Visuomenė labiausiai pasitiki notarais, mažiausiai – antstoliais
Iš tei­si­nin­kų ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų, di­džiau­sią pa­si­ti­kė­ji­mą vi­suo­me­nė ro­do no­ta­rams, ma­žiau­siai pa­si­ti­ki­ma ants­to­liais, ro­do apk­lau­sa.

Kaip skel­bia­ma bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ apk­lau­so­je, no­ta­rais pa­si­ti­ki 67 pro­cen­tai gy­ven­to­jų. An­tro­jo­je vie­to­je apk­lau­so­je at­si­dū­rė po­li­ci­ja – par­ei­gū­nais pa­si­ti­ki 61 proc. res­pon­den­tų. Tre­čio­je vie­to­je li­ko ad­vo­ka­tai, ku­riais pa­si­ti­kė­ji­mą iš­reiš­kė 36 apk­laus­tų­jų.

Pa­žy­mi­ma, jog apk­lau­sa at­lik­ta spa­lį, dar iki in­ci­den­tų su po­li­ci­jos tu­ri­mais „Ka­laš­ni­kov“ au­to­ma­tais, kuo­met bu­vo su­ža­lo­tas be­na­mis ir kai su po­li­ci­jos gink­lu bu­vo pa­spru­kęs įta­ria­ma­sis.

Anot apk­lau­sos, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos dar­buo­to­jais pa­si­ti­ki 35 proc., Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to dar­buo­to­jais – 34 proc., Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja – 31 proc., pro­ku­ro­rais – 27 proc., tei­sė­jais – 26 proc. apk­lau­sos da­ly­vių. Tuo me­tu ants­to­liais žmo­nės pa­si­ti­ki ma­žiau­siai – tei­gia­mai į klau­si­mą apie pa­si­ti­kė­ji­mą at­sa­kė 17 proc. res­pon­den­tų.

Vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vė „Vil­mo­rus“ Lie­tu­vos no­ta­rų rū­mų už­sa­ky­mu apk­lau­są at­li­ko spa­lio 1–10 die­no­mis. Vi­so­je Lie­tu­vo­je apk­laus­ta 1 tūks­tan­tis pil­na­me­čių as­me­nų 21 mies­te ir 24 kai­muo­se.