Visuomenininkai negalvoja apie Seimo rinkimus
Kau­ne, Pa­ne­vė­žy­je ir Aly­tu­je rin­ki­mus lai­mė­ję vi­suo­me­ni­niai rin­ki­mų ko­mi­te­tai kol kas ne­svars­to ga­li­my­bės da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se.

BNS kal­bin­ti šių vi­suo­me­ni­nių ju­dė­ji­mų va­do­vai tei­gė, kad jų na­riai grei­čiau­siai rin­ki­muo­se da­ly­vau­tų kaip ne­prik­lau­so­mi kan­di­da­tai.

Dau­gu­mą ir me­ro pos­tą Kau­no mies­to ta­ry­bo­je tu­rin­čios vie­šo­sios įstai­gos „Vie­nin­gas Kau­nas“ di­rek­to­rius, Kau­no vi­ce­me­ras Po­vi­las Ma­čiu­lis tvir­ti­no, kad or­ga­ni­za­ci­ja pir­miau­sia orien­tuo­ta į mies­to prob­le­mas, ta­čiau ne­at­me­ta ga­li­my­bės, kad at­si­ras ir jos na­rių, no­rin­čių da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se.

„Jaus­da­mi spau­di­mą iš ap­sisp­ren­du­sių­jų, ku­rie no­ri da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, ma­nau, kad ir mes tu­rė­si­me dar šią va­sa­rą to­kią dis­ku­si­ją. Bet pa­ti idė­ja vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos bu­vo kon­cen­truo­tis į Kau­no mies­tą, jo prob­le­ma­ti­ką. Tai mes tą ir da­ro­me. Ma­nau, kad da­ly­va­vi­mas Sei­mo rin­ki­muo­se mums kaip or­ga­ni­za­ci­jai ne­bū­tų nau­din­gas. Aiš­ku, jei­gu kas nors iš na­rių in­di­vi­dua­liai su­gal­vos da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, čia yra jų as­me­ni­nis rei­ka­las“, – BNS sa­kė P.Ma­čiu­lis.

Pa­ne­vė­žio val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­čio ir me­ro pos­tą tu­rin­čio pi­lie­ti­nio ju­dė­ji­mo „Kar­tu“ va­do­vas, Sei­mo na­rys Po­vi­las Urb­šys taip pat tei­gė, kad ju­dė­ji­mas ga­lė­tų rem­ti sa­va­ran­kiš­kai iš­si­kė­lu­sius sa­vo na­rius, ta­čiau kon­kre­čių spren­di­mų ar po­ten­cia­lių kan­di­da­tų kol kas nė­ra.

„Sei­mo rin­ki­mų me­tu vi­suo­me­ni­niai rin­ki­mų ko­mi­te­tai ne­ga­lės da­ly­vau­ti pa­gal įsta­ty­mą, o ju­dė­ji­mas „Kar­tu“ nė­ra po­li­ti­nė par­ti­ja, tad ju­dė­ji­mas ne­ga­lės da­ly­vau­ti ir par­ti­jos są­ra­še. Ne­bent ga­li par­em­ti sa­ve iš­si­kė­lu­sius ar­ba de­le­guo­ti sa­ve iš­si­kė­lu­sius į kaž­ko­kį są­ra­šą“, – sa­kė P.Urb­šys.

Aly­taus me­ras, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „A­ly­taus pi­lie­čiai“ ly­de­ris Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius tvir­ti­no, kad Sei­mo rin­ki­muo­se ti­krai ne­da­ly­vaus nė vie­nas iš iš­rink­tų į ta­ry­bą po­li­ti­kų.

„A­pie tai mes ne­dis­ku­ta­vę. Jei­gu „A­ly­taus pi­lie­čiai“, tie, ku­rie ne­dir­ba ta­ry­bo­je, gal­vos, tai jų tei­sė. O mes, tie, ku­rie lai­mė­jo­me rin­ki­mus ir dir­ba­me mies­to ta­ry­bo­je, tai mes pa­ža­dė­jo­me, kad dirb­si­me mies­to la­bui, tad jei­gu gal­vo­tu­me apie sa­vo pla­nų kei­ti­mą ir kan­di­da­ta­vi­mą į Sei­mą, mes ap­gau­di­nė­tu­me sa­vo rin­kė­jus“, – kal­bė­jo Aly­taus me­ras.

Sei­mo rin­ki­mai vyks 2016 me­tų ru­de­nį.

Pa­gal Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mą, par­la­men­to rin­ki­muo­se, skir­tin­gai nei sa­vi­val­dos ir Eu­ro­pos Par­la­men­to, dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ga­li var­žy­tis tik par­ti­jų kan­di­da­tų są­ra­šai, o vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se - tik as­me­nys.