Visuomenininkai ir žurnalistai: reikia platesnių sankcijų Rusijai
Vil­niu­je vy­ku­sia­me Lais­vos Ru­si­jos fo­ru­me su­si­bū­rę vi­suo­me­ni­nin­kai, Ru­si­jos opo­zi­ci­jos vei­kė­jai, žur­na­lis­tai ne­tu­ri vie­nos nuo­mo­nės dėl Va­ka­rų tai­ko­mų sank­ci­jų efek­ty­vu­mo, ta­čiau su­ta­ria, kad as­me­nų ra­tas, ku­riems jos tai­ko­mos, tu­rė­tų bū­ti ge­ro­kai pla­tes­nis.

Fon­do „Lais­va ru­si­ja“ ir ins­ti­tu­to „Le­ga­tum“ at­sto­vas Il­ja Zas­lavs­kis ne­abe­jo­ja, kad lo­ja­liau­sio Krem­liaus re­ži­mui vers­li­nin­kų ra­to da­bar­ti­nės va­ka­rų sank­ci­jos iš es­mės ne­vei­kia, nes jos skaus­min­gos tik ke­le­tui as­me­nų. Jis tei­gia su fon­du „Lais­va Ru­si­ja“ pa­tei­kė­me pub­li­ka­ci­ją, kaip vers­las, ypa­tin­gai oli­gar­chai iš­gy­ve­na ir vi­siš­kai nor­ma­liai jau­čia­si dėl įves­tų sank­ci­jų – ty­ri­mą ga­li­ma pers­kai­ty­ti „Mar­tens“ cen­tro tink­la­la­py­je, nuo­ro­da skel­bia­ma ir I.Zas­lavs­kio „Twit­ter“ pa­sky­ro­je.

Siū­lo ne sank­ci­jas, o par­amą žur­na­lis­ti­niams tyrimams

„Y­ra po­pu­lia­rus mi­tas Va­ka­ruo­se, kad štai, ap­ri­bo­si­me bend­ra­dar­bia­vi­mą su Ru­si­ją ir pa­kei­si­me Pu­ti­ną, pa­kei­si­me re­ži­mą. Ne, vis­kas vyks­ta at­virkš­čiai – kon­fe­ren­ci­jo­je penk­ta­die­nį tei­gė I.Zas­lavs­kis.

Jis pa­žy­mė­jo, kad nė­ra ne­prik­lau­so­mo stam­baus vers­lo Ru­si­jo­je ir jį vie­ni­ja vie­nas bend­ras bruo­žas – lo­ja­lu­mas Krem­liui.

„Vi­si jie yra kon­tro­liuo­ja­mi per mo­kes­čius, per at­os­to­gas, per tam ti­krus vals­ty­bi­nius kon­trak­tus, per bend­ras vals­ty­bi­nes ope­ra­ci­jas. Tie­siog yra fak­tas, kad bet ku­rią mi­nu­tę ga­li kaž­kas at­ei­ti ir ati­mti pu­sę ar treč­da­lį. Bū­tent dėl to vi­si oli­gar­chai ir lie­ka lo­ja­lūs Pu­ti­nui, jie pa­sa­ko­ja, kad jis – ge­ni­jus, kad sank­ci­jos – ne­efek­ty­vios. Ir jie tei­sūs: Va­ka­rų sank­ci­jos yra ne­efek­ty­vios. Eu­ro­pos ir Va­ka­rų sank­ci­jos šiuo me­tu ga­li veik­ti 6–8 žmo­nėms, kal­bu apie ti­krus, tur­tin­gus oli­gar­chus. Li­ku­sie­ji as­me­nys – val­di­nin­kai, tei­sė­jai, žur­na­lis­tai, ra­šę apie Kry­mą. Tuo me­tu 300–500 as­me­nų, ku­rie iš tie­sų val­do vi­są Ru­si­jos eko­no­mi­ką, to­liau vyk­do per­ve­di­mus ša­lies vi­du­je, iš­ve­da ka­pi­ta­lą – tai yra la­bai pa­to­gus ins­tru­men­tas“, – pa­sa­ko­jo I.Zas­lavs­kis.

