Visuomeniniai pastatai gali būti pritaikyti civilių apsaugai karo atveju
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis ir ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas svars­to įkur­ti dar­bo gru­pę, ku­rio­je bus nag­ri­nė­ja­ma ga­li­my­bė vi­sus at­ei­ty­je sta­to­mus vi­suo­me­ni­nės reikš­mės sta­ti­nius pri­tai­ky­ti gy­ven­to­jų ap­sau­gai ka­ro at­ve­ju.

„Ta­rė­mės, kad rei­kė­tų. Aš ma­nau, kad ji tu­rė­tų bū­ti su­da­ry­ta“, - sa­kė ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas.

„Dar­bo gru­pė yra svars­ty­mo sta­di­jo­je. Mi­nis­tras dar­bo gru­pės idė­ją, ko ge­ro, pa­lai­ky­tų“, - sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio at­sto­vas spau­dai To­mas Ber­žins­kas.

VRM siū­lo įpa­rei­go­ti, kad vi­si at­ei­ty­je sta­to­mi vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties ir ne­gy­ve­na­mi sta­ti­niai ap­sau­go­tų gy­ven­to­jus nuo spro­gi­mų ka­ro at­ve­ju. Mi­nis­te­ri­ja siū­lo tai pa­da­ry­ti pa­ve­dant Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai tiks­lin­ti sta­ty­bos sri­ties, te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo tei­sės ak­tus bei Lie­tu­vos sta­ty­bos stan­dar­tus ir tech­ni­nius reg­la­men­tus. Anot VRM, vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties ne­gy­ve­na­mais pa­sta­tais lai­ko­mi ad­mi­nis­tra­ci­nės, pre­ky­bos, mai­ti­ni­mo, trans­por­to, ga­ra­žų, ga­my­bos ir pra­mo­nės, san­dė­lia­vi­mo ir ūkio pa­skir­ties sta­ti­niai.

Toks siū­ly­mas at­si­ra­do po to, kai spa­lį vy­ku­sio Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mo me­tu bu­vo pri­im­tas pro­to­ko­li­nis spren­di­mas, kad įvy­kių Ukrai­no­je kon­teks­te esa­mi ir bū­si­mi sta­ti­niai tu­rė­tų bū­ti la­biau pri­tai­ky­ti ci­vi­liams gy­ven­to­jams slėp­tis nuo pa­vo­jų.

Ap­lin­kos mi­nis­tro Kęs­tu­čio Tre­čio­ko tei­gi­mu, to­kia VRM po­zi­ci­ja yra lo­giš­ka.

„Tai rim­tas klau­si­mas, nes ša­lys vi­sa­me pa­sau­ly­je di­des­nį ar ma­žes­nį dė­me­sį tam ski­ria. Ne­bū­ti­na net žiū­rė­ti į geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją, ir sti­chi­nių ne­lai­mių, ir che­mi­nių ne­lai­mių grės­mes ir­gi rei­kia nu­ma­ty­ti. Aš ma­nau, kad nau­jai sta­to­miems vi­suo­me­ni­niams pa­sta­tams, ku­riuo­se bus daug dar­buo­to­jų, di­de­lė kon­cen­tra­ci­ja žmo­nių, ti­krai toks rei­ka­la­vi­mas bū­tų lo­giš­kas“, - sa­kė K.Tre­čio­kas.

Ta­čiau mi­nis­tras pa­brė­žė, kad kad esant to­kiam rei­ka­la­vi­mui, stip­riai brang­tų sta­ty­ba, to­dėl rei­kė­tų tar­tis su sta­ty­bų vers­lu.

„To­kio įren­gi­nio, kaip slėp­tu­vės, kaip kaž­ko­kios prie­dan­gos įren­gi­mas la­bai pa­bran­gin­tų sta­ti­nį. Juk ga­li bū­ti rū­sys, su tam ti­kro­mis ga­li­my­bė­mis ven­ti­liuo­ti, už­da­ry­ti, o ga­li bū­ti la­bai su­dė­tin­gas įren­gi­nys su au­to­no­mi­ne ener­gi­jos, oro va­ly­mo sis­te­ma ir pa­na­šiai. Klau­si­mas nė­ra toks pa­pras­tas, bet be jo­kios abe­jo­nės svars­ty­ti­nas“, - tei­gė K.Tre­čio­kas.

Jis sa­kė, kad „pas­ta­rai­siais me­tais šiam rei­ka­lui ne­skir­ta ar­ba skir­ta la­bai ma­žai dė­me­sio ir, iš­ti­kus bė­dai, žmo­nės ne­tu­rė­tų, kur slėp­tis“.

Šiuo me­tu esan­tis tei­si­nis sta­ty­bų reg­la­men­ta­vi­mas sta­ti­nius gy­ven­to­jų ap­sau­gai pri­tai­ky­ti lei­džia, ta­čiau tai nė­ra pri­va­lo­ma.

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra 1771 ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­nys. Juo­se ka­ro at­ve­ju ga­lė­tų bū­ti sau­go­ma apie 741 tūkst. ša­lies gy­ven­to­jų. Anks­čiau Lie­tu­vo­je bu­vu­sių slėp­tu­vių - bun­ke­rių tink­las yra iš­ny­kęs, nes bun­ke­riams iš­sau­go­ti ir iš­lai­ky­ti ne­bu­vo ski­ria­mos lė­šos.