Visuotinė karo tarnyba: būti ar nebūti
Po ži­nios, kad Šve­di­ja grą­ži­na pri­va­lo­mą­ją ka­ri­nę tar­ny­bą, ji bus vi­suo­ti­nė, at­lik­ti par­ei­gą tė­vy­nei bus šau­kia­mos ir mer­gi­nos, Lie­tu­vo­je pa­si­gir­do nuo­mo­nės, jog pa­na­šiu ke­liu pri­va­lo­me ženg­ti ir mes. Ta­čiau vi­suo­ti­nės ka­ro tar­ny­bos idė­jai pri­ta­ria ne vi­si.

Šauk­ti­nių ka­riuo­me­nė po sep­ty­ne­rių me­tų per­trau­kos mū­sų ša­ly­je grą­žin­ta 2015-ai­siais, mo­ty­vuo­jant su­dė­tin­ga geo­po­li­ti­ne si­tua­ci­ja ir iš­au­gu­sio­mis grės­mė­mis na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Kas­met pri­va­lo­mą­ją de­vy­nių mė­ne­sių ka­ri­nę tar­ny­bą at­lie­ka ke­li tūks­tan­čiai 18–26 me­tų jau­nuo­lių. Iki šiol tar­ny­bą ka­riuo­me­nė­je jie ren­ka­si sa­va­no­riš­kai. Jei ne­at­si­ras­tų pa­kan­ka­mai no­rin­čių­jų at­lik­ti par­ei­gą tė­vy­nei, jie bū­tų šau­kia­mi pa­gal ka­ro prie­vo­li­nin­kų są­ra­šą, su­da­ro­mą at­si­tik­ti­ne tvar­ka, nau­do­jant kom­piu­te­ri­nę prog­ra­mą.

Šauk­tų po mo­kyk­los baigimo

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė ma­no, kad Lie­tu­va tu­rė­tų ženg­ti ki­tą žings­nį ir įtei­sin­ti vi­suo­ti­nę pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą vi­siems mo­kyk­lą bai­gu­siems vai­ki­nams. „A­ki­vaiz­du, kad lo­te­ri­jos pri­nci­pas vi­suo­me­nės ne­bu­vo su­tik­tas pa­lan­kiai. Žmo­nėms, bai­gu­siems aukš­tuo­sius ar ki­to­kius moks­lus, tu­rin­tiems dar­bą, šei­mą, vi­so­kių įsi­pa­rei­go­ji­mų, kai ku­riems – ir vers­lą, to­kio pa­pil­do­mo dir­gik­lio, ma­nau, vi­sai ne­rei­kia. Šauk­ti tuoj po mo­kyk­los bū­tų la­bai lo­giš­ka, nes žmo­gus baig­tų mo­kyk­lą, at­lik­tų ka­ri­nę tar­ny­bą ir to­les­nius moks­lus ga­lė­tų pra­dė­ti 9 mė­ne­siais vė­liau“, – sa­kė par­la­men­ta­rė.

R. Juk­ne­vi­čie­nės nuo­mo­ne, iš pra­džių vi­suo­ti­nė ka­ri­nė tar­ny­ba tu­rė­tų bū­ti pri­va­lo­ma tik vai­ki­nams. Mer­gi­nos par­ei­gą tė­vy­nei ir to­liau ga­lė­tų at­lik­ti sa­va­no­riš­kai.

Bu­vu­si kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė įsi­ti­ki­nu­si, kad vi­suo­ti­nė ka­ri­nė tar­ny­ba Lie­tu­vai bū­ti­na dėl dau­gy­bės prie­žas­čių. Anot jos, su­dė­tin­ga geo­po­li­ti­nė si­tua­ci­ja mū­sų re­gio­ne tę­sia­si šim­tus me­tų ir ne­ma­ty­ti jo­kių proš­vais­čių, kad pa­dė­tis keis­tų­si į ge­ra. Mū­sų ša­liai bū­ti­na tu­rė­ti tin­ka­mo dy­džio ša­lį pa­si­ren­gu­sių gin­ti žmo­nių re­zer­vą. Be to, ka­ri­nė prie­vo­lė esą la­bai nau­din­ga jau­nam žmo­gui ir vals­ty­bei. „At­si­ran­da kon­tak­tas su sa­vo vals­ty­be. Tai yra tin­ka­mas bū­das žmo­gui, po­li­ti­nei vi­suo­me­nei ug­dy­ti. Aps­kri­tai žmo­gui nau­din­ga tu­rė­ti tam ti­krų įgū­džių kri­zi­nė­se si­tua­ci­jo­se“, – pa­žy­mė­jo R. Juk­ne­vi­čie­nė.

Sa­va­no­riai la­biau motyvuoti

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas ne­pa­lai­ko vi­suo­ti­nės pri­va­lo­mo­sios ka­ri­nės tar­ny­bos. Pa­sak jo, sa­va­no­riš­kai ka­ri­nę tar­ny­bą at­lie­kan­tys žmo­nės yra žy­miai la­biau mo­ty­vuo­ti. „Tai, ką tu­ri­me da­bar, kai tar­nau­ti jau­nuo­liai ir jau­nuo­lės at­ei­na sa­vo no­ru, ne­bū­ti­nai iš kar­to po mo­kyk­los, o ir bran­des­ni, la­biau at­spin­di vi­suo­me­nės nu­si­tei­ki­mą tar­nau­ti tė­vy­nei. Toks pri­nci­pas yra žy­miai ge­res­nis nei tik vie­nos am­žiaus gru­pės jau­nuo­lių pa­šau­ki­mas, par­uo­ši­mas ir iš­lei­di­mas. Pa­si­sa­kau už sa­va­no­rys­te grįs­tą sis­te­mą“, – aiš­ki­no jis.

J. Ole­kas pa­žy­mė­jo, kad nuo ta­da, kai bu­vo grą­žin­ta šauk­ti­nių ka­riuo­me­nė, pri­va­lo­mą­ją ka­ri­nę tar­ny­bą at­lie­ka tik sa­va­no­riai. Jis vi­lia­si, kad to­kia ten­den­ci­ja iš­liks ir to­liau. „Šie­met už­si­ra­šė žy­miai dau­giau jau­nuo­lių nei pra­ėju­siais me­tais. Tar­nys­tė ka­riuo­me­nei yra pa­trauk­li, at­si­lie­pi­mai iš tar­nau­jan­čių ka­rių yra ge­ri“, – ti­ki­no mi­nis­tras.