tos ne­ga­li­ma pri­si­riš­ti.

A. Pik­žir­nio žo­džiais, rei­kia at­lik­ti skai­čia­vi­mus, įver­tin­ti, kiek lai­ko trun­ka vie­šie­ji pir­ki­mai, in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mas, taip pat pa­tvir­tin­ti kon­kre­čius pla­nus ir juos įtrauk­ti į ren­gia­mą Vy­riau­sy­bės veiks­mų pla­ną.

Pa­klaus­tas, ar stu­den­tams iš­liks prie­vo­lė at­lik­ti ka­ro tar­ny­bą, A. Pik­žir­nis sa­kė, kad abi­tu­rien­tai dar prieš sto­da­mi į aukš­tą­sias mo­kyk­las ži­no­tų, jog yra pa­šauk­ti at­lik­ti ka­ro tar­ny­bos. Stu­den­tams ji bū­tų ati­dė­ta, bet prie­vo­lė tar­nau­ti ne­ding­tų. Skai­čiuo­ja­ma, kad įve­dus vi­suo­ti­nį šau­ki­mą į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą kas­met bū­tų 6–7 tūkst. šauk­ti­nių. Be tų, ku­rie stu­di­juo­tų ir ku­riems tar­ny­ba bū­tų ati­dė­ta, kas­met ka­riuo­me­nė su­lauk­tų apie 4 tūkst. šauk­ti­nių.

Ka­rius reng­ti tu­ri kariuomenė

Prieš ke­lias sa­vai­tes pa­si­gir­do vie­šų svars­ty­mų, kad pra­di­nį ka­ri­nį par­en­gi­mą gal­būt rei­kė­tų įves­ti mo­kyk­lo­se. Ta­čiau bu­vu­sios kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trės, da­bar­ti­nės Sei­mo na­rės kon­ser­va­to­rės Ra­sos Juk­ne­vi­čie­nės ma­ny­mu, ka­rius tu­ri reng­ti ka­riuo­me­nė ir tam ne­rei­kia jo­kių al­ter­na­ty­vų. „Taip yra Iz­rae­ly­je ir ki­to­se vals­ty­bė­se, kur jau­nuo­liai su­pa­žin­di­na­mi su bū­si­ma tar­ny­ba, iš­siaiš­ki­na­mi jų po­lin­kiai, ga­li­my­bės. Ta­čiau įves­ti ka­ri­nius mo­ky­mus mo­kyk­lo­se ir tuo baig­ti jau­ni­mo ka­ri­nį par­en­gi­mą, ne­bū­tų lo­giš­ka ir ra­cio­na­lu“, – aiš­ki­no R. Juk­ne­vi­čie­nė.

Pa­sak jos, gal­būt tai rei­ka­lin­ga bend­ram moks­lei­vių iš­si­la­vi­ni­mui, bet tai ne­ga­li bū­ti al­ter­na­ty­va ka­ro prie­vo­lei. „Iš­gir­dęs Ra­mū­no Kar­baus­kio siū­ly­mus, ge­ne­ro­las Jo­nas Kron­kai­tis man par­ašė: „Te­gul mo­kyk­los par­en­gia ge­rus, są­mo­nin­gus pi­lie­čius, ka­riuo­me­nė pa­da­rys iš jų ge­rus ka­rei­vius“, – pa­žy­mė­jo R. Juk­ne­vi­čie­nė.

Ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl vi­suo­ti­nio jau­nuo­lių šau­ki­mo į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą tu­rės pri­im­ti Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba. Lie­tu­vo­je pri­va­lo­mo­ji ka­ro tar­ny­ba trun­ka de­vy­nis mė­ne­sius. Šiuo me­tu į ka­riuo­me­nę kas­met pa­šau­kia­ma 3–3,5 tūkst. vai­ki­nų nuo 19 iki 26 me­tų. 2017 me­tų šauk­ti­nių są­ra­šą ga­li­ma pa­si­ti­krin­ti in­ter­ne­te https://sauk­ti­niai.kam.lt/ ar­ba te­le­fo­nu 8 800 12 340.