Visuomenininkai pristatys projektą dėl pavardžių rašymo
Pir­ma­die­nį Sei­mo pir­mi­nin­kei Lo­re­ta Grau­ži­nie­nei vi­suo­me­ni­nin­kai pri­sta­tys sa­vo siū­ly­mą dėl as­men­var­džių ra­šy­mo ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis.

Jų pro­jek­tas pri­va­lo­ma tvar­ka tu­rės bū­ti įtrauk­tas į Sei­mo po­sė­džių dar­bot­var­kę, nes bu­vo su­rink­tas pri­va­lo­mas ne ma­žiau kaip 50 tūkst. rin­ki­mų tei­sę tu­rin­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių par­ašų skai­čius.

Pi­lie­čių ini­cia­ty­vi­nė gru­pė „Tal­ka: Už Lie­tu­vos vals­ty­bi­nę kal­bą“ siū­lo var­dus ir pa­var­des, jei­gu jo­se yra ne­lie­tu­viš­kos rai­dės „w“, „q“, „x“, leis­ti ra­šy­ti tik pa­pil­do­ma­me pa­so pus­la­py­je.

Pa­gal vi­suo­me­ni­nin­kų par­eng­tą As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir pa­so įsta­ty­mo pa­tai­sos pro­jek­tą, pa­grin­di­nia­me as­mens ofi­cia­lių do­ku­men­tų pus­la­py­je var­dai ir pa­var­dės bū­tų ra­šo­mi tik vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos abė­cė­lės rai­dė­mis pa­gal ta­ri­mą, o įra­šai ne­vals­ty­bi­ne kal­ba ga­lė­tų bū­ti pa­so pa­pil­do­mų įra­šų pus­la­py­je ar­ba ta­pa­ty­bės kor­te­lės an­tro­je pu­sė­je.

Be to, pro­jek­tas įtei­sin­tų nuo­sta­tą, kad lie­tu­vių kal­bos abė­cė­lę su­da­ro 32 rai­dės. Šiuo me­tu joks tei­sės ak­tas to ne­apib­rė­žia.

Ši pi­lie­čių ini­cia­ty­va įsi­ga­lio­tų tik tuo at­ve­ju, jei­gu jai pri­tar­tų Sei­mo dau­gu­mą.

Pa­na­šų pro­jek­tą anks­čiau par­la­men­tui yra pa­tei­ku­si gru­pė Sei­mo na­rių, ta­čiau šiam pro­jek­tui siū­lo ne­pri­tar­ti Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Jis ra­gi­na leis­ti Lie­tu­vos pi­lie­čių as­men­var­džius ra­šy­ti ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis, jei­gu pa­tei­kia­mas do­ku­men­to šal­ti­nis su to­kia pa­var­de ar var­du.

Par­la­men­te taip pat svars­to­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas, pa­gal ku­rį Lie­tu­vos pi­lie­čių pa­var­dės ga­lė­tų bū­ti ra­šo­mos pa­gal ori­gi­na­lų šal­ti­nį lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­ni­mis.

Lie­tu­vos len­kų po­li­ti­kai ir juos re­mian­ti Var­šu­va ne kar­tą ra­gi­no Lie­tu­vą leis­ti do­ku­men­tuo­se ra­šy­ti len­kiš­kas pa­var­des nau­do­jant len­kiš­ką abė­cė­lę, pa­vyz­džiui, rai­dę „w“. Pa­tai­sų ša­li­nin­kai tei­gia, kad jos bū­tų svar­bios ir san­tuo­kas su už­sie­nie­čiais su­da­riu­sioms lie­tu­vėms. Kri­ti­kai tei­gia, kad taip bū­tų su­men­kin­tas kons­ti­tu­ci­nis vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos sta­tu­sas, ga­li kil­ti keb­lu­mų skai­tant ne­lie­tu­viš­kas pa­var­des.