Virtuvės įrankius pirko aštuoniskart brangiau
Įvai­rius vir­tu­vės įran­kius ka­riuo­me­nė pir­ko aš­tuo­nis­kart bran­giau, nei rin­ko­je, kons­ta­ta­vo Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT). Mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas tei­gia, kad bus sie­kia­ma iš­aiš­kin­ti ga­li­mą su­kčia­vi­mą.

Kaip pra­ne­šė VPT, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė, 2014-ai­siais vyk­dy­da­ma 173,8 tūkst. eu­rų pir­ki­mus, pjaus­ty­mo len­te­lę įsi­gi­jo už 180 eu­rų, kai iden­tiš­ka len­te­lė par­duo­tu­vė­je tuo me­tu kai­na­vo 28 eu­rus, duo­nrie­kį pei­lį – už 142 eu­rus, ku­rio kai­na par­duo­tu­vė­je – 13 eu­rų. Keps­niams nau­do­ja­ma ša­ku­tė pirk­ta už 184 eu­rus, kiau­ra­sam­tis – už 70 eu­rų, ga­ląs­tu­vas – už 103 eu­rus, pei­lis mė­sai ka­po­ti – už 250 eu­rų. Sie­te­lis įsi­gy­tas už 161 eu­rą, skir­tin­gų dy­džių sam­te­liai – už 243 eu­rus ir 258 eu­rus.

Mi­nė­tų vir­tu­vės įran­kių įsi­gi­ji­mo kai­nos yra maž­daug aš­tuo­niais kar­tais di­des­nės, nei tuo me­tu bu­vo rin­ko­je.

Vir­tu­vės įran­kius ka­riuo­me­nė įsi­gi­jo iš bend­ro­vės „No­ta be­ne“ – vie­nin­te­lės bend­ro­vės, pa­tei­ku­sios pa­siū­ly­mą šiam pir­ki­mui. „No­ta be­ne“ nuo 2006-ųjų yra lai­mė­ju­si per pen­kias­de­šimt skir­tin­gos apim­ties Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės skelb­tų vie­šų­jų pir­ki­mų už bend­rą be­veik 30 mln. eu­rų ver­tę bei yra ir vie­na iš de­šim­ties di­džiau­sių ka­riuo­me­nės tie­kė­jų.

„Vie­no da­ly­vio kon­kur­sai ir il­ga­me­čiai ry­šiai su vie­nu tie­kė­ju eli­mi­nuo­ja per­kan­čių­jų or­ga­ni­za­ci­jų ra­cio­na­lų po­žiū­rį į vals­ty­bės lė­šų nau­do­ji­mą – tai pa­sa­ky­ti­na tiek apie šį, tiek apie ki­tus Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ir „No­ta be­ne“ san­do­rius, – sa­ko VPT di­rek­to­rė Dia­na Vi­ly­tė. – Stip­ri ka­riuo­me­nė tu­ri nau­do­tis ko­ky­biš­ka lau­ko vir­tu­vių įran­ga, ta­čiau šiuo at­ve­ju lo­ja­lu­mas se­nam tie­kė­jui nu­ga­lė­jo ra­cio­na­lu­mą, ku­rį bū­tų pa­de­mons­tra­vu­si bet ku­ri sam­tį ran­ko­je nors kar­tą lai­kiu­si šei­mi­nin­kė“.

Mi­nė­tas pir­ki­mas vyk­dy­tas pa­gal 2014 me­tais su šia bend­ro­ve pa­si­ra­šy­tą 1,622 mln. eu­rų ver­tės pre­li­mi­na­rią lau­ko vir­tu­vių at­sar­gi­nių de­ta­lių ir ag­re­ga­tų pir­ki­mo su­tar­tį. Pa­gal to­kią su­tar­tį per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja ga­li pirk­ti iš tie­kė­jo pa­gal iš anks­to nu­ma­ty­tas są­ly­gas, ne­skel­biant at­ski­ro kon­kur­so. VPT tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų pra­šy­mu at­li­ko mi­nė­tų su­tar­čių ver­ti­ni­mą ir ra­do jo­se pa­žei­di­mų.

