Virš „vaivorykštės“ – ambicijų rūkai
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) idė­ja for­muo­ti na­cio­na­li­nės vie­ny­bės Vy­riau­sy­bę ne­su­lau­kia nei kon­ser­va­to­rių, nei so­cial­de­mo­kra­tų pri­ta­ri­mo. Vi­sos anks­tes­nės pa­stan­gos bur­ti „vai­vo­rykš­tės“ koa­li­ci­jas, nors jas lai­mi­no par­ei­gas ėję ša­lies va­do­vai, žlu­go.

Va­kar kon­sul­ta­ci­jas su ga­li­mais koa­li­ci­jos par­tne­riais Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­ni­mis de­mo­kra­tais (TS-LKD) ir Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) pra­dė­ję Sei­mo rin­ki­mų nu­ga­lė­to­jai „vals­tie­čiai“ ne­su­lau­kė pri­ta­ri­mo siū­ly­mui su­bur­ti pla­čią dau­gu­mą, ku­rio­je dirb­tų vi­sos trys jė­gos. Po dvi­ša­lių su­si­ti­ki­mų LVŽS at­sto­vai pa­lan­kiau at­si­lie­pė apie so­cial­de­mo­kra­tus, ku­rie esą ne­kė­lė iš­anks­ti­nių są­ly­gų.

„Ga­li­ma kons­ta­tuo­ti, kad so­cial­de­mo­kra­tai ne­ke­lia iš­anks­ti­nių są­ly­gų dėl pa­pil­do­mų pri­va­lo­mų par­tne­rių. Ap­ta­rė­me ver­ty­bi­nes nuo­sta­tas, su­si­ju­sias su so­cia­li­niais, ūkio, eko­no­mi­kos, švie­ti­mo klau­si­mais. Dau­ge­liu at­ve­jų mū­sų prog­ra­mi­niai po­žiū­riai su­tam­pa, be abe­jo, skir­tu­mai iš­lie­ka“, – po be­veik dvi va­lan­das tru­ku­sio „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų su­si­ti­ki­mo sa­kė LVŽS kon­sul­ta­ci­nės gru­pės va­do­vas Po­vi­las Urb­šys.

Kė­lė sąlygas

Pir­miau­siai LVŽS at­sto­vai kal­bė­jo­si su TS-LKD de­ry­bi­nin­kais, abi ša­lys op­ti­miz­mu ne­tryš­ko. „Su kon­ser­va­to­riais bu­vo jus­ti iš­anks­ti­nė nuo­sta­ta tik su­sės­ti, pa­kal­bė­ti, bet nuo pat pra­džių bu­vo aiš­ku, kad jie ne­la­bai no­ri ei­ti į koa­li­ci­ją“, – apie šį su­si­ti­ki­mą vė­liau kal­bė­jo P. Urb­šys.

Kon­ser­va­to­riai ga­li­miems par­tne­riams pa­kar­to­jo sa­vo pri­nci­pi­nę nuo­sta­tą: bend­ro­je koa­li­ci­jo­je ne­ga­li bū­ti ne­at­si­nau­ji­nu­sių so­cial­de­mo­kra­tų, ta­čiau į kon­sul­ta­ci­jas bū­ti­na įtrauk­ti pa­pil­do­mą par­tne­rį – Li­be­ra­lų są­jū­dį (LS). Dar vie­na są­ly­ga – kad vi­si as­me­nys, da­ly­vau­sian­tys pa­si­ra­šant koa­li­ci­jos su­tar­tį, bū­tų pa­ti­krin­ti Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to.

