Visuomenei pristatomi paminklo laisvės kovoms modeliai
Vil­niaus Ka­ri­nin­kų Ra­mo­vė­je vi­suo­me­nei de­mons­truo­ja­mi kon­kur­sui pa­teik­ti skulp­tū­ros lais­vės ko­voms įam­žin­ti Lu­kiš­kių aikš­tė­je mo­de­liai.

Kon­kur­so re­zul­ta­tai bus skel­bia­mi va­sa­rio 16 d.

Kon­kur­są Vy­čio skulp­tū­rai spa­lio 28 die­ną pa­skel­bė Vy­čio par­amos fon­das, ku­rio tiks­las – pa­kel­ti vi­suo­me­nę ini­cia­ty­vai sa­vo lė­šo­mis pa­sta­ty­ti pa­mink­lą, skir­tą At­kur­tos vals­ty­bės 100-me­čiui pa­mi­nė­ti. Ti­ki­ma­si skulp­tū­rą pa­sta­ty­ti iki 2018 me­tų va­sa­rio 16 die­nos.