Virš Vilniaus - JAV kariniai sraigtasparniai
Da­lį vil­nie­čių sek­ma­die­nį nu­ste­bi­no sos­ti­nė­je pa­si­ro­dę Jung­ti­nių Vals­ti­jų ka­ri­niai sraig­tas­par­niai, ku­rie ly­di su sa­vo ka­ri­ne tech­ni­ka iš­vyks­tan­čią ame­ri­kie­čių ka­rių pa­mai­ną.

Anot Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, JAV šar­vuo­čių ko­lo­ną, ku­ri į dis­lo­ka­ci­jos vie­tą Vo­kie­ti­jo­je grįž­ta sau­su­mos ke­liais, ly­di sraig­tas­par­niai UH – 60 „Black Hawk“ ir CH-47 „Chi­nook“.

Virš Vil­niaus sek­ma­die­nį taip pat pra­skri­do ke­li Len­ki­jos nai­kin­tu­vai Mig-29, Lie­tu­vo­je at­lie­kan­tys NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė spau­dai As­ta Gal­di­kai­tė BNS sa­kė, kad nai­kin­tu­vai bu­vo pa­kel­ti JAV ka­rių pri­sis­ta­ty­mo vi­suo­me­nei ren­gi­niui.

Į nuo­la­ti­nę dis­lo­ka­ci­jos vie­tą Vo­kie­ti­jo­je grįž­tan­tys JAV sau­su­mos pa­jė­gų 3-ojo es­kad­ro­no ka­riai sek­ma­die­nį už­suks į Vil­nių, Kau­ną ir Aly­tų. Pir­ma­die­nį ame­ri­kie­čių ka­riai lan­ky­sis Sa­lo­čiuo­se, Pa­sva­ly­je ir Pa­ne­vė­žy­je, an­tra­die­nį - Ma­ri­jam­po­lė­je.

Su­si­ti­ki­muo­se su JAV ir Lie­tu­vos ka­riais žmo­nės ga­lės iš ar­čiau ap­žiū­rė­ti pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nas „Stry­ker“, šar­vuo­tuo­sius vi­su­rei­gius „Hum­vee“, re­mon­to ir eva­kua­ci­jos su­nkve­ži­mius „Si­su“. Iš ar­ti bus ga­li­ma ap­žiū­rė­ti ir ki­tą gink­luo­tę: su­nkiuo­sius kul­kos­vai­džius „Brow­ning M2HB“, gra­nats­vai­džius „MK 19“ ir „GMG“, au­to­ma­ti­nius gink­lus „G-36“ ir „M4“, įvai­rius leng­vuo­sius ir vi­du­ti­nius kul­kos­vai­džius..

Kuo­pa JAV ka­rių Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­ta nuo per­nai pa­va­sa­rio.