Visuomenininkai įteikė per 61 tūkst. piliečių parašų dėl alkoholio ribojimo
Vi­suo­me­ni­nin­kai pir­ma­die­nį Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK) įtei­kė dau­giau kaip 61 tūkst. pi­lie­čių par­ašų už al­ko­ho­lį ri­bo­jan­čias įsta­ty­mų pa­tai­sas, kad jos bū­tų svars­to­mos Sei­me.

Gru­pės „Už blai­vią“ koor­di­na­to­rius Juo­zas Dap­šaus­kas tei­gė, kad dar 1766 as­me­nys pa­si­ra­šė elek­tro­ni­niu bū­du, ta­čiau, anot jo, ši pro­ce­dū­ra to­kia su­dė­tin­ga, kad re­tas ryž­ta­si ją iš­ban­dy­ti.

Pa­sak ini­cia­to­riaus, ini­cia­ty­vą dėl al­ko­ho­lio ri­bo­ji­mo dau­giau­sia pa­lai­kė jau­ni žmo­nės. Anot jo, pa­si­ra­šy­da­vo maž­daug 80 proc. už­kal­bin­tų žmo­nių. Ak­ty­viau­siai žmo­nės pa­si­ra­ši­nė­jo Vil­niu­je, Kau­ne, Pa­ne­vė­žy­je, Tau­ra­gė­je, ne­igia­mų reak­ci­jų su­lauk­ta Kai­šia­do­ry­se.

VRK per 15 die­nų tu­ri pa­ti­krin­ti at­neš­tus par­ašus ir įver­tin­ti, ar ini­cia­ty­vą pa­lai­ko mi­ni­ma­lus – 50 tūkst. – pi­lie­čių skai­čius. Po to pro­jek­tas bus pa­teik­tas Sei­mui, ta­čiau par­ašai ne­įpa­rei­go­ja par­la­men­to pri­tar­ti jam.

Vi­suo­me­ni­nin­kai siū­lo iš­vis užd­raus­ti al­ko­ho­lio rek­la­mą, jį par­da­vi­nė­ti tik spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­je, vė­lin­ti am­žių, nuo ka­da lei­džia­ma pirk­ti al­ko­ho­lį. Vie­toj da­bar nu­sta­ty­to 18 me­tų cen­zo siū­lo­ma įves­ti 20 me­tų.

„Moks­li­nių ty­ri­mų duo­me­ni­mis, jei­gu pa­ke­li am­žiaus cen­zą ir tas pra­di­nis am­žius slen­ka­si. Pa­vyz­džiui, da­bar pra­de­da 15 me­tų var­to­ti al­ko­ho­lį, ta­da jie gal pra­dė­tų nuo 17 me­tų. Slen­ka­si am­žius, nuo ka­da pra­de­da var­to­ti“, – žur­na­lis­tams sa­kė J.Dap­šaus­kas.

Jis pa­brė­žė, kad Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja al­ko­ho­lį yra pri­pa­ži­nu­si psi­cho­tro­pi­ne, nar­ko­ti­ne me­džia­ga.

„Spe­cia­li­zuo­tos par­duo­tu­vės ypač ap­sau­go­tų ne­pil­na­me­čius, nes ten bū­tų ir fil­muo­ja­ma, rei­kė­tų pa­teik­ti as­mens do­ku­men­tą ir pan. Di­džiau­sia prob­le­ma yra al­ko­ho­lio pra­mo­nės sie­kis pra­tin­ti vai­kus prie al­ko­ho­lio“, – tvir­ti­no gru­pės koor­di­na­to­rius.

Tam, kad pro­jek­tai bū­tų pa­teik­ti par­la­men­te, ini­cia­to­riai per du mė­ne­sius tu­ri bū­ti su­rin­kę ne ma­žiau kaip 50 tūkst. par­ašų.

Ini­cia­ty­vą par­ašams rink­ti pa­skel­bė Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Au­re­li­jus Ve­ry­ga, vys­ku­pas eme­ri­tas Jo­nas Kau­nec­kas, pa­sip­rie­ši­ni­mo ko­vų da­ly­vė Ni­jo­lė Sa­dū­nai­tė, dai­ni­nin­kas Do­na­tas Mont­vy­das, fi­lo­so­fas Kres­cen­ci­jus Stoš­kus, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­ni­mis, Lie­tu­va pa­ten­ka į dau­giau­siai al­ko­ho­lio su­var­to­jan­čių Eu­ro­pos ša­lių tre­je­tu­ką. Apie bū­ti­ny­bę ri­bo­ti jo var­to­ji­mą im­ta gar­siau kal­bė­ti po ša­lį su­krė­tu­sių nu­si­kal­ti­mų, ku­riuos įvyk­dė gir­tau­jan­tys as­me­nys.