Visuomenės sveikata regionuose rūpinsis iš Vilniaus
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja už­si­mo­jo sos­ti­nė­je įsteig­ti Na­cio­na­li­nį vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­trą, o da­bar­ti­nius re­gio­ni­nius vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­trus (VSC) pa­nai­kin­ti. Esą to­kia cen­tra­li­za­ci­ja leis leng­viau for­muo­ti bend­rą vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo pra­kti­ką, pa­ge­rės vers­lo są­ly­gos. Ta­čiau šio su­ma­ny­mo kri­ti­kai įžvel­gia pa­vo­jų re­gio­nų plė­trai ir net de­mo­kra­ti­jai.

Nuo ki­tų me­tų lap­kri­čio pert­var­ky­ti vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­rą vyk­dan­čias įstai­gas nu­ma­to Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) par­eng­tos Vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo pa­tai­sos. Joms jau yra pri­ta­ru­si Vy­riau­sy­bė.

Dau­giau lė­šų neprireiks

Siū­lo­ma aps­kri­ty­se nai­kin­ti VSC, ku­rie šiuo me­tu vei­kia kaip sa­va­ran­kiš­ki ju­ri­di­niai as­me­nys, ir įkur­ti nau­ją biu­dže­ti­nę įstai­gą Na­cio­na­li­nį vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­trą. Jis bū­tų stei­gia­mas prie Vil­niaus VSC pri­jun­giant ki­tų de­vy­nių aps­kri­čių VSC.

Pla­nuo­ja­ma, kad nau­jo­je įstai­go­je bus įsteig­tas cen­tri­nis val­dy­mo pa­da­li­nys su 40 par­ei­gy­bių. Dau­giau lė­šų sis­te­mai iš­lai­ky­ti esą ne­rei­kė­tų, nes tiek par­ei­gy­bių tu­rė­tų bū­ti pa­nai­kin­ta šiuo me­tu vei­kian­čiuo­se VSC. Įvyk­džius reor­ga­ni­za­ci­ją nu­ma­to­ma cen­tra­li­zuo­ti fi­nan­sų ir aps­kai­tos, pla­na­vi­mo, per­so­na­lo val­dy­mo ir kai ku­rias ki­tas funk­ci­jas. Šiuo me­tu aps­kri­čių VSC yra 767 par­ei­gy­bės.

Kaip tei­gia­ma pa­tai­sų aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, cen­tra­li­za­vus VSC veik­lą, su­ma­žė­tų vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo su­bjek­tų, bū­tų op­ti­mi­zuo­tas jų val­dy­mas, ra­cio­na­liau nau­do­ja­mi ma­te­ria­li­niai ir fi­nan­si­niai iš­tek­liai. Be to, bū­tų su­vie­no­din­ta pra­kti­ka, bend­ras koor­di­nuo­tas ad­mi­nis­tra­ci­nių pa­slau­gų tei­ki­mas pa­di­din­tų VSC efek­ty­vu­mą, už­ti­krin­tų pa­slau­gų ko­ky­bę.

SAM ti­ki­ni­mu, pert­var­ka esą pri­si­dė­tų ir prie vers­lo są­ly­gų ge­ri­ni­mo, nes su­ma­žės tei­sės ak­tų skir­tin­go aiš­ki­ni­mo ir įgy­ven­di­ni­mo pra­kti­ko­je ga­li­my­bė.

Ge­riau­sias iš blogiausiųjų

Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to (SRK) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas kon­ser­va­to­rius An­ta­nas Ma­tu­las ste­bė­jo­si, ko­dėl no­ri­ma vėl kaž­ką keis­ti svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je, kai dar pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mas 2011 me­tais ga­na ne­blo­gai ją op­ti­mi­za­vo. Bu­vo pa­nai­kin­ta Vi­suo­me­nės svei­ka­tos tar­ny­ba, Vals­ty­bi­nis ap­lin­kos svei­ka­tos cen­tras, AIDS cen­tras su­jung­tas su Už­kre­čia­mų­jų li­gų cen­tru, su­jung­tos Akre­di­ta­vi­mo ir Au­di­to tar­ny­bos. Pert­var­ka pa­lie­tė ir re­gio­ni­nius VSC.

Jie ta­po sa­va­ran­kiš­ko­mis įstai­go­mis. „Da­bar ne­ma­tau jo­kio pa­grin­do ką nors keis­ti ir kur­ti nau­ją ins­ti­tu­ci­ją. Rei­kė­tų leis­ti VSC dar ke­le­tą me­tų dirb­ti sa­va­ran­kiš­kai ir tuo­met ana­li­zuo­ti, kiek to­kia re­for­ma pa­si­tei­si­no“, - sa­kė A. Ma­tu­las.

