Visos ugdymo įstaigos dirba įprastai
Vi­so­se ša­lies ug­dy­mo įstai­go­se dar­bas grį­žo į įpras­tas vė­žias – nuo pir­ma­die­nio ne­bes­trei­kuo­ja nė vie­nas pe­da­go­gas.

„Šian­dien nė vie­na švie­ti­mo įstai­ga ne­pa­tei­kė in­for­ma­ci­jos apie strei­ką. Vi­sos mo­kyk­los dir­ba“, – BNS tei­gė švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nis­trė Ge­no­vei­ta Kra­saus­kie­nė.

Strei­ka­vę pe­da­go­gai pa­sie­kė, kad nuo rug­sė­jo jų al­goms bū­tų skir­ti pa­pil­do­mi 8 mln. eu­rų. Nors pra­dė­da­mos strei­ką prof­są­jun­gos kė­lė di­des­nius rei­ka­la­vi­mus, dau­gu­ma jų pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą dėl strei­kų nu­trau­ki­mo su­tik­da­mos su mi­nė­ta su­ma.

Strei­ką be­veik 6 tūkst. mo­ky­to­jų, dar­že­lių auk­lė­to­jų ir ne­for­ma­laus ug­dy­mo pe­da­go­gų pra­dė­jo va­sa­rio 22 die­ną. Strei­kas iš pra­džių apė­mė de­šim­ta­da­lį ug­dy­mo įstai­gų, jo mas­tas pa­laips­niui ma­žė­jo.

At­ly­gi­ni­mai mo­ky­to­jams pa­sta­rą­jį kar­tą šiek tiek di­din­ti nuo 2016 me­tų sau­sio. Mi­nis­te­ri­jos skel­bia­mais Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, vi­du­ti­nis Lie­tu­vos mo­ky­to­jo at­ly­gi­ni­mas, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių, sie­kia 823,4 eu­ro per mė­ne­sį. Ta­čiau treč­da­lis mo­ky­to­jų dir­ba ne­pil­nu krū­viu.