Vis dar nesusisiekta su keturiais Nepale esančiais lietuviais
Per že­mės dre­bė­ji­mą Ne­pa­le bu­vo 61 Lie­tu­vos pi­lie­tis, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM).

Su ke­tu­riais iš jų su­si­siek­ti kol kas ne­pa­vy­ko, ta­čiau in­for­ma­ci­jos apie nu­ken­tė­ju­sius lie­tu­vius mi­nis­te­ri­ja ne­tu­ri.

In­di­jos te­ri­to­ri­jo­je, ku­ri pa­te­ko į že­mės dre­bė­ji­mo zo­ną, bu­vo 4 Lie­tu­vos pi­lie­čiai, Bang­la­de­šo te­ri­to­ri­jo­je – 2 Lie­tu­vos pi­lie­čiai.

„Mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, Kat­man­du tarp­tau­ti­nia­me oro uos­te vyk­do­mi skry­džiai, to­dėl Lie­tu­vos pi­lie­čiai, esan­tys Ne­pa­le, vi­sų pir­ma tu­rė­tų iš­vyk­ti per šį oro uos­tą pla­nuo­tais skry­džiais. Mi­nis­te­ri­ja pa­lai­ko kon­tak­tus su In­di­jos ir Ne­pa­lo ins­ti­tu­ci­jo­mis, ES ir ki­tų ša­lių kon­su­li­niais par­ei­gū­nais, ke­lio­nių gru­pių va­do­vais ir ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riais“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

URM pra­šo vi­sus Ne­pa­le, In­di­jo­je, Ki­ni­jo­je bei Bang­la­de­še esan­čius Lie­tu­vos pi­lie­čius ar jų ar­ti­muo­sius re­gis­truo­tis elek­tro­ni­niu pa­štu pi­lie­ciai­@urm.lt.

Ga­lin­go že­mės dre­bė­ji­mo, ku­ris šeš­ta­die­nį su­pur­tė Ne­pa­lą, au­kų skai­čius per­ko­pė 2500. Su­žeis­tų­jų skai­čius sie­kia 6239 žmo­nių.

Es­ti­jos URM ga­vo duo­me­nų, kad Ne­pa­le per šeš­ta­die­nį įvy­ku­sį stip­rų že­mės dre­bė­ji­mą žu­vo vie­nas Es­ti­jos pi­lie­tis.