Visagino politikai liežuvio nelaužo
Nors pra­ėjo ket­vir­tis am­žiaus, kai Lie­tu­va at­kū­rė ne­prik­lau­so­my­bę, lie­tu­vių kal­bos ne­mo­kan­tiems Vi­sa­gi­no po­li­ti­kams lie­žu­vio lau­žy­ti ne­rei­kia. Per šios sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džius jau ne vie­nus me­tus kal­ba­ma ru­siš­kai. Iš­gy­ven­din­ti šią pra­kti­ką ne­tru­kus ga­lė­tų Sei­mas, tik ne­aiš­ku, ar pa­kaks po­li­ti­nės va­lios to­kiam spren­di­mui pri­im­ti.

Vi­sa­gi­no ta­ry­bos po­sė­džiuo­se lie­tu­viš­kai žo­džio ne­su­rez­gan­tiems po­li­ti­kams vals­ty­bi­nės kal­bos prie­vaiz­dai ne­bai­sūs. Ru­sa­kal­biai ta­ry­bos na­riai vals­ty­bi­nės kal­bos var­to­ji­mą „į­gy­ven­di­na“ per ver­tė­jus.

To­kią iš­ly­gą, įtvir­tin­tą prieš du de­šimt­me­čius pri­im­ta­me Vals­ty­bi­nės kal­bos įsta­ty­me, gru­pė Sei­mo na­rių siū­lo nai­kin­ti. Pa­brė­žia­ma, kad vi­si po­li­ti­kai, ne­svar­bu, ko­kios bū­tų tau­ty­bės, tu­ri ro­dy­ti de­ra­mą pa­gar­bą vals­ty­bi­nei kal­bai ir vie­šu­mo­je kal­bė­ti lie­tu­viš­kai.

De­da pastangas

Vi­sa­gi­no va­do­ve per­rink­ta Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) vi­ce­pir­mi­nin­kė Da­lia Štrau­pai­tė LŽ ne­slė­pė, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiai ir anks­čiau vy­ko, ir da­bar vyks­ta ru­sų kal­ba. „Į šią ta­ry­bą yra iš­rink­ti 5 lie­tu­viai, o li­kę 20 - ru­sai, to­dėl kar­tais kal­ba­me ru­siš­kai, bet tu­ri­me ver­tė­ją, ku­ri ver­čia“, - sa­kė me­rė.

D. Štrau­pai­tė pa­žy­mė­jo, kad jos va­do­vau­ja­ma Vi­sa­gi­no sa­vi­val­dy­bė - iš­skir­ti­nė ir uni­ka­li. „Čia gy­ve­na tik 16 proc. lie­tu­vių. Vie­tos žmo­nės į ta­ry­bą ren­ka tuos, ku­riuos no­ri ma­ty­ti val­džio­je. Tai de­mo­kra­ti­ja!” - ru­sa­kal­bių do­mi­na­vi­mą Vi­sa­gi­no ta­ry­bo­je aiš­ki­no il­ga­me­tė sa­vi­val­dy­bės va­do­vė.

Dalia Štraupaitė /Visagino merijos nuotrauka

Ji ti­ki­no, kad Vals­ty­bi­nės kal­bos įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų lai­ko­ma­si. „Ti­krai sten­gia­mės ne­pa­žeis­ti įsta­ty­mų. Per po­sė­džius ir tie­sio­gi­nes trans­lia­ci­jas in­ter­ne­tu vi­sas ru­siš­kas kal­bas iš­ver­čia ver­tė­ja“, - tei­gė D. Štrau­pai­tė.

Vals­ty­bi­nės kal­bos ne­mo­kan­tys Vi­sa­gi­no ta­ry­bos na­riai, anot me­rės, jos mo­ko­si. „Žmo­nės iš­ties sten­gia­si ir ban­do kal­bė­ti lie­tu­viš­kai. Ži­no­ma, ne vis­ką mo­ka pa­sa­ky­ti lie­tu­viš­kai, bet sten­gia­si...“ - tvir­ti­no me­rė. Ji at­krei­pė dė­me­sį, kad į nau­ją­ją Vi­sa­gi­no ta­ry­bą iš­rink­ta ne­ma­žai jau­nų žmo­nių, ku­rie esą jau ge­riau su­pran­ta ir šne­ka lie­tu­viš­kai.

Nau­ja­jai Vi­sa­gi­no ta­ry­bai kol kas te­ko po­sė­džiau­ti tik kar­tą, o me­rei D. Štrau­pai­tei Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rė aps­kri­tai užd­rau­dė pa­tek­ti į me­ri­jos pa­tal­pas. Pra­ėju­sią ka­den­ci­ją ko­rup­ci­ja įta­ria­mą D. Štrau­pai­tę teis­mas nu­ša­li­no nuo par­ei­gų iki ge­gu­žės 12 die­nos.

