Visuomenininkai: N. Puteikis griauna vertybes
Sėk­min­go vi­suo­me­ni­nių ko­mi­te­tų pa­si­ro­dy­mo sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se iš­gąs­din­tos tra­di­ci­nės par­ti­jos nuo­gąs­tau­ja, kad ne­par­ti­niai ju­dė­ji­mai taps rim­tais kon­ku­ren­tais ko­vo­je dėl par­la­men­ta­ro man­da­tų. Vi­suo­me­ni­nin­kai tvir­ti­na į tau­tos at­sto­vy­bę ne­si­ver­žian­tys ir baks­no­ja į Sei­mo na­rį Nag­lį Pu­tei­kį, ža­dan­tį prieš tra­di­ci­nes jė­gas nu­kreip­ti bu­ria­mas mar­gi­na­lias par­ti­jas.

Prieš ke­lias sa­vai­tes Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne vy­kęs par­la­men­ta­ro Po­vi­lo Urb­šio su­bur­to vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Kar­tu“, ku­rio at­sto­vas Ry­tis My­ko­las Rač­kaus­kas ta­po Pa­ne­vė­žio me­ru, ir su­si­vie­ni­ji­mo „A­ly­taus pi­lie­čiai“, pa­dė­ju­sio per­ga­lę ko­vo­je dėl Aly­taus va­do­vo kė­dės pa­siek­ti Vy­tau­tui Gri­ga­ra­vi­čiui, at­sto­vų su­si­ti­ki­mas su­kė­lė ne­ri­mą tra­di­ci­nėms par­ti­joms. Pa­si­gir­do nuo­gąs­ta­vi­mų, esą sėk­min­gai sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se pa­si­ro­dę vi­suo­me­ni­nin­kai tel­kia­si ko­vai Sei­mo rin­ki­muo­se, vyk­sian­čiuo­se ki­tų me­tų ru­de­nį, o kar­tu sie­kia griau­ti tra­di­ci­nes par­ti­jas, vi­lio­da­mi jų na­rius.

„Da­bar ban­do­ma pa­teik­ti, kad to­les­nis ju­dė­ji­mo „Kar­tu“ tiks­las - nai­kin­ti par­ti­jas. Jo­kiu bū­du. Net kan­di­da­tuo­da­mas į Sei­mą kal­bė­jau, kad yra bū­ti­nas par­ti­jų at­si­nau­ji­ni­mas, o po­li­ti­nis gy­ve­ni­mas be par­ti­jų da­ly­va­vi­mo - ne­įma­no­mas. Šiuo me­tu tu­ri­me la­bai daug dar­bo sa­vi­val­dy­bė­se ir kur­ti jo­kių su­ro­ga­ti­nių da­ri­nių Sei­mo rin­ki­mams ne­ke­ti­na­me“, - LŽ tvir­ti­no P. Urb­šys.

Ta­čiau, jo tei­gi­mu, ban­dy­mų kur­ti al­ter­na­ty­vą sis­te­mi­nėms par­ti­joms yra: nau­ją da­ri­nį bu­ria Sei­mo na­rys N. Pu­tei­kis, su par­ti­ja „Lie­tu­vos są­ra­šas“, su­vie­ni­ju­sia žy­mius vi­suo­me­ni­nin­kus ir kul­tū­ros žmo­nes, ko­vą iš­rink­tas į Vil­niaus ta­ry­bą, ta­čiau de­pu­ta­to man­da­to at­si­sa­kęs.

Par­ti­jų vienytojas

Iš tie­sų ge­gu­žės 15 die­ną Pa­ne­vė­žy­je N. Pu­tei­kio ir jo ša­li­nin­kų kvie­ti­mu su­si­rin­ko vi­suo­me­ni­nių ko­mi­te­tų iš Klai­pė­dos, Kau­no, Tau­ra­gės, Ši­la­lės, Ku­piš­kio, Anykš­čių, Bir­žų, Uk­mer­gės at­sto­vai.

