Virtuali rinkėjų parama priimtina ne visiems
Li­ko sa­vai­tė, kai gy­ven­to­jai dar ga­li par­em­ti pre­ten­den­tus į kan­di­da­tus da­ly­vau­ti me­rų rin­ki­muo­se ir kan­di­da­tų są­ra­šus. Nors yra nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė už kan­di­da­tus pa­si­ra­šy­ti ne tik po­pie­riu­je, bet ir par­em­ti juos elek­tro­ni­niu bū­du, vir­tua­li par­amos for­ma kol kas ne­su­lau­kia di­de­lio po­pu­lia­ru­mo nei tarp rin­kė­jų, nei tarp pa­čių kan­di­da­tų.

Jau an­tras mė­nuo, kai sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų kan­di­da­tai ren­ka juos re­mian­čių pi­lie­čių par­ašus. Dar iki sau­sio 20 die­nos par­em­ti kan­di­da­tus ga­li­ma pa­si­ra­šant Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) iš­duo­tuo­se po­pie­ri­niuo­se la­puo­se ar­ba vir­tua­liai. Elek­tro­ni­niu bū­du kan­di­da­tai kol kas van­giai su­lau­kia par­amos. Pa­vyz­džiui, vien di­džiuo­siuo­se ša­lies mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je, kur kan­di­da­tai tu­rė­tų pa­teik­ti per 54,5 tūkst. rė­mė­jų par­ašų, vir­tua­liai jų su­rink­ta tik apie 3,5 tūks­tan­čio.

Vi­suo­me­nė ne­in­for­muo­ta?

Sei­mo na­rys, Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Li­nas Bal­sys su­si­rū­pi­no, kad vi­suo­me­nė men­kai su­pa­žin­din­ta su ga­li­my­be in­ter­ne­tu pa­si­ra­šy­ti už kan­di­da­tus, ku­rie pre­ten­duo­ja da­ly­vau­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se. Jis net krei­pė­si į VRK, kad ši ak­ty­viau ska­tin­tų pa­si­ra­šy­ti už kan­di­da­tus elek­tro­ni­niu bū­du.

„E­lek­tro­ni­nio kan­di­da­tų par­ėmi­mo ska­ti­ni­mas šiuo me­tu pa­lik­tas pa­tiems kan­di­da­tams, nors pir­miau­sia tai tu­rė­tų bū­ti ak­tua­lu VRK. Ska­ti­nant elek­tro­ni­nį pa­si­ra­šy­mą bū­tų ga­li­ma su­tau­py­ti biu­dže­to lė­šų, ku­rios iš­lei­džia­mos po­pie­ri­niams la­pams spaus­din­ti. O kur dar par­ašų, ra­šy­tų ran­ka, ti­kri­ni­mas? Ra­gi­na­me VRK dau­giau pa­stan­gų skir­ti rin­kė­jams in­for­muo­ti apie kan­di­da­tų par­ėmi­mą elek­tro­ni­niu bū­du“, – sa­vo iš­pla­tin­da­me pra­ne­ši­me dės­tė L. Bal­sys.

Par­la­men­ta­ro įsi­ti­ki­ni­mu, elek­tro­ni­nį pa­si­ra­šy­mą bū­tų ga­li­ma po­pu­lia­rin­ti at­si­sa­kius nai­kin­ti elek­tro­ni­nį par­ašą, kai žmo­gus už tą pa­tį kan­di­da­tą ar kan­di­da­tų są­ra­šą yra pa­si­ra­šęs du­kart. Šiuo me­tu nu­sta­ty­ta, kad jei­gu žmo­gus pa­si­ra­šo dau­giau nei vie­ną kar­tą, ne­prik­lau­so­mai nuo to, ar par­emia elek­tro­ni­niu bū­du, ar var­di­niuo­se par­ašų rin­ki­mų la­puo­se, abu par­ašai nai­ki­na­mi. „Jei žmo­gus, pa­si­ra­šęs raš­tu, pri­si­jun­gė prie elek­tro­ni­nės sis­te­mos ir dar kar­tą pa­si­ra­šė elek­tro­ni­niu bū­du, jis už tai ne­tu­rė­tų bū­ti bau­džia­mas par­ašo nai­ki­ni­mu. Elek­tro­ni­nis par­ašas tu­rė­tų bū­ti pri­pa­žin­tas ga­lu­ti­niu ir ne­nai­ki­na­mu“, - tvir­ti­no L. Bal­sys.

Taip pat par­la­men­ta­ras at­krei­pia dė­me­sį, esą VRK net sa­vo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je tin­ka­mai ne­pa­tei­kia in­for­ma­ci­jos apie pa­si­ra­šy­mą už kan­di­da­tus. „Nuo­ro­da į par­ėmi­mą elek­tro­ni­niu bū­du yra ma­ža, ne­at­krei­pian­ti dė­me­sio“, - pa­žy­mė­jo jis.

