Virsmo banga atsirito iki Seimo
Iš­tuš­tė­ju­sia­me Sei­me – ap­gau­lin­ga ra­my­bė. Kaip tik da­bar star­tuo­ja per­mai­nos, ru­de­nį ga­lin­čios įgau­ti re­for­mų pa­grei­tį. Be ki­ta ko, dė­lio­ja­mi pla­nai, kaip to­bu­lin­ti Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos struk­tū­rą bei ma­žin­ti dar­buo­to­jų skai­čių.

Po­ky­čius Sei­mas pra­de­da nuo at­omo­bi­lių ūkio. Ar­ti­miau­siu me­tu ga­ra­žuo­se ne­be­liks treč­da­lio tu­ri­mų au­to­mo­bi­lių, ke­ti­na­ma juos pa­siū­ly­ti So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai (SADM). Da­lis li­ku­sių ma­ši­nų kar­tų su vai­ruo­to­jais, taip pat dis­pe­če­ri­nė kraus­ty­sis į Sei­mo IV rū­mus. Už­si­me­na­ma, kad at­ei­ty­je Sei­mo kan­ce­lia­ri­jai pri­klau­san­čių ga­ra­žų sos­ti­nės A. Juo­za­pa­vi­čiaus gat­vė­je ga­li ir ne­be­lik­ti. Ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad bū­tent čia, be­veik pa­čia­me sos­ti­nės cen­tre esan­čia­me 85 arų skly­pe, ga­lė­tų iš­kil­ti mi­nis­te­ri­jas pri­glau­sian­tis dan­go­rai­žis.

Ati­duos mi­nis­te­ri­jai

Pa­sak Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos veik­lą ku­ruo­jan­čio par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­ko „vals­tie­čio“ Ar­vy­do Ne­kro­šiaus, Sei­mo val­dy­ba va­kar ne­prieš­ta­ra­vo, kad dvi de­šim­tys 16–23 me­tų se­nu­mo au­to­mo­bi­lių – 13 leng­vų­jų, 3 au­to­bu­sai bei 4 kro­vi­ni­niai – val­dy­ti pa­si­ti­kė­ji­mo tei­se bū­tų pa­siū­ly­ti SADM.

A. Ne­kro­šiaus nuo­mo­ne, ši mi­nis­te­ri­ja pa­sta­ruo­ju me­tu ga­vo ne­ma­žai nau­jų įpa­rei­go­ji­mų, pa­vyz­džiui, vai­ko tei­sių ap­sau­gos sri­ty­je, to­dėl pa­pil­do­mos ma­ši­nos jai ga­lė­tų pra­vers­ti. „Au­to­mo­bi­liai tech­niš­kai tvar­kin­gi, su­re­mon­tuo­ti, be re­mon­to juos ga­li­ma eksp­loa­tuo­ti po­rą me­tų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas.

Tie­sa, Sei­mo val­dy­bo­je bū­ta siū­ly­mų au­to­mo­bi­lius pa­pras­čiau­siai nu­ra­šy­ti. Ta­čiau, A. Ne­kro­šiaus žo­džiais, tai nė­ra efek­ty­viau­sias tur­to nau­do­ji­mo bū­das. „Lauk­si­me mi­nis­te­ri­jos at­sa­ky­mo. Jei au­to­mo­bi­lių jai ne­rei­kės, mė­gin­si­me juos par­duo­ti per auk­cio­ną“, – sa­kė par­la­men­ta­ras. At­si­sa­kius se­nų ma­ši­nų, ge­ro­kai su­ma­žės trans­por­to re­mon­to po­rei­kis. Sa­vo ruo­žtu ge­ro­kai ma­žiau rei­kės pirk­ti au­to­mo­bi­lių de­ta­lių. Anot A. Ne­kro­šiaus, aps­kai­čiuo­ta, kad per vi­są eksp­loa­ta­vi­mo lai­ką vie­nam dvi­de­šim­ties me­tų se­nu­mo BMW au­to­mo­bi­liui su­kiš­ta 18 tūkst. eu­rų. „A­tei­ty­je re­mon­to pa­slau­gų tei­ki­mo siek­si­me at­si­sa­ky­ti“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.

