Visuomenininkai: ryto tendencija – neantspauduotos balsadėžės
Nuo 7 va­lan­dos ry­to „Bal­tų­jų pirš­ti­nių“ sa­va­no­riai ak­ty­viai ste­bi apy­lin­kes. Vi­so iki 12 val. pi­lie­čiai pra­ne­šė apie 57 ga­li­mus pra­ne­ši­mus. To­liau tę­sia­si vir­ti­nė skun­dų dėl po­li­ti­nės rek­la­mos pa­žei­di­mų agi­ta­ci­jos drau­di­mo lai­ko­tar­piu, dau­gė­ja pra­ne­ši­mų dėl rin­ki­mų ko­mi­si­jų dar­bo.    

Pra­si­dė­jus bal­sa­vi­mui su­lau­kia­ma įvai­rių pa­ste­bė­ji­mų apie bal­sa­vi­mo pa­žei­di­mus rin­ki­mų apy­lin­kė­se. Dau­giau­siai skun­dų gau­na­ma dėl ne­užants­pau­duo­tų ar ne­tei­sin­gai ants­pau­duo­tų bal­sa­dė­žių. Bū­ta at­ve­jų, kad ir po „Bal­tų­jų pirš­ti­nių“ ste­bė­to­jų pa­sta­bų rin­ki­mų apy­lin­kės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kai ne­at­siž­vel­gia ir ne­tai­so sa­vo klai­dų. Pa­sta­rie­ji at­ve­jai per­duo­ti apy­gar­dų ko­mi­si­joms, nes bal­sa­dė­žės ne­ants­pau­da­vi­mas lai­ko­mas gru­biu pa­žei­di­mu, ra­šo­ma vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Fik­suo­ti at­ve­jai, kai rin­kė­jai gau­da­mi biu­le­te­nį ne­ina tie­siai į bal­sa­vi­mo ka­bi­ną, o ko­ri­do­riu­je at­vi­rai pil­do biu­le­te­nį po­ro­mis ar net ban­do juos iš­si­neš­ti. Tai nau­ji at­ve­jai, ku­riuos ati­džiai ste­bi „Bal­tų­jų pirš­ti­nių“ sa­va­no­riai. Gau­ta in­for­ma­ci­jos apie ke­lias apy­lin­kė­se, ku­rio­se esan­čio­se bal­sa­vi­mo ka­bi­no­se bu­vo ras­ti kan­di­da­tų są­ra­šai, ku­riuo­se pa­žy­mė­ta, už ką bal­suo­ti. Pa­sta­rie­ji pa­žei­di­mai vie­to­je bu­vo iš­spręs­ti.

Rin­ki­mų die­ną vyks­ta ir vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mai. Gau­ta skam­bu­čių dėl ne­blai­vių as­me­nų Vil­niaus mies­to, Vil­niaus ra­jo­no ir ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se. Pi­lie­čiai pra­ne­ša apie rin­ki­mi­nius pla­ka­tus, ka­ban­čius ant elek­tros stul­pų ir ki­to­se ne­leis­ti­no­se vie­to­se. To­liau tę­sia­si skun­dai dėl pik­ty­biš­kai va­ži­nė­jan­čių ar ma­to­mo­se vie­to­se spe­cia­liai pa­lik­tų au­to­mo­bi­lių su po­li­ti­ne rek­la­ma. Pa­sta­riej­ji at­ve­jai per­duo­ti po­li­ci­jai.

Sa­vo ruo­žtu, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas pra­ne­ša sek­ma­die­nį iki 12.30 val. ga­vęs 16 pra­ne­ši­mų apie ga­li­mus rin­ki­mų pa­žei­di­mus, dau­giau­siai – iš Vil­niaus, Kau­no, Ute­nos aps­kri­čių. Iki­teis­mi­nių ty­ri­mų kol kas ne­pra­dė­ta.