Vis dažniau skundžiamasi dėl informacijos internete
Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus tar­ny­ba penk­ta­die­nį pra­ne­šė, kad kas­met nuo­sek­liai dau­gė­ja skun­dų ir pa­žei­di­mų dėl in­ter­ne­te pa­skleis­tos in­for­ma­ci­jos.

Per­nai tar­ny­ba ga­vo 218 skun­dų, nu­sis­kun­di­mų dėl in­for­ma­ci­jos in­ter­ne­te bu­vo 154 (ar­ba 71 proc.). Ši skun­dų da­lis 2014 me­tais bu­vo 68 proc., o 2013 me­tais – 52 proc. 19 skun­dų pa­teik­ta dėl so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­skleis­tos in­for­ma­ci­jos. Spau­do­je pa­skelb­ta in­for­ma­ci­ja skun­dė­si 31 proc. par­eiš­kė­jų, te­le­vi­zi­jos prog­ra­mo­se – 14 proc. par­eiš­kė­jų.

At­li­kus ty­ri­mus pri­im­ti 135 spren­di­mai, ku­riais nu­sta­ty­ta: 13 – as­mens gar­bės ir oru­mo pa­žei­di­mų, 13 – pri­va­tu­mo pa­žei­di­mų, 58 – ki­tų rei­ka­la­vi­mų, nu­ma­ty­tų Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­me ir Ne­pil­na­me­čių ap­sau­gos nuo ne­igia­mo vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos po­vei­kio įsta­ty­me, pa­žei­di­mai. Pa­neig­ti vie­šai pa­skleis­tą as­mens gar­bę ir oru­mą pa­žei­džian­čią in­for­ma­ci­ją rei­ka­lau­ta pen­kiais at­ve­jais, pa­ša­lin­ti ki­tą ne­tei­sė­tą in­for­ma­ci­ją – 10, pa­ša­lin­ti Ne­pil­na­me­čių ap­sau­gos nuo ne­igia­mo vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos po­vei­kio įsta­ty­mo pa­žei­di­mus – 30. Ne­pag­rįs­tais pri­pa­žin­ti 59 skun­dai.

Per 2015 me­tus tar­pi­nin­kau­jant žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riui 12 skun­dų ty­ri­mų bu­vo baig­ta tai­kiu su­si­ta­ri­mu. Toks spren­di­mas įma­no­mas, jei vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jas (sklei­dė­jas) su­tin­ka su pa­žei­di­mu, pa­ša­li­na, pa­nei­gia ar pa­tiks­li­na vie­šai pa­skelb­tą in­for­ma­ci­ją, o par­eiš­kė­jas at­sii­ma pa­teik­tą skun­dą.

Iki­teis­mi­niuo­se ty­ri­muo­se dėl ne­san­tai­kos kurs­ty­mo vie­šo­jo­je in­for­ma­ci­jo­je Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus tar­ny­ba at­li­ko 103 eks­per­ti­zes, ku­rių me­tu įver­ti­no 278 vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ob­jek­tus – daž­niau­siai in­ter­ne­te pa­skelb­tą in­for­ma­ci­ją. Di­džiau­sią da­lį įver­tin­tų ob­jek­tų su­da­rė in­ter­ne­to var­to­to­jų ko­men­ta­rai – 214 ar­ba 77 proc.

Ne­apy­kan­tos kal­ba daž­niau­sia bu­vo reiš­kia­ma nie­ki­nant ar­ba ty­čio­jan­tis iš as­me­nų ar jų gru­pių, ski­ria­mų tam ti­krais pa­grin­dais: kal­bos, ra­sės, tau­ty­bės, kil­mės – 104, sek­sua­li­nės orien­ta­ci­jos – 48, so­cia­li­nės pa­dė­ties – 41, ti­kė­ji­mo, įsi­ti­ki­ni­mų, pa­žiū­rų – 30.

Per­nai bir­že­lį žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­re pa­skir­ta Gra­ži­na Ra­ma­naus­kai­tė – Tiu­me­ne­vie­nė.