Gar­dus kąs­ne­lis

Ma­žė­jant par­la­men­ta­rus ve­žio­jan­čių au­to­mo­bi­lių, lo­giš­ka, kad kils klau­si­mas, ar rei­ka­lin­gi ga­ra­žai. „Ne­se­niai iš­gir­do­me apie ga­li­mus Vy­riau­sy­bės pla­nus sta­ty­ti vie­ną di­de­lį mi­nis­te­ri­jų pa­sta­tą ša­lia Sei­mo. Bet gal Vy­riau­sy­bę su­do­min­tų ga­ra­žų te­ri­to­ri­ja? Ten yra la­bai ne­blo­gas skly­pas. O gal bus nu­spręs­ta jį per­duo­ti Tur­to ban­kui, o gau­tas lė­šas pa­nau­do­ti efek­ty­viau“, – svars­tė A. Ne­kro­šius. Jo ma­ny­mu, bet ku­riuo at­ve­ju ar­ti­miau­siu me­tu teks spręs­ti, ką da­ry­ti su di­de­lė­mis au­toū­kiui pri­klau­san­čio­mis pa­tal­po­mis, ku­rių iš­lai­ky­mas at­siei­na ga­na bran­giai.

Arvydas Nekrošius: “Automobiliai techniškai tvarkingi, suremontuoti, be remonto juos galima eksploatuoti porą metų.”/Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos duo­me­ni­mis, šiuo me­tu par­la­men­to ma­ši­nų par­ką su­da­ro 62 au­to­mo­bi­liai – leng­vie­ji, kro­vi­ni­niai, au­to­bu­sai. 38 au­to­mo­bi­liai yra se­nes­ni nei 2003 me­tų, 14 jų am­žius – 9–13 me­tų. Se­niau­sias tu­ri­mas au­to­mo­bi­lis pa­ga­min­tas 1992-ai­siais, nau­jau­si – 2014 me­tais. Trans­por­to sky­riu­je dau­giau­sia yra BMW mar­kės au­to­mo­bi­lių. Prieš po­rą me­tų vy­ku­sia­me auk­cio­ne bu­vo par­duo­ta 16 ma­ši­nų. Nuo 2014-ųjų, kai Sei­mas įsi­gi­jo de­šimt nau­jų BMW 520 au­to­mo­bi­lių, Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja ma­ši­nų nė­ra pir­ku­si. Tą­kart pir­ki­nys kai­na­vo apie 280 tūkst. eu­rų. Trans­por­to sky­riu­je dir­ba per 50 dar­buo­to­jų.

Lau­kia reor­ga­ni­za­ci­ja

A. Ne­kro­šiaus tei­gi­mu, ru­de­niop per­mai­nų vė­jai pūs­te­lės ir Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je. „Y­ra pa­svars­ty­mų ir idė­jų dėl kai ku­rių de­par­ta­men­tų efek­ty­ves­nės veik­los. Kai ku­rių funk­ci­jos aiš­kiai dub­liuo­ja­mos. To­dėl ga­li­ma ti­kė­tis reor­ga­ni­za­ci­jos“, – sa­kė jis.

Kaip ži­no­ma, Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je reor­ga­ni­za­ci­ja „nu­pū­tė“ šeš­ta­da­lį eta­tų – apie 30. A. Ne­kro­šius ne­slė­pė, kad at­lei­di­mų bus ir Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je. „Pas mus tie ma­ži­ni­mai kol kas vy­ko ne­skaus­min­gai. Jei­gu nė­ra bū­ti­ny­bės, vie­toj iš­ėju­sių­jų į pen­si­ją nau­ji dar­buo­to­jai ne­prii­ma­mi“, – sa­kė vi­ce­pir­mi­nin­kas. Šiuo me­tu Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je dir­ba apie 1000 dar­buo­to­jų – per 400 vals­ty­bės kar­je­ros ir apie 500 po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jų. Pa­sta­rą­jį kar­tą Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos struk­tū­ra bu­vo keis­ta prieš pu­san­trų me­tų. Tuo­met aiš­kin­ta, kad pa­grin­di­nis re­for­mos tiks­las – su­ma­žin­ti val­dy­mo iš­lai­das ir mo­der­ni­zuo­ti struk­tū­rą. Nuo 2016-ųjų sau­sio Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je vie­toj aš­tuo­nių de­par­ta­men­tų li­ko ke­tu­ri, ge­ro­kai su­ma­žė­jo sky­rių ir va­do­vau­ja­mo per­so­na­lo.

Nors mi­nis­te­ri­jos par­agin­tos ki­tą­met ge­ro­kai ma­žin­ti sa­vo ape­ti­tą, A. Ne­kro­šius, vy­lė­si, kad 2018-ųjų Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos biu­dže­tas bus pa­na­šus kaip šie­met – apie 30 mln. eu­rų.