„Ap­ta­rė­me si­tua­ci­ją, kad tik par­ti­jos ga­li da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se. Bet kam kur­ti nau­ją par­ti­ją, jei yra se­nų ge­rų? To­dėl siū­liau pa­dė­ti jung­tis ke­tu­rioms par­ti­joms - Krikš­čio­niš­ko­sios de­mo­kra­ti­jos (KDP), Cen­tro (CP), taip pat Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų są­jun­gai (LSS) ir „Lie­tu­vos są­ra­šui“. Jei­gu jos ne­su­si­jungs, rei­kės steig­ti sa­vo par­ti­ją“, - su­si­ti­ki­mo idė­ją įvar­di­jo N. Pu­tei­kis.

Pa­grin­dą po­li­ti­kos par­aš­tė­se esan­čių or­ga­ni­za­ci­jų vie­ni­ji­mo­si ini­cia­ty­vai N. Pu­tei­kis ga­vo Sei­mui pri­ėmus jo ak­ty­viai rem­tą su­ma­ny­mą, kad po­li­ti­nei par­ti­jai re­gis­truo­ti tu­ri bū­ti su­telk­ta ne 1 tūkst., bet 2 tūkst. na­rių. Toks rei­ka­la­vi­mas įsi­ga­lios nuo šių me­tų gruo­džio 15-osios, o per li­ku­sius iki to še­šis mė­ne­sius pa­dvi­gu­bin­ti na­rių skai­čių „ma­žiu­kai“ var­gu ar su­ge­bės.

„Šiuo me­tu KDP, CP, LSS ir „Lie­tu­vos są­ra­šas“ tu­ri po tūks­tan­tį na­rių, o po gruo­džio 15-osios, jei­gu šios par­ti­jos ne­priims ati­tin­ka­mų spren­di­mų, jų ne­be­liks. To­dėl kvie­čiu šias par­ti­jas vie­ny­tis: bū­tų lo­giš­ka, kad jos pa­sis­kirs­ty­tų po­ro­mis ir su­si­jung­tų, ta­da po gruo­džio 15-osios at­si­ras­tų dvi par­ti­jos, tu­rin­čios rei­ka­lau­ja­mą na­rių skai­čių. Pa­skui jos ga­lė­tų tap­ti koa­li­ci­jos par­tne­rė­mis, ir mes vi­si kar­tu ei­tu­me į Sei­mo rin­ki­mus. Pre­ten­duo­čiau sto­ti į vie­ną su­si­jun­gu­sių par­ti­jų, bet no­riu pir­ma pa­žiū­rė­ti, ku­rios nu­spręs iš­lik­ti ir to­liau da­ly­vau­ti po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me, nes kai ku­rios iš jų ga­li ne­iš­lai­ky­ti komp­lek­ta­vi­mo­si eg­za­mi­no. Jei vis­kas pa­vyks, pre­ten­duo­čiau va­do­vau­ti par­ti­jų koa­li­ci­jai Sei­mo rin­ki­mams“, - LŽ tei­gė N. Pu­tei­kis.

Žve­jo­ja šalininkus

Kol kas par­la­men­ta­ro idė­ją ak­ty­viau­siai pa­lai­ko KDP - šios par­ti­jos val­dy­ba yra pri­ėmu­si tei­gia­mą spren­di­mą dėl jun­gi­mo­si, grei­čiau­siai - su Cen­tro par­ti­ja. Šį spren­di­mą tu­rė­tų pa­tvir­tin­ti ge­gu­žės 30-ąją šau­kia­mas KDP su­va­žia­vi­mas.

