Visi Seimo vicepirmininko keliai veda į Lenkiją
Itin daž­nos Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) at­sto­vo Ja­ros­lo­vo Nar­ke­vi­čiaus ko­man­di­ruo­tės į kai­my­nę Len­ki­ją da­liai par­la­men­ta­rų ke­lia įta­ri­mų, kad jį ten ge­na par­ti­niai in­te­re­sai. Pats J. Nar­ke­vi­čius ti­ki­na, kad šios vieš­na­gės - in­dė­lis į dvi­ša­lių ry­šių stip­ri­ni­mą.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas J. Nar­ke­vi­čius daž­nai ko­man­di­ruo­ja­mas į už­sie­nį, ta­čiau be­veik vi­sa­da vie­na kryp­ti­mi. Nors Sei­mo va­do­vy­bė ne­ma­to nie­ko blo­ga, kad po­li­ti­kas iš­skir­ti­nį dė­me­sį ro­do Len­ki­jai, kai ku­rie par­la­men­ta­rai ima abe­jo­ti, ar sve­čiuo­da­ma­sis jo­je LLRA at­sto­vas iš tie­sų rep­re­zen­tuo­ja Sei­mą.

At­sto­vau­ja ne tik Seimui

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos duo­me­ni­mis, per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus J. Nar­ke­vi­čius į už­sie­nio ko­man­di­ruo­tes vy­ko 17 kar­tų, iš jų 12 - į Len­ki­ją. Per­nai šis Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas į Len­ki­ją bu­vo ko­man­di­ruo­tas še­šis­kart. Pa­vyz­džiui, į Je­le­nia Gu­rą va­žia­vo da­ly­vau­ti XI Pa­sau­lio len­kų žie­mos žai­dy­nių „Kor­ko­no­šai 2014“ ren­gi­niuo­se, Bals­to­gės uni­ver­si­te­te da­ly­va­vo aka­de­mi­nių moks­lo me­tų pra­džios šven­tė­je, taip pat ne­pra­lei­do pro­gos ap­si­lan­ky­ti Var­šu­vo­je vy­ku­siuo­se Tarp­tau­ti­nės po­lo­ni­jos die­nos mi­nė­ji­mo ren­gi­niuo­se. Šie­met J. Nar­ke­vi­čius į Len­ki­ją bu­vo ko­man­di­ruo­tas jau du­kart, be to, šią sa­vai­tę Sei­mo val­dy­bos bu­vo iš­leis­tas į Rut­ka Tar­ta­ką da­ly­vau­ti šio Len­ki­jos mies­te­lio sa­vi­val­dy­bės 25-me­čio mi­nė­ji­me.

„Ru­si­jo­je ne­bu­vau nė kar­to!” - LŽ pa­brė­žė jis. Po­li­ti­kas pa­žy­mi, kad dau­ge­lis jo ko­man­di­ruo­čių į Len­ki­ją bu­vo ap­mo­kė­tos ne Sei­mo lė­šo­mis. J. Nar­ke­vi­čius ne­sle­pia, kad vi­zi­tų į Len­ki­ją me­tu bu­vo su­si­ti­kęs ne tik su val­džios at­sto­vais, bet ir da­ly­va­vęs vi­so pa­sau­lio len­kų tau­ty­bės žmo­nių su­si­ti­ki­muo­se. Jo tei­gi­mu, bend­ra­dar­bia­vi­mas su Len­ki­ja yra nau­din­gas mū­sų ša­liai.

J. Nar­ke­vi­čius pri­pa­žįs­ta, kad į ofi­cia­lius vi­zi­tus Len­ki­jo­je vyks­ta ir kaip vie­nas Sei­mo va­do­vų, ir kaip len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos at­sto­vas. „Kai vyks­ta su­si­ti­ki­mai su tau­tie­čiais, be abe­jo, esu kaip Sei­mo na­rys mi­ni­ma­liau­siai, ir tuo ro­do­me, jog Lie­tu­vo­je yra toks de­mo­kra­ti­jos ly­gis, kad mes, tau­ti­nių ma­žu­mų at­sto­vai, net tu­rė­da­mi tam ti­krų nuo­gąs­ta­vi­mų, esa­me tos bend­ruo­me­nės na­riai“, - pa­brė­žė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas.

