Vis daugiau socdemų nori palikti „valstiečius“
So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je (LSDP) tę­sia­si dis­ku­si­jos dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­ei­ties. Sa­vo nuo­mo­nę dėl to jau iš­sa­kė dvy­li­ka iš 60 par­ti­jos sky­rių ir de­vy­ni jų bal­sa­vo už tai, kad so­cial­de­mo­kra­tai trauk­tų­si iš koa­li­ci­jos. Tuo me­tu bu­vę LSDP va­do­vai iš­pla­ti­no vie­šą laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na to­liau dirb­ti su „vals­tie­čiais“.

Už tai, kad LSDP trauk­tų­si iš koa­li­ci­jos su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) pa­si­sa­ko Aly­taus mies­to, Pa­lan­gos, Tel­šių, Ši­la­lės, Ma­ri­jam­po­lės, Va­rė­nos, Ute­nos, Vil­niaus ra­jo­no ir Plun­gės sky­riai. Ak­me­nės ir Šir­vin­tų so­cial­de­mo­kra­tai siū­lo per­si­de­rė­ti dėl koa­li­ci­nės su­tar­ties. Lik­ti koa­li­ci­jo­je kol kas no­ri vie­nin­te­lis Jo­na­vos ra­jo­no sky­rius.

LSDP pre­zi­diu­mas yra pa­pra­šęs sky­rių sa­vo ver­dik­tą dėl to pa­teik­ti iki rug­sė­jo 20 die­nos. Tuo­met bus šau­kia­ma par­ti­jos ta­ry­ba, ku­ri pri­ims ga­lu­ti­nį spren­di­mą – to­liau dirb­ti koa­li­ci­jo­je ar pe­rei­ti į opo­zi­ci­ją.

Penk­ta­die­nį į par­ti­jos bi­čiu­lius at­vi­ru laiš­ku krei­pė­si trys bu­vę LSDP va­do­vai – Al­gir­das But­ke­vi­čius, Ge­di­mi­nas Kir­ki­las ir Čes­lo­vas Jur­šė­nas, sa­ky­da­mi, kad no­ri pa­teik­ti „in­for­ma­ci­ją apie rea­lią si­tua­ci­ją“.

Jies sa­ko su­pran­tan­tys par­ti­jos bi­čiu­lių nu­si­vy­li­mą rin­ki­mų re­zul­ta­tais, ta­čiau koa­li­ci­ja su „vals­tie­čiais“ soc­de­mams esą su­da­rė, kad ir ne­la­bai leng­vas, bet vis tik „są­ly­gas to­liau įgy­ven­din­ti so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo tiks­lus“ ir iš­sau­go­ti kai­rio­jo cen­tro po­li­ti­nį do­mi­na­vi­mą prieš de­ši­nią­sias par­ti­jas. „Su­da­ry­ta koa­li­ci­nė su­tar­tis ne­var­žo mū­sų so­cial­de­mo­kra­ti­nių ini­cia­ty­vų ir įga­li­na mus įgy­ven­din­ti sa­vo prog­ra­mi­nes nuo­sta­tas ir pa­ža­dus rin­kė­jams. Į tai ir tu­rė­tų bū­ti su­telk­tas par­ti­jos va­do­vy­bės, LSDP frak­ci­jos Sei­me, vi­sų sky­rių dė­me­sys. Su­da­ry­da­mi koa­li­ci­ją su LVŽS mes įsi­pa­rei­go­jo­me Lie­tu­vai. So­cial­de­mo­kra­tai vi­suo­met bu­vo so­li­di, vals­ty­biš­kai mąs­tan­ti par­ti­ja. Kas pri­siims at­sa­ko­my­bę, jei mums iš­ėjus Lie­tu­va tre­jiems me­tams bus įstum­ta į po­li­ti­nę kri­zę ir „buk­suos“ vi­si taip rei­ka­lin­gi ir žmo­nių lau­kia­mi spren­di­mai? Esa­me at­sa­kin­gi, kad sa­vo ne­ap­gal­vo­tais veiks­mais ne­su­kel­tu­me po­li­ti­nio, eko­no­mi­nio ir so­cia­li­nio ne­sta­bi­lu­mo. Jau ne­kal­bant apie tai, kad aps­kri­tai nie­kas nė­ra įvar­di­jęs, ko­kie bū­tų LSDP dar­bo opo­zi­ci­jo­je pri­va­lu­mai. O jų pra­ktiš­kai nė­ra – juk LSDP net ne­bū­tų opo­zi­ci­jos ly­de­rė ir pri­va­lė­tų ten­kin­tis tre­čiaei­lė­mis ro­lė­mis. Ža­lios švie­sos už­de­gi­mas de­ši­nio­sioms par­ti­joms ir­gi nė­ra mū­sų sie­kis. Tuo tar­pu 2G pro­jek­tas – ne­svar­bu, sa­vo ar ne sa­vo no­ru, val­džio­je ar opo­zi­ci­jo­je, bū­tų pra­žū­tin­gas ir mū­sų par­ti­jai, ir Lie­tu­vai“, – tvir­ti­na­ma A. But­ke­vi­čiaus, G. Kir­ki­lo ir Č. Jur­šė­no krei­pi­me­si.