Pa­žei­di­mų neįžvelgia

LŽ kal­bin­tam Vals­ty­bi­nės kal­bos ins­pek­ci­jos (VKI) vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jui Arū­nui Damb­raus­kui ži­no­ma, jog ne vi­si Vi­sa­gi­no ta­ry­bos na­riai mo­ka ir var­to­ja lie­tu­vių kal­bą per po­sė­džius. „Įs­ta­ty­mai ne­nu­ma­to, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams pri­va­lo­ma mo­kė­ti lie­tu­vių kal­bą, ne­bent jie bū­tų vals­ty­bės įstai­gų, įmo­nių, or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vai ar dar­buo­to­jai ir kar­tu sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai. Šie po­li­ti­kai tu­ri tei­sę kal­bė­ti gim­tą­ja kal­ba, bet to­kiu at­ve­ju pri­va­lo bū­ti už­ti­kri­na­mas ver­ti­mas į lie­tu­vių kal­bą“, - pa­žy­mė­jo jis.

VKI at­sto­vo tei­gi­mu, ru­siš­kai per po­sė­džius ar ki­tus ofi­cia­lius ren­gi­nius kal­ban­tys Vi­sa­gi­no ta­ry­bos na­riai pa­žei­di­mų ne­da­ro, jei­gu jų kal­bos iš­ver­čia­mos į vals­ty­bi­nę kal­bą. „Tei­ra­vau­si sa­vi­val­dy­bės kal­bos tvar­ky­to­jų, jos pa­ti­ki­no, kad to­liau pa­gal nu­sis­to­vė­ju­sią tvar­ką yra ver­čia­ma į vals­ty­bi­nę kal­bą tais at­ve­jais, kai ta­ry­bos na­rys ne­kal­ba lie­tu­viš­kai", - sa­kė A. Damb­raus­kas.

Prie­kaiš­tų Vi­sa­gi­no sa­vi­val­dy­bės po­li­ti­kams dėl vals­ty­bi­nės kal­bos var­to­ji­mo ne­tu­ri ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Ute­nos aps­kri­ty­je Im­an­tas Umb­ra­žiū­nas. Pa­sak jo, prieš ke­le­rius me­tus teik­tų VKI re­ko­men­da­ci­jų ir Vals­ty­bi­nės kal­bos įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų pa­iso­ma. „Šio­je sri­ty­je aki­vaiz­džių pa­žei­di­mų ne­ma­tau. Jei kal­ba­ma ne­lie­tu­viš­kai, už­ti­kri­na­mas ver­ti­mas“, - aiš­ki­no I. Umbražiūnas

Ne­pa­gar­ba vals­ty­bi­nei kalbai

Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rys kon­ser­va­to­rius Va­len­ti­nas Stun­dys įsi­ti­ki­nęs, kad vie­šuo­se po­sė­džiuo­se Vi­sa­gi­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai tu­rė­tų var­to­ti vals­ty­bi­nę kal­bą. „Po­li­ti­kai tu­ri ro­dy­ti de­ra­mą pa­gar­bą vals­ty­bės, ku­rio­je gy­ve­na, ver­ty­bėms ir jos kal­bai“, - LŽ tvir­ti­no par­la­men­ta­ras.

Valentinas Stundys /Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

Jis skep­tiš­kai ver­ti­no da­bar­ti­nia­me Vals­ty­bi­nės kal­bos įsta­ty­me įtvir­tin­tą iš­ly­gą, lei­džian­čią per vals­ty­bės ir sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jų, vals­ty­bės įstai­gų, įmo­nių or­ga­ni­zuo­ja­mus ofi­cia­lius ren­gi­nius (se­si­jas, su­si­rin­ki­mus, po­sė­džius, pa­si­ta­ri­mus) kal­bė­ti ne vals­ty­bi­ne kal­ba, jei yra ver­ti­mas į lie­tu­vių kal­bą. V. Stun­džio ir ki­tų Sei­mo na­rių pa­teik­ta­me Vals­ty­bi­nės kal­bos kons­ti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­te mi­nė­tos iš­ly­gos at­si­sa­ko­ma. „Vi­sų vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų veik­la tu­ri bū­ti vyk­do­ma lie­tu­vių kal­ba, iš­sky­rus tarp­tau­ti­nius ren­gi­nius. Tuo at­ve­ju ga­li­ma ir ki­ta kal­ba“, - pa­žy­mė­jo jis.

Anot V. Stun­džio, yra su­pran­ta­ma, kai vie­tos gy­ven­to­jas, ne­mo­kan­tis vals­ty­bi­nės kal­bos, at­ėjęs pas me­ri­jos dar­buo­to­ją ar po­li­ti­ką ša­lių su­ta­ri­mu „ko­mu­ni­kuo­ja taip, kaip vie­nas ki­tą su­pran­ta“. Ši nor­ma lik­tų ga­lio­ti ir pri­ėmus Vals­ty­bi­nės kal­bos kons­ti­tu­ci­nį įsta­ty­mą. „Tai vi­sai ki­tas at­ve­jis, kai klien­tas ne­mo­kė­da­mas vals­ty­bi­nės kal­bos krei­pia­si į ins­ti­tu­ci­ją. Jam tu­ri bū­ti už­ti­kri­na­mas ar­ba ver­ti­mas, ar­ba ko­mu­ni­kuo­ja abiem ša­lims pri­im­ti­na kal­ba“, - tei­gė par­la­men­ta­ras.

Sei­mas dar per­nai po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė Vals­ty­bi­nės kal­bos kons­ti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tui. Jis šiuo me­tu svars­to­mas par­la­men­ti­niuo­se Tei­sės ir tei­sėt­var­kos bei Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­tuo­se.