Visuomenininkai rinks parašus dėl nelietuviškų asmenvardžių rašymo
Gru­pė Lie­tu­vos pi­lie­čių, pa­si­va­di­nę “TAL­KA: už Lie­tu­vos vals­ty­bi­nę kal­bą“, šian­dien Vy­riau­sio­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je (VRK) pri­sta­tys įsta­ty­mo pro­jek­tą,  ku­riuo nu­ma­to­ma, kad pa­grin­di­nia­me as­mens do­ku­men­tų pus­la­py­je bū­tų ga­li­mi įra­šai tik vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos abė­cė­lės rai­dė­mis pa­gal ta­ri­mą, o įra­šai ne­vals­ty­bi­ne kal­ba bū­tų ra­šo­mi pa­so pa­pil­do­mų įra­šų pus­la­py­je ar­ba ta­pa­ty­bės kor­te­lės an­tro­je pu­sė­je. 

Vi­suo­me­ni­nin­kai sie­kia pa­si­nau­do­ti Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­ta pi­lie­čių įsta­ty­mo ini­cia­ty­vos tei­se ir pa­teik­ti Sei­mui šį siū­ly­mą svars­ty­ti pri­va­lo­ma tvar­ka. Tam rei­kia, kad šią ini­cia­ty­vą sa­vo par­ašais par­em­tų 50 000 ša­lies pi­lie­čių. Par­ašų rin­ki­mo la­pus iš­duo­da VRK.

„Ma­no­me, kad per il­gai už­si­tę­sę svars­ty­mai apie as­men­var­džių ra­šy­mą ne vals­ty­bi­ne kal­ba kir­ši­na Lie­tu­vos vi­suo­me­nę, ken­kia dvi­ša­liams san­ty­kiams su Len­ki­ja ir tu­rė­tų bū­ti iš­spręs­ti va­do­vau­jan­tis vals­ty­bės in­te­re­sais ir tarp­tau­ti­nės tei­sės rei­ka­la­vi­mais. Bū­tent to­dėl siū­lo­me šį Lat­vi­jo­je pri­im­tą ir pa­si­tei­si­nu­sį komp­ro­mi­są – pi­lie­čiui pa­gei­dau­jant leis­ti as­men­var­džius ne­vals­ty­bi­ne kal­ba do­ku­men­tuo­se ra­šy­ti ne pa­grin­di­nia­me pus­la­py­je, – siū­ly­mo mo­ty­vus aiš­ki­no aka­de­mi­kas is­to­ri­kas Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša. – Ma­ty­da­mi Sei­mo ne­ryž­tin­gu­mą iš­spręs­ti šį klau­si­mą de­mo­kra­tiš­kai at­siž­vel­giant į pi­lie­čių va­lią, ti­ki­mės pa­siek­ti, kad tau­tos at­sto­vai bū­tų įpa­rei­go­ti bal­suo­ti dėl šio pro­jek­to“.

Ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­riai įsi­ti­ki­nę, kad dis­ku­si­jos dėl as­men­var­džių ra­šy­mo ne­vals­ty­bi­ne kal­ba Lie­tu­vo­je api­pin­tos mi­tais, ku­rie klai­di­na po­li­ti­kus ir vi­suo­me­nę. „Pa­mirš­ta­ma, kad įra­šai vien ne­vals­ty­bi­ne kal­ba aki­vaiz­džiai prieš­ta­rau­tų Kons­ti­tu­ci­jai. Tei­gia­ma, kad eg­zis­tuo­ja tei­sė sa­vo var­dą ra­šy­ti ne vals­ty­bi­ne kal­ba. Ta­čiau Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas yra ne kar­tą iš­aiš­ki­nęs, kad vals­ty­bės to leis­ti ne­pri­va­lo, prieš­in­gai, as­men­var­džių ra­šy­mas tu­ri bū­ti re­gu­liuo­ja­mas dau­gu­mos pi­lie­čių pa­to­gu­mui. Tei­gia­ma, kad ra­šy­ti pa­suo­se ne­vals­ty­bi­ne kal­ba įpa­rei­go­jo 1994 m. Lie­tu­vos-Len­ki­jos su­tar­tis. Ta­čiau jo­je su­tar­ta ra­šy­ti ori­gi­na­lią pa­var­dę vals­ty­bi­ne kal­ba pa­gal skam­be­sį. Bū­tent tą mes ir siū­lo­me da­ry­ti. Ta­čiau jei da­lis Lie­tu­vos pi­lie­čių jau­čia po­rei­kį ma­ty­ti sa­vo var­dą ir pa­var­dę par­ašy­tus jų gim­tą­ja kal­ba, ga­li­ma tą pa­da­ry­ti pa­pil­do­mų įra­šų pus­la­py­je“, – į po­pu­lia­rius mi­tus dė­me­sį at­krei­pė dr. Vy­tau­tas Ru­ba­vi­čius.

Pro­jek­tą už­re­gis­tra­vu­sio­je ini­cia­ty­vi­nė­je gru­pė­je – ra­šy­to­jas dr. Vy­tau­tas Ru­ba­vi­čius, Pa­ne­vė­žio vys­ku­pas eme­ri­tas J.E. Jo­nas Kau­nec­kas, is­to­ri­kai akad. prof. Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša, Po­vi­las Urb­šys ir Min­dau­gas Ne­fas, ak­to­rius Ge­di­mi­nas Stor­pirš­tis, re­ži­sie­rius Jo­nas Vait­kus, kal­bi­nin­kas ha­bil. dr. Ka­zi­mie­ras Garš­va, po­li­to­lo­gas Vy­tau­tas Si­ni­ca, Lie­tu­vos Per­sit­var­ky­mo Są­jū­džio ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rys Gin­ta­ras Son­gai­la, kul­tū­ros me­ce­na­tas, ag­ro­no­mas Ra­mū­nas Kar­baus­kis, vers­li­nin­kas Min­dau­gas Ka­ra­lius ir ki­ti.