Jie mes­te­lė­jo ak­me­nė­lį į nau­jo­jo LSDP va­do­vo Gin­tau­to Pa­luc­ko dar­žą, sa­ky­da­mi, par­ti­jos pir­mi­nin­kas tik prieš tre­je­tą mė­ne­sių įgi­jo įga­lio­ji­mus ir ga­na vė­lai įsi­jun­gė į koa­li­ci­jos dar­bą. „No­rint įsi­gi­lin­ti į koa­li­ci­nio dar­bo su­bti­ly­bes, rei­kia kur kas dau­giau lai­ko. Lai­ko rei­kia ir bend­rų veiks­mų su­de­ri­ni­mui, pa­ga­liau aps­kri­tai bend­ro dar­bo pri­nci­pų nu­sta­ty­mui – juk šio Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės ka­den­ci­ja tik pra­si­dė­jo. Ir čia ne­pap­ras­tai svar­bus yra tie­sio­gi­nis ir at­vi­ras dia­lo­gas tarp koa­li­ci­jos frak­ci­jų, o ypač – tarp par­ti­jų va­do­vų. Ir ne vie­šo­jo­je erd­vė­je, o prie de­ry­bų sta­lo, ieš­kant są­ly­čio taš­kų ir op­ti­ma­lių spren­di­mų“, – sa­ko jie.

Po­li­ti­kai tvir­ti­na, kad koa­li­ci­jo­je rea­liai dau­giau­sia dir­ba Sei­mo LSDP frak­ci­ja ir par­ti­jos de­le­guo­ti mi­nis­trai. Jie sa­ko, kad dar­bas koa­li­ci­jo­je nė­ra leng­vas, bend­ra­dar­bia­vi­mas su „vals­tie­čiais“ ne vi­suo­met vyks­ta sklan­džiai. „Ta­čiau tu­ri­me aiš­kiai pa­žy­mė­ti, kad vie­šo­jo­je erd­vė­je ke­lia­mi konf­lik­tai su mū­sų par­tne­riais ne­ats­pin­di bend­ra­vi­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo ti­kro­vės. Taip jau yra mū­sų vi­suo­me­nė­je, kad kur kas dau­giau dė­me­sio ski­ria­ma vie­šin­ti ne­su­ta­ri­mus, be­je, ne­re­tai juos dirb­ti­nai es­ka­luo­jant, nei pa­si­džiaug­ti sklan­daus dar­bo pa­vyz­džiais“, – aiš­ki­na A. But­ke­vi­čius, G. Kir­ki­las ir Č. Jur­šė­nas.

Pri­sta­tę nu­veik­tus koa­li­ci­jos dar­bus, tarp ku­rių šių me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pri­ėmi­mas, įtei­sin­tas drau­di­mas smur­tau­ti prieš vai­kus ir pa­na­šiai, bei lau­kian­čius iš­šū­kius, jie ra­gi­na lik­ti dirb­ti su „vals­tie­čiais“. „At­siž­vel­giant į tai, aki­vaiz­du, kad nė­ra pa­grin­do iš­ei­ti iš koa­li­ci­jos. Juo­lab, kad koa­li­ci­jos su­tar­tis yra vyk­do­ma ir nė vie­nas jos punk­tas nė­ra nė vie­nos ša­lies pa­žeis­tas. Dar dau­giau, šiuo me­tu su „vals­tie­čių“ va­do­vy­be ve­da­me de­ry­bas dėl mū­sų pa­teik­to mo­kes­ti­nių ir so­cia­li­nės par­amos pa­siū­ly­mų pa­ke­to. Ar tu­rė­si­me mo­ra­li­nę tei­sę at­si­trauk­ti nuo sa­vo iš­si­de­rė­tų, žmo­nių taip lau­kia­mų spren­di­mų? O gal ra­miai iš opo­zi­ci­jos žiū­rė­si­me, kaip juos įgy­ven­dins „vals­tie­čiai“, tik jau be mū­sų bal­sų?“, – klau­sė jie.