Nau­ja pert­var­ka bu­vo ap­tar­ta Sei­mo SRK. Pa­siū­ly­ti du va­rian­tai - ar­ba įkur­ti Epi­de­mio­lo­gi­nę ta­ry­bą kaip tar­pi­nin­kę tarp SAM ir re­gio­nų VSC, ar­ba cen­trus pri­jun­gus prie Vil­niaus VSC įkur­ti Na­cio­na­li­nį vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­trą su pa­da­li­niais re­gio­nuo­se. „Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė nau­jų tar­ny­bų stei­gi­mui, o tik su­ma­ny­mui Vil­niaus VSC pa­da­ry­ti na­cio­na­li­niu cen­tru. Pa­si­rink­tas ge­riau­sias va­rian­tas iš blo­giau­sių­jų“, - ti­ki­no par­la­men­ta­ras.

Jis ne­slė­pė, kad SAM už­mo­jai pert­var­ky­ti vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mą yra dar vie­nas ban­dy­mas ma­žin­ti Lie­tu­vos re­gio­nų sa­va­ran­kiš­ku­mą, vi­są val­dy­mą vis la­biau kon­cen­truo­jant Vil­niu­je.

Ar­gu­men­tus va­di­na kalbomis

Jam pri­ta­rė ir Sei­mo na­rys li­be­ra­las Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las. Pa­sak jo, tei­gi­niai, kad taip ban­do­ma tau­py­ti lė­šas, yra tik kal­bos. Mat kiek­vie­nai nau­jai ins­ti­tu­ci­jai rei­kės ir nau­jų eta­tų, rei­kės tech­ni­nių prie­mo­nių. Po­li­ti­kas at­krei­pė dė­me­sį, kad Vil­niu­je dir­ban­čių spe­cia­lis­tų at­ly­gi­ni­mai var­gu ar ga­lės bū­ti to­kio dy­džio kaip re­gio­nuo­se dir­ban­čių.

„Val­džios cen­tra­li­za­vi­mas ti­krai nė­ra veik­los efek­ty­vi­ni­mas. Re­gio­nai - mies­tai, mies­te­liai jau pra­ra­do ban­kų sky­rius, įvai­rias vals­ty­bi­nes įstai­gas. Vis­kas ke­lia­si į did­mies­čius. To­dėl tai nė­ra bū­das tau­py­ti“, - LŽ sa­kė E. Gent­vi­las. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad ren­gi­niai VSC tu­ri sa­vo spe­ci­fi­ką ir jų cen­tra­li­za­vi­mas var­gu ar pri­si­dė­tų prie veik­los to­bu­li­ni­mo. Tik kal­bo­mis par­la­men­ta­ras va­di­no ir SAM aiš­ki­ni­mus, kad su­jun­gus VSC bus pri­si­de­da­ma prie vers­lo są­ly­gų ge­ri­ni­mo re­gio­nuo­se.

Ma­žiau demokratijos

Pa­sta­ruo­ju me­tu ša­lies val­džia svars­to ga­li­my­bes cen­tra­li­zuo­ti ne tik vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­rą, bet ir re­gio­ni­nių par­kų val­dy­mą, kai ku­rias ki­tas sri­tis. Po­li­to­lo­gai pri­mi­nė, kad po­sū­kis į val­džios cen­tra­li­za­vi­mą ne­pa­de­da de­mo­kra­ti­jos plė­trai.

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to do­cen­to dr. Ber­na­ro Iva­no­vo tei­gi­mu, idė­ja cen­tra­li­zuo­ti ins­ti­tu­ci­jų re­gio­nuo­se val­dy­mą iš pri­nci­po yra blo­ga. "Su­pran­tu, kad yra no­ras kon­tro­liuo­ti lė­šų pa­nau­do­ji­mą ar su­tau­py­ti, bet tuo tei­sin­ti cen­tra­li­za­vi­mą nė­ra ge­rai. De­mo­kra­ti­jos plė­tros po­žiū­riu yra svar­bus val­džios ho­ri­zon­ta­lės plė­to­ji­mas. To Lie­tu­vo­je per pa­sta­ruo­sius 20 me­tų kaip tik la­bai stin­ga“, - LŽ sa­kė jis.

Anot B. Iva­no­vo, de­mo­kra­ti­jos plė­tra ne­at­sie­ja­ma nuo re­gio­nų plė­tros. Jei ri­bo­ja­ma re­gio­nų ga­li­my­bė pa­tiems spręs­ti vi­sus rei­ka­lus, tuo­met ri­bo­ja­ma ir de­mo­kra­ti­ja, bend­ruo­me­nių ga­li­my­bės.