Visuomenininkai planuoja rinkti parašus dėl alkoholio ribojimo
Gru­pė vi­suo­me­ni­nin­kų sieks Sei­mui pa­teik­ti Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios ri­bo­tų al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­da­vi­mą ir rek­la­mą.

Ini­cia­ty­vi­nė gru­pė, pa­si­va­di­nu­si „Už blai­vią“, sa­vo siū­ly­mą an­tra­die­nį pri­sta­tys Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK), ku­ri tu­ri iš­duo­ti par­ašų rin­ki­mo la­pus. Kad pro­jek­tas bū­tų pa­teik­tas Sei­mui, ini­cia­to­riai per du mė­ne­sius tu­ri su­rink­ti ne ma­žiau kaip 50 tūkst. idė­ją re­mian­čių pi­lie­čių par­ašų.

„Siū­lo­mos moks­lu pa­grįs­tos prie­mo­nės, ku­rios ti­krai vei­kia – al­ko­ho­lio rek­la­mos drau­di­mas, spe­cia­li­zuo­tos par­duo­tu­vės, taip pat am­žiaus, nuo ka­da ga­li­ma le­ga­liai įsi­gy­ti ir var­toi al­ko­ho­lį, pa­kė­li­mas. Mes siū­lo­me nuo 20-ties me­tų, nes da­bar ir mo­kyk­lo­je kas yra šim­ta­die­niai – nu­si­gė­ri­mo, kai ge­ria kar­tu pil­na­me­čiai ir ne­pil­na­me­čiai, šven­tės“, – BNS sa­kė gru­pės koor­di­na­to­rius Juo­zas Dap­šaus­kas.

Ini­cia­to­riai pra­ne­ša, kad pra­šy­mą re­gis­truo­ti ini­cia­ty­vi­nę gru­pę pa­si­ra­šė Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Au­re­li­jus Ve­ry­ga, al­pi­nis­tas Vla­das Vit­kaus­kas, di­ri­gen­tas ir mu­zi­kos pe­da­go­gas Do­na­tas Kat­kus, vys­ku­pas eme­ri­tas Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius, pa­sip­rie­ši­ni­mo ko­vų da­ly­vė Ni­jo­lė Sa­dū­nai­tė, mu­zi­kos au­to­riai bei at­li­kė­jai – Sau­lius Ur­bo­na­vi­čius (Sa­mas), Ro­si­ta Či­vi­ly­tė, Do­na­tas Mont­vy­das, fi­lo­so­fas Kres­cen­ci­jus Stoš­kus.

Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­ni­mis, Lie­tu­va pa­ten­ka į dau­giau­sia al­ko­ho­lio su­var­to­jan­čių Eu­ro­pos ša­lių tre­je­tu­ką. Apie bū­ti­ny­bę ri­bo­ti jo var­to­ji­mą im­ta gar­siau kal­bė­ti po Lie­tu­vą su­krė­tu­sių nu­si­kal­ti­mų, ku­riuos įvyk­dė gir­tau­jan­tys as­me­nys.