Pa­vyz­džiui, su­tar­ty­je nu­ro­džius, kad vi­sų pre­kių ga­min­to­jas yra „Kar­cher-Fu­tu­re­tech GmbH“ (iš­sky­rus ke­lias pre­kes, ku­rių ga­min­to­jas „Do­me­tic“), bu­vo pri­sta­ty­tos ir ki­tų ga­min­to­jų pre­kės, ant ku­rių bend­ro­vė bu­vo užk­li­ja­vu­si lip­du­kus su „Kar­cher-Fu­tu­re­tech GmbH“ pa­va­di­ni­mu.

Kaip nu­ro­dy­ta Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Cen­tra­li­zuo­to vi­daus au­di­to de­par­ta­men­to at­lik­ta­me įver­ti­ni­me, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė pri­ėmė ir at­sis­kai­tė už su­tar­ties rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­kan­čias pre­kes, ir, ver­ti­nant rin­kos kai­nas, už jas per­mo­kė­jo.

Ža­da aiškintis

Ka­riuo­me­nė ne­nau­do­ja prieš dve­jus me­tus įsi­gy­tų vir­tu­vės reik­me­nų iš „No­ta be­ne“ ir sie­kia iš­aiš­kin­ti su­kčia­vi­mą.

„I­ki šiol jos lai­ko­mos san­dė­ly­je, nes ti­ki­mės, kad bus pra­dė­ta bau­džia­mo­ji by­la dėl ne­tei­sė­to bū­do par­duo­ti pre­kes, ku­rias mes pir­ko­me“, – žur­na­lis­tams an­tra­die­nį sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

Jis tei­gė, kad Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja jau 2014 me­tais bu­vo pra­dė­ju­si vi­di­nį pa­ti­kri­ni­mą, jį at­li­ko Cen­tra­li­zuo­to vi­daus au­di­to tar­ny­ba ir Ge­ne­ra­li­nė ins­pek­ci­ja.

Pa­sak mi­nis­tro, nu­sta­čiu­si šia­me įsi­gi­ji­me su­kčia­vi­mo po­žy­mių, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą su pra­šy­mu pra­dė­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, o pa­sta­ro­ji, jį pra­dė­ju­si, vė­liau ty­ri­mą nu­trau­kė.

J.Ole­kas tei­gė, kad Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja šį spren­di­mą aps­kun­dė teis­mui.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Tei­sės de­par­ta­men­to va­do­vas Tei­su­tis Ja­siu­lio­nis tvir­ti­no, kad ka­riuo­me­nė sieks ma­te­ria­li­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo iš „No­ta be­ne“ už per bran­giai įsi­gy­tus vir­tu­vės reik­me­nis.

„Mes ža­los at­ly­gi­ni­mo rei­ka­lau­si­me ar­ba bau­džia­mo­jo­je by­lo­je pra­šy­da­mi pri­pa­žin­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę nu­ken­tė­ju­siuo­ju, ar­ba ci­vi­li­ne tvar­ka“, – sa­kė T.Ja­siu­lio­nis.

Ka­ri­nin­kas tei­gė, kad Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos sis­te­ma įta­ria „No­ta be­ne“ su­kčia­vi­mu, nes iš­siaiš­ki­no, kad bend­ro­vė „Kar­cher Fu­tu­re­tech“ ne­ga­mi­na vi­sų daik­tų, ku­riuos pa­sta­ro­sios įmo­nės var­du par­duo­da „No­ta be­ne“.

„Suk­čia­vi­mo es­mė yra ta, kad Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė pra­šė pa­teik­ti kon­kre­taus ga­min­to­jo pre­kes. Vyk­dant su­tar­ties są­ly­gas ir at­lie­kant pa­ti­kri­ni­mus iš­aiš­kė­jo, kad tas kon­kre­tus ga­min­to­jas tų pre­kių ne­ga­mi­na. Tuo tar­pu bend­ro­vė ne tik pa­tei­kė pa­siū­ly­mą, kad ga­li pri­sta­ty­ti tas pre­kes, ta­čiau ant pre­kių užk­li­ja­vo tos už­sie­nio bend­ro­vės lo­go­ti­pą ir pre­kės ženk­lą. To­dėl mes ma­no­me, kad tai ga­li bū­ti nu­si­kals­ta­mas su­kčia­vi­mas“, – kal­bė­jo T.Ja­siu­lio­nis.