Ska­ti­na drau­gys­tę su Lenkija

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko so­cial­de­mo­kra­to Al­gir­do Sy­so ne­ste­bi­na, kad daž­niau­siai J. Nar­ke­vi­čiaus ko­man­di­ruo­čių kryp­tys ve­da į kai­my­nę Len­ki­ją. „Jis – len­kų kil­mės Lie­tu­vos pi­lie­tis, to­dėl jam tai ar­ti­ma“, - LŽ tei­gė A. Sy­sas. Jis pa­žy­mi, kad J. Nar­ke­vi­čius ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ja su Len­ki­jos po­li­ti­kais. „Ne pa­slap­tis, kad ir Lie­tu­vo­je la­bai daž­nai lan­ko­si len­kų po­li­ti­kai, ku­rie at­vyks­ta ne tik į Vil­ni­jos kraš­tą, bet ir ap­si­lan­ko Sei­me. Taip už­si­mez­ga drau­gys­tė ir dau­gė­ja kvie­ti­mų ap­si­lan­ky­ti Len­ki­jo­je“, - aiš­ki­no A. Sy­sas.

Pa­sak Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko „tvar­kie­čio“ Kęs­to Koms­kio, kiek­vie­no Sei­mo na­rio pra­šy­mas iš­leis­ti į ko­man­di­ruo­tę už­sie­ny­je yra svars­to­mas, iš­klau­so­mi mo­ty­vai, pa­grin­džian­tys vi­zi­to į už­sie­nį bū­ti­nu­mą ir svar­bą. „Kol kas vi­są­laik J. Nar­ke­vi­čius pa­aiš­ki­no, ko­dėl vyks­ta į vie­ną ar ki­tą ko­man­di­ruo­tę, nors ne į vi­sas bu­vo iš­leis­tas. Jei nė­ra ar­gu­men­tų ar­ba pla­nuo­ja­mi su­si­ti­ki­mai ne par­la­men­ti­nio lyg­mens, pa­pras­tai ne­iš­lei­džia­me“, - LŽ tvir­ti­no jis. K. Koms­kio nuo­mo­ne, su ar­ti­miau­siais sa­vo kai­my­nais, ypač Len­ki­ja, tu­ri­me nuo­lat bend­rau­ti. „Dar daž­niau tu­rė­tu­me va­žiuo­ti į Len­ki­ją, tik aiš­ku ir ki­ti Sei­mo val­dy­bos na­riai ga­lė­tų daž­niau vyk­ti į šią kai­my­ni­nę ša­lį“, - pri­pa­ži­no Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas.

Ke­lia įvai­rių interpretacijų

Tuo me­tu Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) frak­ci­jos se­niū­nui Eli­gi­jui Ma­siu­liui įta­ri­mų ke­lia itin daž­nos Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko J. Nar­ke­vi­čiaus ko­man­di­ruo­tės į kai­my­nę Len­ki­ją. „Tai lei­džia in­terp­re­tuo­ti, kad gal­būt po­nas J. Nar­ke­vi­čius sa­vo Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo par­ei­gas pa­inio­ja su par­ti­niais in­te­re­sais?“ - LŽ svars­tė par­la­men­ta­ras.

E. Ma­siu­lio ma­ny­mu, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas J. Nar­ke­vi­čius ne­tu­ri tei­sės bū­ti par­la­men­to va­do­vy­bės na­riu. „Jis tu­rė­jo bū­ti se­niai at­sta­ty­din­tas iš Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų, nes juo ta­po kaip val­dan­čio­sios dau­gu­mos, ku­rią tuo me­tu su­da­rė LLRA, at­sto­vas. Ta­čiau J. Nar­ke­vi­čius šia­me pos­te li­ko kaip ne­va opo­zi­ci­jos at­sto­vas, ta­čiau jis ne­tu­ri jo­kių įga­lio­ji­mų at­sto­vau­ti opo­zi­ci­jai“, - tvir­ti­no LS ly­de­ris.

E. Ma­siu­lis ža­da gin­ti par­la­men­ti­nės ma­žu­mos tei­ses de­le­guo­ti sa­vo at­sto­vą į Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kus. „Ir šis fak­tas, kad J. Nar­ke­vi­čius yra pa­mė­gęs ko­man­di­ruo­tes į Len­ki­ją už mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus su­stip­ri­na tik mū­sų ar­gu­men­tus, jog jis tu­rė­tų pa­lik­ti Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko par­ei­gas“, - pa­brė­žė po­li­ti­kas.