Pa­klaus­tas, ko­dėl nau­ja­sis da­ri­nys for­muo­ja­mas ne „Lie­tu­vos są­ra­šo“, su ku­riuo da­ly­va­vo sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se, pa­grin­du, N. Pu­tei­kis lei­do su­pras­ti, kad ši par­ti­ja, va­do­vau­ja­ma Da­riaus Kuo­lio, jo siū­ly­mą dar svars­to. Pats D. Kuo­lys apie jun­gi­mo­si idė­jas ty­li - LŽ jis tei­gė šia te­ma kal­bė­ti ne­no­rin­tis.

Povilas Urbšys: "Formuojamu dariniu bandoma išnaudoti žmonių nepasitikėjimą esama politine sistema, siekiant vienintelio tikslo: rasti landą, pro kurią galima įsisprausti į Seimą.“/ Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Sa­vo ruo­žtu N. Pu­tei­kis tvir­ti­no jung­tis kvie­sian­tis ir vi­suo­me­ni­nin­kus, ypač ge­rai pa­si­ro­džiu­sius sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se. „Ži­no­ma, kaip Ta­das Blin­da ke­ti­nu ap­jo­ti vi­sus dva­rus, ypač tur­tin­ges­nius“, - aiš­ki­no jis.

Di­džių­jų par­ti­jų at­sto­vų į nau­ją da­ri­nį N. Pu­tei­kis ti­ki­no ne­vi­lio­jan­tis, bet siū­lan­tis pri­si­dė­ti „do­riems žmo­nėms“, ku­rių at­si­sa­ko ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos. Taip jo ša­li­nin­kų gre­tas jau pa­pil­dė prieš mė­ne­sį iš Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pa­ša­lin­ta šios par­ti­jos są­ra­šo Pa­ne­vė­žy­je ly­de­re bu­vu­si Ge­ma Umb­ra­sie­nė. Į LVŽS pir­mi­nin­ko Ra­mū­no Kar­baus­kio ne­ma­lo­nę ji pa­te­ko iš­reiš­ku­si par­amą taip pat na­rys­tės par­ti­jo­je ne­te­ku­siam Man­tui Le­liu­kui, ki­lus abe­jo­nių dėl anks­čiau ne­vie­šin­tų jo są­sa­jų su bu­vu­sia avia­ci­jos re­mon­to ga­myk­la, į ku­rią tu­rė­tų „a­tei­ti“ Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­ni­gai.

„Ki­tų par­ti­jų žmo­nėms ne­siū­lau pe­rei­ti pas mus: lai­kau­si krikš­čio­niš­kų tra­di­ci­jų ir sve­ti­mų žmo­nų ne­vi­lio­ju. Bet jei­gu ma­tau, kad da­bar esan­ti di­de­lė par­ti­ja iš­va­ro do­rus žmo­nes į gat­vę, tai lai­kau sa­vo par­ei­ga prie­iti prie jų ir pa­klaus­ti, gal ga­lė­tu­me dirb­ti kar­tu. Tra­di­ci­nės par­ti­jos griū­va dėl ne­te­si­mų pa­ža­dų rin­kė­jams, ir aš ti­krai sto­vė­siu su tink­liu­ku ir gau­dy­siu at­sky­lan­čius nuo jų žmo­nes“, - kal­bė­jo N. Pu­tei­kis.