Eks­per­tai su­tin­ka, kad di­džiau­sia prob­le­ma yra bū­tent tai, kad Krem­liaus re­ži­mui lo­ja­lių oli­gar­chų pi­ni­gai ke­liau­ja į Va­ka­rus ir eko­no­mi­nės sank­ci­jos nė­ra efek­ty­vios tol, kol Va­ka­rai ne­sii­ma aiš­kin­tis pi­ni­gų srau­tų. Tiek I.Zas­lavs­kis, tiek ki­ti Lais­vo­sios Ru­si­jos fo­ru­me da­ly­va­vę eks­per­tai su­tin­ka, kad tu­ri bū­ti tai­ko­mi ki­ti, efek­ty­ves­ni ins­tru­men­tai. I.Zas­lavs­kis siū­lo ES ir at­ski­roms vals­ty­bėms skir­ti lė­šų ti­ria­ma­jai žur­na­lis­ti­kai, kad bū­tų ra­šo­ma ne tik apie Ru­si­jos oli­gar­chų „na­mus ir jach­tas“, bet ir apie fi­nan­si­nes ope­ra­ci­jas ir vei­kian­čius fi­nan­si­nius me­cha­niz­mus. Jis taip pat siū­lo Va­ka­rams su­da­ry­ti ne tik są­ra­šus Ru­si­jos re­ži­mui lo­ja­lių oli­gar­chų, bet ir Krem­liaus po­li­ti­ką at­sto­vau­jan­čių vie­šų­jų ry­šių agen­tū­rų, tink­la­raš­ti­nin­kų, žur­na­lis­tų.

Oli­gar­chų pėd­sa­kai vi­sa­da ve­da į vakarus

Ru­si­jo­je ket­ve­ris me­tus pra­lei­dęs bei Krem­liaus po­li­ti­kų są­sa­jas su nu­si­kals­ta­mu pa­sau­liu ty­ręs bri­tų dien­raš­čio „The Guar­dian“ žur­na­lis­tas Lu­ke'as Har­din­gas (Lu­kas Har­din­gas) 2011-ai­siais bu­vo ne­beį­leis­tas į ša­lį. Tuo me­tu žur­na­lis­tas ty­rė ir pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no kri­ti­ko, bu­vu­sio Ru­si­jos Fe­de­ra­li­nės sau­gu­mo tar­ny­bos ( FSB) agen­to Alek­sand­ro Lit­vi­nen­kos nu­žu­dy­mą ap­nuo­di­jant po­lo­niu.

Jis pa­sa­ko­jo, kad jo at­lik­tas ty­ri­mas po „Pa­na­mos po­pie­rių“ pa­vie­ši­ni­mo at­ve­dė prie ke­lio­li­kos V.Pu­ti­no ar­ti­miau­sių drau­gų sąs­kai­tų of­šo­ri­nė­se prie­dan­gos bend­ro­vė­se. Anot jo, 40-ies žur­na­lis­tų ko­man­da Vo­kie­ti­jo­je, Ru­si­jo­je, JAV, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, per be­veik aš­tuo­nis mė­ne­sius ty­ri­mo už­čiuo­pė pi­ni­gi­nius srau­tus, ku­rie ke­lia­vo iš ban­ko „Ros­si­ja“, taip pat iš Sankt Pe­ter­bur­go į of­šo­ri­nes kop­ma­ni­jas, taip pat at­gal iš jų, įskai­tant ir V.Pu­ti­nui ar­ti­mą sli­di­nė­ji­mo ku­ror­tą Igor­ką – šia­me mies­te­ly­je 2013-ai­siais su­si­tuo­kė V.Pu­ti­no du­kra. Ši is­to­ri­ja pla­čiai ap­ra­šy­ta ži­niask­lai­do­je šį pa­va­sa­rį.

„Tai su­kė­lė ga­na juo­kin­gą Ru­si­jos reak­ci­ją, ypač kal­bant apie Dmi­tri­jų Pes­ko­vą (V.Pu­ti­no spau­dos at­sto­vą – BNS), ku­rio of­šo­ri­nes įmo­nes esa­me ap­ti­kę prieš ke­le­rius me­tus, – tei­gė L.Har­din­gas. – Ši klep­to­kra­ti­ja, ši „Ma­fi­jos vals­ty­bė“, ku­rią mes ban­do­me su­pras­ti, nė­ra tik Ru­si­jos prob­le­ma, tai yra taip pat Va­ka­rų prob­le­ma. „Pa­na­mos po­pie­riuo­se“ ap­ti­ko­me švei­ca­rų ad­vo­ka­tą, tvar­kan­tį V.Pu­ti­no of­šo­ri­nių kom­pa­ni­jų tink­lą. Ra­do­me sąs­kai­tų, ad­vo­ka­tų Lon­do­ne, pu­sė šių sąs­kai­tų bu­vo Bri­tų Mer­ge­lių sa­lo­se“, – pa­sa­ko­jo L.Har­din­gas.

