Visuomenė reikalauja Kęstučio Pūko apkaltos
Šian­dien Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja spręs, ar pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są vie­šai sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu ap­kal­tin­tam Kęs­tu­čiui Pū­kui. Ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos ren­gia mi­tin­gą ir ini­ci­ja­vo pe­ti­ci­ją, rei­ka­lau­jan­čią pa­nai­kin­ti šio Sei­mo na­rio man­da­tą.

Šiuo me­tu su­si­rin­kę žmo­nės prie Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kos. Taip jie par­la­men­tui reiš­kia, kad sek­sua­li­nis prie­ka­bia­vi­mas nė­ra su­de­ri­na­mas su žmo­gaus tei­ses ger­bian­čios de­mo­kra­ti­nės vals­ty­bės pri­nci­pais.

Vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­ro­dė drą­sių mer­gi­nų pa­sa­ko­ji­mai apie Sei­mo na­rio vyk­do­mus „dar­bo po­kal­bius“. Jos tei­gė, jog jų me­tu K. Pū­kas ko­men­ta­vo pa­dė­jė­jo­mis sie­kian­čių dirb­ti krū­ti­nes, ve­dė­si į sa­vo mie­ga­mą­jį, kvie­tė kar­tu klo­ti lo­vą ir lai­dė ki­to­kias sek­sua­li­nio po­bū­džio užuo­mi­nas.

Šis in­ci­den­tas tik par­odė, kaip sek­sua­li­nis prie­ka­bia­vi­mas įsi­šak­ni­jęs kas­die­nia­me gy­ve­ni­me. Su to­kiu el­ge­siu su­si­du­ria 35 proc. Lie­tu­vos mo­te­rų. Bet 38 proc. vals­ty­bės gy­ven­to­jų ne­ma­no, kad mo­te­rų lie­ti­mas ne­de­ra­mu ar ne­pa­gei­dau­ja­mu bū­du tu­rė­tų už­trauk­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę.

Vie­na iš pe­ti­ci­jos ini­cia­to­rių, Žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­to (ŽTSI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Na­ta­li­ja Bi­tiu­ko­va Tau­tos at­sto­vus kvie­čia pa­si­rink­ti tei­sin­gai. „Mo­te­rys daž­nai nu­ty­li apie sek­sua­li­nį prie­ka­bia­vi­mą dar­be dėl gė­dos, bai­mės ir jaus­mo, kad joms, pa­pa­sa­ko­jus sa­vo is­to­ri­ją, nie­kas ne­pa­si­keis. Tuo me­tu prie­ka­biau­to­jų ne­bau­džia­mu­mas kles­ti ty­lo­je. Dėl to svar­bu, jog Sei­mas, griež­tai įver­tin­da­mas K. Pū­ko el­ge­sį, iš­siųs­tų aiš­kią ži­nu­tę vi­suo­me­nei – nei Sei­mo na­rio, nei ki­tų darb­da­vių sek­sua­li­nis prie­ka­bia­vi­mas nė­ra ir ne­bus to­le­ruo­ja­mas. Par­la­men­to spren­di­mas ga­li ar­ba reikš­min­gai pri­si­dė­ti prie žmo­gaus tei­sių už­ti­kri­ni­mo, ar­ba nor­ma­li­zuo­ti mo­te­rų že­mi­ni­mą“, – sa­ko ji.

Peticijos vizualika. Organizatorių nuotrauka

Ly­gių ga­li­my­bių plė­tros cen­tro eks­per­tė Mar­ga­ri­ta Jan­kaus­kai­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad sek­sua­li­nis prie­ka­bia­vi­mas mo­te­ris gra­ži­na į vi­suo­me­nės par­aš­tes. „Pla­čiai iš­si­ke­ro­jęs sek­sua­li­nis prie­ka­bia­vi­mas liu­di­ja, kad mo­te­rys, ne­pai­sant šimt­me­tį įtvir­tin­tų po­li­ti­nių tei­sių, mū­sų vi­suo­me­nė­je nė­ra lai­ko­mos vi­sa­tei­siais žmo­nė­mis ir ne­si­ti­ki su­lauk­ti tei­sin­gu­mo. To­dėl pa­pro­ti­nę tra­di­ci­ją smerk­ti prie­ka­biau­to­jų tai­ki­niais ta­pu­sias nu­ken­tė­ju­sią­sias bū­ti­na keis­ti ir de­ra­mai įver­tin­ti smur­tau­to­jų el­ge­sį, nes as­mens su­daik­ti­ni­mas pikt­nau­džiau­jant ga­lia ne tik ne­de­ra su pa­gar­bos žmo­gui pri­nci­pais, bet ir griau­na vi­suo­me­nės pa­ma­tus“, – ma­no eks­per­tė.

Pe­ti­ci­ją per vie­ną die­ną jau pa­si­ra­šė dau­giau nei 1800 žmo­nių. Ją ini­ci­ja­vo ŽTSI kar­tu su Ly­gių ga­li­my­bių plė­tros cen­tru, pa­si­ra­šė to­kios or­ga­ni­za­ci­jos kaip Lie­tu­vos žmo­gaus tei­sių cen­tras, VšĮ „Į­vai­ro­vės ir edu­ka­ci­jos na­mai“, To­le­ran­tiš­ko jau­ni­mo aso­cia­ci­ja, VšĮ „Wo­men’s In­tel­li­gen­ce Ne­twork“, Tau­ra­gės mo­ters užim­tu­mo ir in­for­ma­ci­jos cen­tras, Lab­da­ros ir par­amos fon­das „Fri­da“, „Mo­te­rys kal­ba“ ir ki­tos.