Visuomeninė taryba protestuoja dėl EŽTT sprendimo
Vi­suo­me­ni­nė ta­ry­ba prie Sei­mo Pa­sip­rie­ši­ni­mo oku­pa­ci­niams re­ži­mams da­ly­vių ir nuo oku­pa­ci­jų nu­ken­tė­ju­sių as­me­nų tei­sių ir rei­ka­lų ko­mi­si­jos va­kar iš­reiš­kė pro­tes­tą dėl ša­liš­ko ir ne­są­ži­nin­go 2015 me­tų spa­lio 20 die­nos Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo (EŽTT) spren­di­mo, ku­riuo, ne­pri­pa­ži­nus ge­no­ci­do fak­to, bu­vo iš­tei­sin­tas MGB ir KGB ka­ri­nin­kas par­ti­za­nų žu­di­kas Vy­tau­tas Va­si­liaus­kas.

Vi­suo­me­ni­nė ta­ry­ba prie Sei­mo Pa­sip­rie­ši­ni­mo oku­pa­ci­niams re­ži­mams da­ly­vių ir nuo oku­pa­ci­jų nu­ken­tė­ju­sių as­me­nų tei­sių ir rei­ka­lų ko­mi­si­jos va­kar iš­reiš­kė pro­tes­tą dėl ša­liš­ko ir ne­są­ži­nin­go 2015 me­tų spa­lio 20 die­nos Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo (EŽTT) spren­di­mo, ku­riuo, ne­pri­pa­ži­nus ge­no­ci­do fak­to, bu­vo iš­tei­sin­tas MGB ir KGB ka­ri­nin­kas par­ti­za­nų žu­di­kas Vy­tau­tas Va­si­liaus­kas.

Vi­suo­me­ni­nė ta­ry­ba, su­da­ry­ta iš aso­cia­ci­jų, ku­rių veik­la su­si­ju­si su pa­sip­rie­ši­ni­mo so­vie­ti­nei oku­pa­ci­jai ko­va, pro­tes­tą ad­re­sa­vo pre­zi­den­tei ir mi­nis­trui pir­mi­nin­kui. Ta­ry­ba pra­šo kreip­tis į Eu­ro­pos Ta­ry­bos Mi­nis­trų ko­mi­te­tą, kad šis pa­klaus­tų EŽTT dėl jo pri­im­to spren­di­mo vie­šo iš­aiš­ki­ni­mo.

„20 000 Lie­tu­vos par­ti­za­nų nu­žu­dy­mas ar 150 000 vai­kų, mo­te­rų ir se­ne­lių iš­trė­mi­mas mir­čiai į žmo­nių gy­ve­ni­mui ne­tin­ka­mas vie­to­ves yra ge­no­ci­du ne­pri­pa­žįs­ta­mas. Aki­vaiz­du, kad daug Va­ka­rų Eu­ro­pos pro­fe­sio­na­lių tei­si­nin­kų ne­ži­no ir ne­sup­ran­ta post­ko­mu­nis­ti­nės Eu­ro­pos is­to­ri­nės pa­tir­ties, jos ko­mu­nis­ti­nio pa­vel­do pa­vo­jin­gai įta­ko­jan­čio tei­si­nin­kų są­mo­nę“, – tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tei 2015–10–26

Da­liai Grybauskaitei

Mi­nis­trui Pirmininkui

Al­gir­dui Butkevičiui

P R O T E S T A S

Dėl ša­liš­ko ir ne­są­ži­nin­go Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių teis­mo sprendimo

Mes, bu­vę Lie­tu­vos par­ti­za­nai, po­li­ti­niai ka­li­niai ir trem­ti­niai, esa­me la­bai nu­si­vy­lę ir pa­si­pik­ti­nę EŽTT 2015 m. spa­lio 20 d. spren­di­mu, ku­riuo, ne­pri­pa­ži­nus ge­no­ci­do fak­to, bu­vo iš­tei­sin­tas MGB ir KGB ka­ri­nin­kas par­ti­za­nų žu­di­kas V.Va­si­liaus­kas. Mums su­pran­ta­ma, ko­dėl 10.000 bos­nių nu­žu­dy­mas yra ge­no­ci­das, bet ne­sup­ran­ta­ma, ko­dėl 20.000 Lie­tu­vos par­ti­za­nų nu­žu­dy­mas ar 150.000 vai­kų, mo­te­rų ir se­ne­lių iš­trė­mi­mas mir­čiai į žmo­nių gy­ve­ni­mui ne­tin­ka­mas vie­to­ves yra ge­no­ci­du ne­pri­pa­žįs­ta­mas. Ko­dėl EŽTT iš­klau­sė kal­ti­na­mą­jį at­sto­vau­jan­tį ir aiš­kiai ša­liš­ką Ru­si­jos at­sto­vą, bet iš­girs­ti 60.000 dar gy­vų Lie­tu­vo­je esan­čių so­vie­ti­nio ko­mu­nis­ti­nio ge­no­ci­do au­kų at­sto­vų nuo­mo­nės iš­girs­ti ne­pa­no­ro ir nu­bau­dė ne žu­di­ką, bet Lie­tu­vos vals­ty­bę, o tai reiš­kia vi­sus jos žmo­nes.

To­kia ne­tei­sy­bė ga­li­ma tik ne­de­mo­kra­ti­nė­se vals­ty­bė­se. Abe­jo­ja­me, ar vi­si EŽTT tei­sė­jai bal­suo­ja są­ži­nin­gai pa­gal sa­vo įsi­ti­ki­ni­mus ir ne­pai­so iš iš­orės jiems per­ša­mų nuo­mo­nių? Ar vi­si jie ver­ti „Eu­ro­pos są­ži­nės“ var­do? Aki­vaiz­du, kad daug Va­ka­rų Eu­ro­pos pro­fe­sio­na­lių tei­si­nin­kų ne­ži­no ir ne­sup­ran­ta post­ko­mu­nis­ti­nės Eu­ro­pos is­to­ri­nės pa­tir­ties, jos ko­mu­nis­ti­nio pa­vel­do pa­vo­jin­gai įta­ko­jan­čio tei­si­nin­kų są­mo­nę. To­dėl ra­gi­na­me Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­ją pa­si­ra­šiu­sias Eu­ro­pos ša­lių Vy­riau­sy­bes ieš­ko­ti bū­dų, kad EŽTT spren­di­mai bū­tų ne­ša­liš­ki ir są­ži­nin­gi.

Pra­šo­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tę ir Mi­nis­trą Pir­mi­nin­ką dėl 2015 m. spa­lio 20 d. EŽTT spren­di­mo kreip­tis į Eu­ro­pos Ta­ry­bos Mi­nis­trų ko­mi­te­tą, kad šis pa­klaus­tų EŽTT dėl jo pri­im­to spren­di­mo vie­šo iš­aiš­ki­ni­mo.

Vi­suo­me­ni­nės ta­ry­bos prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pa­sip­rie­ši­ni­mo oku­pa­ci­niams re­ži­mams da­ly­vių ir nuo oku­pa­ci­jų nu­ken­tė­ju­sių as­me­nų tei­sių ir rei­ka­lų ko­mi­si­jos vardu

pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Zabielskas