Va­ka­rams – kal­ti­ni­mai ne­no­ru kištis

Anot jo, la­biau­siai nu­vi­lian­tis da­ly­kas bu­vo tai, kad Va­ka­rai iš es­mės lei­do tam vyk­ti. Žur­na­lis­tas lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad Va­ka­rų tai­ko­mų sank­ci­jų ra­tas tu­rė­tų bū­ti ge­ro­kai pla­tes­nis, nei šiuo me­tu.

„Ko­dėl Va­ka­rai dėl to ne­da­ro nie­ko dau­giau? Ma­nau, pa­vyz­džiui, Bri­ta­ni­jo­je yra tam ti­kri „pli­ki“ skai­čia­vi­mai, kad Ru­si­jos, Krem­liaus pi­ni­gai yra ge­rai Ru­si­jos eko­no­mi­kai“, – aiš­ki­no žur­na­lis­tas. Jis pri­mi­nė anks­čiau ne kar­tą ži­niask­lai­do­je mi­nė­tus fak­tus, kad Ru­si­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos at­sto­vai, ki­ti su re­ži­mu su­si­ję as­me­nys per­ka na­mus tur­tin­giau­siuo­se Lon­do­no ra­jo­nuo­se, jų at­ža­los ren­ka­si Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos mo­kyk­las ir uni­ver­si­te­tus.

Kal­bė­da­mas su BNS, L.Har­din­gas tei­gė ne­abe­jo­jan­tis, kad Va­ka­rų vy­riau­sy­bės, įskai­tant Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją, „nea­be­jo­ti­nai ži­no Ru­si­jos re­ži­mo pri­gim­tį ir apie ko­rup­ci­jos ly­gį“.

„Vie­na yra tai, ką jie ži­no, bet po­li­ti­nis klau­si­mas – ką jie dėl to da­rys. Tai kur kas su­dė­tin­giau. Nes kaip ir sa­kiau, Bri­tų Vy­riau­sy­bė ne­abe­jo­ja, kad ru­sų pi­ni­gai yra ge­rai, – aiš­ki­no jis. – Ma­nau, kad jie taip pat tru­pu­tė­lį bi­jo – ką da­ry­ti su šiuo iš­pro­tė­ju­siu žmo­gu­mi, tu­rin­čiu bran­duo­li­nį gink­lą, ku­ris tę­sia in­va­zi­ją į vis ki­tas vals­ty­bes. Nie­kas kol kas ne­tu­ri at­sa­ky­mo“.

Sank­ci­jas siū­lo plėsti

Jis sa­ko, kad šiai prob­le­mai „vais­tų nė­ra“, ta­čiau ne­pai­sant to pri­ta­ria to­les­niam sank­ci­jų tai­ky­mui.

„Vis dėl­to ma­nau, kad sank­ci­jos yra efek­ty­vios. Man te­ko su­si­pa­žin­ti su oli­gar­chais – jie la­bai skun­džia­si, kad jie ne­be­ga­li pa­siek­ti sa­vo vy­no ko­lek­ci­jos Švei­ca­ri­jo­je. Tai gal­būt ir ne­atro­do daug, bet tai pri­ver­čia juos nuo­lat mąs­ty­ti: jie tu­ri pi­ni­gų, bet ne­be­ga­li bū­riuo­ti ap­link Sar­di­ni­ją, ne­be­ga­li sli­di­nė­ti, ne­be­ga­li ap­si­pir­ki­nė­ti Niu­jor­ke. Vi­si ži­no, kad Bri­ta­ni­jo­je ga­li­ma įgy­ti ge­riau­sią iš­si­la­vi­ni­mą. Bet ar jie ga­li ten siųs­ti sa­vo vai­kus? Ne, ne­be­ga­li. To­dėl tai lyg ir nie­ko, bet tai yra kaž­kas, kas pa­vei­kia žmo­nes“, – svars­tė jis, sa­ky­da­mas, kad as­me­nų, ku­riems tai­ko­mos sank­ci­jos, ra­tas pri­va­lo bū­ti di­des­nis.

L.Har­din­gas pa­lai­ko ir Vo­kie­ti­jos užuo­mi­nas apie ga­li­mas nau­jas sank­ci­jas Ru­si­jai dėl ka­ri­nių veiks­mų Si­ri­jo­je.