Lan­da į Seimą

„N. Pu­tei­kis šiuo me­tu pri­sis­ta­to kaip pro­ver­žio, įvy­ku­sio po sa­vi­val­dos rin­ki­mų, kai tam ti­kruo­se mies­tuo­se lai­mė­jo vi­suo­me­ni­niai ko­mi­te­tai, ly­de­ris. Bet jis nu­ty­li fak­tą, kad, pa­vyz­džiui, tiek Pa­ne­vė­žy­je, tiek Aly­tu­je per sa­vi­val­dos rin­ki­mus agi­ta­vo ne už vi­suo­me­ni­nių ko­mi­te­tų kan­di­da­tus, bet „šau­dė“ jiems į nu­ga­ras rem­da­mas ki­tus pre­ten­den­tus. Da­bar­ti­nis jo ban­dy­mas kur­ti su­ro­ga­ti­nį da­ri­nį griau­na ver­ty­bes, nes vi­sa tai da­ro­ma dėl ga­li­my­bės pa­tek­ti į val­džią, ku­ri tam­pa tiks­lu, o ne prie­mo­ne idė­joms įgy­ven­din­ti. For­muo­ja­mu da­ri­niu ban­do­ma iš­nau­do­ti žmo­nių ne­pa­si­ti­kė­ji­mą esa­ma po­li­ti­ne sis­te­ma, sie­kiant vie­nin­te­lio tiks­lo: ras­ti lan­dą, pro ku­rią ga­li­ma įsisp­raus­ti į Sei­mą“, - LŽ tei­gė ju­dė­ji­mo „Kar­tu“ ini­cia­to­rius P. Urb­šys.

Jo ma­ny­mu, nors N. Pu­tei­kis šiuo me­tu skel­bia­si esan­tis gel­bė­to­jas ir vie­ny­to­jas, po jo spar­nu grei­čiau­siai su­si­burs iš vie­nos par­ti­jos į ki­tą mig­ruo­jan­tys po­li­ti­kai. „Ne­nus­teb­čiau, kad da­lis po­li­ti­kų, ku­rie į šį Sei­mą pa­te­ko per di­džių­jų par­ti­jų są­ra­šus, bet dėl įvai­rių prie­žas­čių joms jau ne­bep­rik­lau­so, at­si­ras N. Pu­tei­kio bu­ria­mo­je koa­li­ci­jo­je“, - svars­tė par­la­men­ta­ras.

Po­li­to­lo­go Lau­ro Bie­li­nio ma­ny­mu, N. Pu­tei­kio bu­ria­mų jė­gų per­ga­lė Sei­mo rin­ki­muo­se - abe­jo­ti­na. „Praei­na tie lai­kai, kai per ke­lis mė­ne­sius ga­li­ma pa­siek­ti anks­čiau pa­si­reikš­da­vu­sį efek­tą - lai­mė­ti daug bal­sų Sei­mo rin­ki­muo­se. N. Pu­tei­kis tu­ri sa­vo ger­bė­jų, ga­li su­telk­ti į sa­ve pa­na­šius, bet di­džio­ji da­lis rin­kė­jų vis dėl­to orien­tuo­sis į šiek tiek ra­mes­nius po­li­ti­kus bei po­li­ti­nes jė­gas, tad jo pa­stan­gos tra­di­ci­nei po­li­ti­nei struk­tū­rai di­des­nio pa­vo­jaus ti­krai ne­su­kels“, - įsi­ti­ki­nęs jis.

Ki­ta ver­tus, anot L. Bie­li­nio, vi­suo­me­ni­nin­kų ap­sisp­ren­di­mas da­ly­vau­ti po­li­ti­niuo­se pro­ce­suo­se nau­din­gas de­mo­kra­ti­nei vi­suo­me­nei, nes lei­džia pi­lie­čiams „iš apa­čios“ kū­ry­biš­kiau pa­žvelg­ti į po­li­ti­ką.

„Tai nau­din­ga, ne­prik­lau­so­mai nuo to, nu­ga­lės vie­na ar ki­ta par­ti­ja, ar ku­riai nors tra­di­ci­nei par­ti­jai kils pra­lai­mė­ji­mo pa­vo­jus. Tu­ri­me gal­vo­ti ne apie me­na­mus pa­vo­jus par­ti­joms, bet apie vi­suo­me­nės su­ak­ty­vė­ji­mą: jei po­li­ti­nės par­ti­jos ne­su­ge­ba jos iš­ju­din­ti, te­gu tai da­ro vi­suo­me­ni­niai ju­dė­ji­mai, rin­ki­mų ko­mi­te­tai ir pa­na­šiai“, - sa­kė po­li­to­lo­gas.