Pul­ki­nin­kas nu­ro­dė, kad ka­riuo­me­nė ir to­liau per­ka įva­rią įran­gą iš „No­ta be­ne“, nes tei­si­niu bū­du ne­ga­li jai už­kirs­ti ke­lio da­ly­vau­ti vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se.

Jis pa­sa­ko­jo, kad įmo­nė į „juo­duo­sius są­ra­šus“ ga­li bū­ti įtrauk­ta, jei­gu ne­vyk­do su­tar­ties, ar­ba jei­gu pa­da­ro „es­mi­nę ža­lą“.

„Šiai die­nai mes to ne­tu­ri­me kons­ta­ta­vę iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ar­ba teis­mo ins­ti­tu­ci­jų pa­gal­ba“, – sa­kė ka­riuo­me­nės Tei­sės de­par­ta­men­to di­rek­to­rius.

2016 me­tais ka­riuo­me­nė su „No­ta be­ne“ su­da­rė su­tar­čių už maž­daug 5 mln. eu­rų, kas su­da­ro 17 proc. vi­sų ka­riuo­me­nės vyk­do­mų vie­šų­jų pir­ki­mų.

Sa­vo ruo­žtu ka­riuo­me­nės va­das J.V.Žu­kas pa­sa­ko­jo, kad prieš dve­jus me­tus at­ėjęs va­do­vau­ti ka­riuo­me­nei pa­ste­bė­jo, jog daž­nai vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se da­ly­vau­ja tik vie­nas tie­kė­jas.

„Ta­da bū­na ypa­tin­gai su­nku ap­sisp­ręs­ti, ypa­tin­gai, ka­da pra­si­dė­jo šau­ki­mas, no­rint kaž­ką nu­spręs­ti nu­pirk­ti, ar tai bū­tų pa­ta­ly­nės, ar uni­for­mos. Tai reiš­kia, kad ar­ba tu­ri­me pirk­ti rink­da­mie­si iš vie­no tie­kė­jo, ar­ba tos pre­kės aps­kri­tai ne­bū­tų įsi­gy­tos“, – kal­bė­jo ka­riuo­me­nės va­das.

„Tai mes ir­gi bu­vo­me pa­sta­ty­ti į to­kią pa­dė­tį“, – pri­dū­rė jis.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na už­kirs­ti ke­lią pikt­nau­džia­vi­mui. „Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, bū­ti­na la­bai ati­džiai iš­siaiš­kin­ti si­tua­ci­ją dėl Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos vyk­do­mų vie­šų­jų pir­ki­mų, kad bū­tų už­kirs­tas ke­lias bet ko­kiems pikt­nau­džia­vi­mams ir kraš­to ap­sau­gai iš vals­ty­bės biu­dže­to ski­ria­mos lė­šos bū­tų nau­do­ja­mos skaid­riai ir eko­no­miš­kai“, – BNS nu­ro­dė pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Ga­lė­jo už­kirs­ti ke­lią pirkimui

Ka­riuo­me­nė ga­lė­jo už­kirs­ti ke­lią vir­tu­vės įran­kių pir­ki­mui už di­de­lę kai­ną, sa­ko Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) di­rek­to­rė Dia­na Vi­ly­tė.

Pa­sak D.Vi­ly­tės, ka­riuo­me­nė ga­lė­jo at­si­sa­ky­ti „No­ta be­ne“ pa­siū­ly­mo pa­ma­čiu­si, jog bend­ro­vė nu­ro­dė 1,6 mln. eu­rų kai­ną už at­sar­gi­nę lau­ko vir­tu­vės įran­gą ir vir­tu­vės įran­kius.

Prieš pa­si­ro­dant šiam pa­siū­ly­mui, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė pir­ki­mui pla­na­vo iš­leis­ti kiek dau­giau nei 700 tūkst. eu­rų.

„Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė, tu­rė­da­ma tei­sę at­mes­ti „No­ta be­ne“ pa­siū­ly­mą, pa­si­ra­šė su­tar­tį“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė D.Vi­ly­tė.