„Gir­dė­jau kal­bų apie 10 tūkst. žmo­nių. Bet ne­abe­jo­ti­nai rei­kė­tų dau­giau, kad jie iš­girs­tų ži­nu­tę: vog­ti ga­li, bet ne­ga­li at­vyk­ti į va­ka­rė­lį, – sa­ko jis. – Nie­kas ne­no­ri ka­ri­nio konf­lik­to Si­ri­jo­je tarp Ru­si­jos ir JAV, nie­kas ne­no­ri nu­muš­tų Ru­si­jos ar JAV lėk­tu­vų. Ma­nau, kad tai tu­ri bū­ti eko­no­mi­niai ir po­li­ti­niai veiks­mai. Tai nė­ra blo­ga idė­ja tai­ky­ti sank­ci­jas dėl Si­ri­jos. ir ne dėl to, kad mes bū­tu­mė­me ru­so­fo­bai ar ne­kęs­tu­mė­me Pu­ti­no, bet dėl to, kad yra nu­žu­do­ma 15 tūkst. ci­vi­lių kas­dien“.

A.Lit­vi­nen­kos teis­mas – be pa­sek­mių Kremliui

Dis­ku­si­jo­je L.Har­din­gas taip pat kal­bė­jo, kad tei­si­niai pro­ce­sai su­si­ję su Ru­si­jos va­do­vy­be, Va­ka­ruo­se vyks­ta ne­no­riai. Jis pri­mi­nė ir Bri­ta­ni­jo­je vy­ku­sį teis­mą dėl A.Lit­vi­nien­kos nu­žu­dy­mo – bri­tų tei­sė­jas Ro­ber­tas Owe­nas (Ro­ber­tas Ou­ve­nas) Lon­do­no aukš­ta­ja­me teis­me šių me­tų pra­džio­je par­eiš­kė, kad A.Lit­vi­nen­ko nu­žu­dy­mui „ti­kriau­siai pri­ta­rė po­nas Pa­tru­še­vas (bu­vęs FSB di­rek­to­rius Ni­ko­la­jus Pa­tru­še­vas – BNS) ir pre­zi­den­tas Pu­ti­nas“. Ta­čiau tai ir bai­gė­si par­eiš­ki­mu.

„Tai ne bjau­rūs žmo­nės, kaip jūs, ar bjau­rūs žur­na­lis­tai kaip aš, ku­rie da­ro prie­lai­das apie Ru­si­jos pre­zi­den­tą Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną, tai yra tei­sė­jas, sė­din­tis ang­lų teis­me, tu­rė­da­mas še­še­rius mė­ne­sius rink­tų įro­dy­mų, tūks­tan­čius do­ku­men­tų da­ro iš­va­dą, kad Pu­ti­nas yra lyg koks Ma­fi­jos gangs­te­ris, ku­ris as­me­niš­kai žu­do žmo­nes, ku­rie jam ne­pa­tin­ka. Aiš­ku, mes tai ži­no­me, bet ne­ga­li­me įro­dy­ti, ir tai yra svar­bu“, – kal­bė­jo jis.

BNS žur­na­lis­tas pri­mi­nė su­rin­kęs dau­gy­bę įro­dy­mų, kad prie to tu­rė­jo pri­si­dė­ti Ru­si­jos va­do­vai. Jis sa­ko ke­lis­kart kal­bė­jęs ir su And­re­ju­mi Lu­go­vo­ju­mi, ku­ris, anot bri­tų iš­va­dų, nu­nuo­di­jo A.Lit­vi­nen­ką, su ki­tais ga­li­mais įvy­kio da­ly­viais.

„Kal­bė­jau su Bri­tų am­ba­sa­do­riu­mi, ku­ris pa­tvir­ti­no, kad tai yra vals­ty­bės už­sa­ky­mu. Pa­klau­siau, ko­dėl? Jis tei­gė, kad tik vals­ty­bi­nė ins­ti­tu­ci­ja ar agen­tū­ra ga­li gau­ti po­lo­nio. Tu juk ne­nu­si­pirk­si vais­ti­nė­je. Kai aš su­rin­kau dau­giau me­džia­gos, bu­vau iš­spir­tas iš ša­lies“, – tvir­ti­no L.Har­din­gas.

ES rug­sė­jo vi­du­ry­je pus­me­čiu pra­tę­sė sank­ci­jas 146 fi­zi­niams ir 37 ju­ri­di­niams Ru­si­jos ir Ukrai­nos as­me­nims, ku­riuos blo­kas lai­ko at­sa­kin­gais už kri­zę Ry­tų Ukrai­no­je. Sank­ci­jos nu­ma­to tur­to įšal­dy­mą ir ke­lio­nių po ES su­var­žy­mus.

Pa­sta­ruo­ju me­tu Ru­si­jai vyk­dant ak­ty­vius ka­ri­nius veiks­mus Si­ri­jo­je ypač bom­bar­duo­jant Ale­po mies­tą, Vo­kie­ti­jos Vy­riau­sy­bė kal­ba apie ga­li­mą nau­jų sank­ci­jų Ru­si­jai įve­di­mą.