Visi policininkai turi būti lygūs
Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­ba ti­ria skun­dą dėl po­li­ci­jos par­ei­gū­nams vy­rams ir mo­te­rims tai­ko­mų skir­tin­gų fi­zi­nio par­en­gi­mo rei­ka­la­vi­mų.

Kaip ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė tar­ny­ba, skun­de tei­gia­ma, kad šiuo me­tu ga­lio­jan­ti vi­daus tar­ny­bos sis­te­mos par­ei­gū­nų ren­gi­mo ir kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo tvar­ka pa­žei­džia vy­rų ly­gias ga­li­my­bes tap­ti po­li­ci­jos par­ei­gū­nais bei siek­ti kar­je­ros vi­daus tar­ny­bo­je, ka­dan­gi jiems nu­ma­ty­ti di­des­ni fi­zi­nio par­en­gi­mo rei­ka­la­vi­mai nei par­ei­gū­nėms mo­te­rims.

Pa­sak par­eiš­kė­jų, nors vi­si po­li­ci­jos par­ei­gū­nai, ne­prik­lau­so­mai nuo jų ly­ties, gau­na vie­no­do dy­džio at­ly­gi­ni­mus, jiems nu­ma­ty­ti ir ke­lia­mi vie­no­di už­da­vi­niai bei pa­gal par­ei­gy­bės ap­ra­šy­mus nu­ma­ty­tos tos pa­čios funk­ci­jos, par­ei­gū­nai vy­rai daž­niau at­lie­ka su­nkes­nę ir pa­vo­jin­ges­nę dar­bo da­lį nei par­ei­gū­nės mo­te­rys dėl to, kad yra fi­ziš­kai pa­jė­ges­ni. Dėl šios prie­žas­ties, par­ei­gū­nų nuo­mo­ne, bū­tų tiks­lin­ga su­vie­no­din­ti fi­zi­nio par­en­gi­mo rei­ka­la­vi­mus vi­siems par­ei­gū­nams, ne­prik­lau­so­mai nuo jų ly­ties.

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė Ag­ne­ta Skar­džiu­vie­nė pra­dė­jo ty­ri­mą dėl ga­li­mo ly­gių ga­li­my­bių pa­žei­di­mo vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų veik­los sri­ty­je.

Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mai nu­ma­to par­ei­gą vi­soms vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms už­ti­krin­ti, kad jų ren­gia­muo­se ir pri­ima­muo­se tei­sės ak­tuo­se bū­tų įtvir­tin­tos ly­gios mo­te­rų ir vy­rų tei­sės. Šios par­ei­gos ne­vyk­dy­mas lai­ko­mas ly­gių ga­li­my­bių pa­žei­di­mu. Ty­ri­mo me­tu bus ver­ti­na­mi tei­sės ak­tai, reg­la­men­tuo­jan­tis vi­daus tar­ny­bos sis­te­mos par­ei­gū­nų ren­gi­mo tvar­ką.