Ji tei­gė, kad at­me­tu­si „No­ta be­ne“ pa­siū­ly­mą ka­riuo­me­nė ga­lė­jo dė­ti pa­stan­gas su­ma­žin­ti vir­tu­vės įran­kių kai­ną. Pa­sak jos, ka­riuo­me­nė ga­lė­jo nu­spręs­ti at­ski­rai pirk­ti at­sar­gi­nę lau­ko vir­tu­vių įran­gą ir vir­tu­vės įran­kius, nes, skir­tin­gai nei kon­kre­čios lau­ko vir­tu­vės įran­gos at­ski­ras da­lis, vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vo­je ga­li tiek­ti bent de­šimt bend­ro­vių.

„Jei­gu jie bū­tų skal­dę pir­ki­mą pa­čio­je pra­džio­je ir įran­kius bū­tų at­sky­rę, tai kai­na bū­tų ma­žė­jus. Bū­tų at­si­ra­dę dau­giau tie­kė­jų, nes šauk­tus, kiau­ra­sam­čius ar len­te­les ga­li pa­siū­ly­ti gal de­šimt Lie­tu­vos tie­kė­jų“, – kal­bė­jo Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos di­rek­to­rė.

Įtar­ti­nų pir­ki­mų bū­ta ir anksčiau

Lau­ko vir­tu­vių at­sar­gi­nėms de­ta­lėms ir ag­re­ga­tams įsi­gy­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė pla­na­vo skir­ti iš vi­so 724 tūkst. eu­rų, ta­čiau „No­ta be­ne“ pa­siū­ly­ta dvi­gu­bai di­des­nė 1,622 mln. eu­rų su­ma pa­si­ro­dė pri­im­ti­na. VPT iš­va­do­se ak­cen­tuo­ja­ma, jog per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja tu­rė­tų ne di­din­ti pir­ki­mui su­pla­nuo­tas lė­šas, o gau­ti jas ne­vir­ši­jan­tį pa­siū­ly­mą.

VPT ra­do pa­žei­di­mų ir ki­tuo­se Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pir­ki­muo­se. Kons­ta­tuo­ta, kad 240 tūkst. eu­rų ver­tės Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės su­tar­tis su „No­ta be­ne“ dėl 4 komp­lek­tų ka­rių ap­gy­ven­di­ni­mui skir­tų pa­la­pi­nių vyk­do­ma ne­skaid­riai – do­ku­men­tuo­se sis­te­miš­kai ne­su­tam­pa da­tos, ser­ti­fi­ka­tai apie ka­riuo­me­nės at­sto­vų ap­mo­ky­mą eksp­loa­tuo­ti pa­la­pi­nes iš­duo­ti anks­čiau, nei ka­riuo­me­nė pri­ėmė pre­kes. Pa­gal pa­la­pi­nių tech­ni­nę spe­ci­fi­ka­ci­ją pri­va­lo­mi įran­kių ir ins­tru­men­tų bei at­sar­gi­nių de­ta­lių komp­lek­tai ti­kri­ni­mo me­tu ne­bu­vo pa­teik­ti, tad VPT iš­va­do­se nu­ro­do­ma, jog ka­riuo­me­nė pri­ėmė iš tie­kė­jo įran­gą, ku­ri ne­ati­tin­ka pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se ir su­tar­ty­je nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų.

Ne­igia­mai įver­tin­tas ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės 1,342 mln. eu­rų ka­ri­nių kas­tu­vė­lių pir­ki­mas, ku­ria­me, at­me­tu­si ki­tų tie­kė­jų pa­siū­ly­mus, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė lai­mė­to­ja pa­skel­bė di­džiau­sią – 1,522 mln. eu­rų – kai­ną pa­siū­liu­sią „No­ta be­ne“.

VPT šiuo me­tu nag­ri­nė­ja gau­tą tie­kė­jo pre­ten­zi­ją dar vie­nam Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pir­ki­mui. Ja­me lai­mė­to­ja pri­pa­žin­ta vėl „No­ta be­ne“, su ku­ria pa­si­ra­šy­ta 126,8 tūkst. eu­rų ver­tės pre­li­mi­na­rio­ji su­tar­tis dėl antk­lo­džių tie­ki­mo. Dvi­gu­bai ma­žes­nę – 66,4 tūkst. eu­rų – kai­ną pa­siū­liu­sio tie­kė­jo pa­siū­ly­mas at­mes­tas kaip ne­ati­ti­kęs tech­ni­nės spe­ci­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­mų.