In­for­muo­ja, bet neagituoja

VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas ne­su­tin­ka, kad kan­di­da­tų par­ėmi­mas elek­tro­ni­niu bū­du nė­ra po­pu­lia­ri­na­mas. „Ma­no su­pra­ti­mu, mū­sų in­ter­ne­to sve­tai­nė tam la­bai pri­tai­ky­ta: jei kas pa­žiū­rės į ko­kio nors kan­di­da­to duo­me­nis, iš­kart pa­ma­tys, kad jį ga­li­ma par­em­ti. Tai, kad rai­dės pir­ma­me pus­la­py­je bū­tų di­des­nės, - ne prob­le­ma. Pla­nuo­ja­me par­yš­kin­ti už­ra­šus, kad žmo­nės at­kreip­tų dė­me­sį“, - LŽ aiš­ki­no jis.

Z. Vai­gaus­ko tei­gi­mu, kiek­vie­nas kan­di­da­tas tu­ri sa­vo rė­mė­jų ra­tą. „Per pre­zi­den­to rin­ki­mus par­ėmi­mas elek­tro­ni­niu bū­du bu­vo la­bai po­pu­lia­rus tik vie­niems kan­di­da­tams, ta­čiau ki­tiems – ne. Net „Die­vo pa­šauk­tas kan­di­da­tas “ (taip per pre­zi­den­to rin­ki­mus pri­sis­ta­tė ne­par­ti­nis pre­ten­den­tas į kan­di­da­tus Min­dau­gas Fi­li­pa­vi­čius – aut.) ne­su­lau­kė di­de­lės rin­kė­jų par­amos“, - nu­ro­dė VRK va­do­vas.

Jo įsi­ti­ki­ni­mu žmo­nėms, mo­kan­tiems nau­do­tis elek­tro­ni­nė­mis pa­slau­go­mis, ne­tgi pa­pras­čiau elek­tro­ni­niu bū­du par­em­ti sa­vo no­ri­mą kan­di­da­tą, nei ieš­ko­ti par­ašų rin­ki­ko su par­ašų la­pu. Be to, kai rin­kė­jai kan­di­da­tus par­emia elek­tro­ni­niu bū­du, pa­sak Z. Vai­gaus­ko, ma­žiau bū­na ir bro­kuo­ja­mų par­ašų. „Mes su­da­ro­me ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su šia pa­ly­gin­ti nau­ja kan­di­da­tų par­ėmi­mo for­ma, bet agi­tuo­ti, kad bū­tų pa­si­ra­šo­ma elek­tro­ni­niu bū­du, yra kan­di­da­tų rei­ka­las“, - pa­brė­žė jis.

Pir­me­ny­bė – tie­sio­gi­nis bend­ra­vi­mas su rin­kė­jais

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Kęs­tas Koms­kis ne­sle­pia, kad jų par­ti­jo­je ne­pro­pa­guo­ja­mas iš­kel­tų kan­di­da­tų par­ėmi­mas elek­tro­ni­niu bū­du. „Iš tie­sų mū­sų ne­la­bai do­mi­na ši ga­li­my­bė!" - LŽ pri­pa­ži­no K. Koms­kis.

Pa­sak jo, tra­di­ci­nis kan­di­da­tų par­ėmi­mas pa­si­ra­šant po­pie­riu­je su­tei­kia ga­li­my­bę tie­sio­giai pa­bend­rau­ti su rin­kė­jais. „Šian­dien lai­ko­mės griež­tos po­zi­ci­jos – bend­rau­ti su žmo­nė­mis tie­sio­giai. Ir gai­la, kad tiek ne­daug par­ašų rei­kia su­rink­ti, – tei­gė K. Koms­kis. – Dau­ge­lis sky­rių net pra­šo iš VRK dau­giau rin­ki­mų la­pų ir ne­gau­na.“

Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) rin­ki­mų šta­bui va­do­vau­jan­tis Rai­mon­das Im­bra­sas ir­gi pri­pa­žįs­ta, kad pir­me­ny­bė tei­kia­ma tie­sio­gi­niam bend­ra­vi­mui su žmo­nė­mis. „Pag­rin­di­nį dė­me­sį ski­ria­me tam, kad bū­tų nu­ei­ta pas žmo­gų. Ta­čiau la­bai džiau­gia­mės, jog yra ir elek­tro­ni­nė ga­li­my­bė pa­si­ra­šy­ti už kan­di­da­tų są­ra­šus“, - tvir­ti­no jis. R. Im­bra­sas pa­ti­ki­no, kad par­ašai LS iš­kel­tiems kan­di­da­tams par­em­ti ren­ka­mi tiek vir­tua­liai, tiek po­pie­ri­niuo­se rin­ki­mų la­puo­se.

Kaip pa­žy­mi Dar­bo par­ti­jos (DP) rin­ki­mų šta­bo va­do­vo pa­va­duo­to­jas Be­nas Ce­cha­na­vi­čius, rin­kė­jų par­ašai jau pra­dė­ti rink­ti VRK iš­duo­tuo­se po­pie­ri­niuo­se la­puo­se. Ta­čiau jis ne­abe­jo­ja, kad da­lis jų bus ir vir­tua­liai su­rink­ti. „Mū­sų kan­di­da­tų są­ra­šuo­se yra jau­nų žmo­nių, ku­riems pri­im­ti­nas kan­di­da­tų par­ėmi­mas elek­tro­ni­niu bū­du, to­dėl ne­at­me­ta­me ir šios ga­li­my­bės“, - pa­brė­žė DP at­sto­vas.