LVŽS to­liau tvir­ti­na ne­ma­tan­ti bend­ro dar­bo su li­be­ra­lais ga­li­my­bių dėl ne­pa­si­bai­gu­sio iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, ku­ria­me bu­vęs LS va­do­vas Eli­gi­jus Ma­siu­lis įta­ria­mas ėmęs ky­šį. Bend­ra­dar­biau­ti su „vals­tie­čiais“ ne­si­ver­žia ir pa­tys li­be­ra­lai – jų at­sto­vai ti­ki­na apie kon­ser­va­to­rių ini­cia­ty­vą su­ži­no­ję tik iš ži­niask­lai­dos. „Skai­čiau apie to­kią kon­ser­va­to­rių są­ly­gą (kad į de­ry­bas dėl koa­li­ci­jos bū­tų įtrauk­tas LS – aut.). Ta­čiau po su­si­ti­ki­mo kon­ser­va­to­riai man dar ne­skam­bi­no, jo­kio sig­na­lo iš jų ne­ga­vau“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė vie­nas LS ly­de­rių Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las.

Po su­si­ti­ki­mo su LVŽS kon­ser­va­to­rių pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis par­eiš­kė, kad vie­no­dai rea­lūs va­rian­tai jam at­ro­do tiek jo par­ti­jos dar­bas koa­li­ci­jo­je, tiek bu­vi­mas opo­zi­ci­jo­je. „Kol kas abi op­ci­jos yra ly­gia­ver­tės“, – tei­gė jis.

Pa­si­džiau­gė atmosfera

Po su­si­ti­ki­mo su so­cial­de­mo­kra­tais P. Urb­šys par­eiš­kė, kad „po­kal­bio at­mos­fe­ra“ bu­vu­si vi­sai ki­to­kia. Esą so­cial­de­mo­kra­tai taip pat ne­pri­ta­rė di­džio­sios koa­li­ci­jos bū­ri­mui, bet ne­kė­lė jo­kių rei­ka­la­vi­mų dėl dar vie­nos par­ti­jos pri­ėmi­mo ir bu­vo ge­ro­kai kons­truk­ty­ves­ni. Ta­čiau są­ly­gos šia­me su­si­ti­ki­me taip pat nu­skam­bė­jo – šį kar­tą „vals­tie­čiai“ par­ei­ka­la­vo, kad į bū­si­mą­ją Vy­riau­sy­bę LSDP ne­siū­ly­tų jo­kių šiuo me­tu par­ei­gas ei­nan­čių sa­vo mi­nis­trų.

„Tai de­ta­lės. Pir­miau­sia rei­kia nu­spręs­ti, ar mums pa­ke­liui, ar mes vis­gi dir­ba­me skir­tin­go­se ba­ri­ka­dų pu­sė­se. Jei mes su­tin­ka­me dirb­ti kar­tu, bus to­les­nės kon­sul­ta­ci­jos, de­ry­bos“, – apie šį su­si­ti­ki­mą sa­kė vie­nas LSDP ly­de­rių Al­gir­das Sy­sas.

Spren­di­mą – da­ly­vau­ti bu­ria­mo­je koa­li­ci­jo­je ar lik­ti opo­zi­ci­jo­je – Sei­mo rin­ki­mus pra­lai­mė­ję so­cial­de­mo­kra­tai ža­da pri­im­ti penk­ta­die­nį vyk­sian­čia­me par­ti­jos pre­zi­diu­me. Grei­čiau­siai tik ta­da pa­aiš­kės, ko­kia kryp­ti­mi ju­dės val­dan­čio­sios dau­gu­mos tel­ki­mas. Ki­tą sa­vai­tę „vals­tie­čiai“ ža­da ap­sisp­ręs­ti, su ku­rio­mis par­ti­jo­mis to­liau tęs kon­sul­ta­ci­jas ar­ba pe­reis prie de­ry­bų.

No­ri kons­ti­tu­ci­nės daugumos

LVŽS pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis va­kar „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no to­liau be­si­lai­kan­tis nuo­mo­nės, kad Lie­tu­vai nau­din­giau­sia bū­tų pla­čio­ji koa­li­ci­ja. Jei da­bar kon­sul­ta­ci­jo­se da­ly­vau­jan­čioms par­ti­joms pa­vyk­tų su­si­tar­ti, kar­tu jos Sei­me ga­lė­tų tu­rė­ti 104 vie­tas iš 141. „Tuo at­ve­ju ga­lė­tu­me kal­bė­ti apie na­cio­na­li­nius su­si­ta­ri­mus dau­ge­liu klau­si­mų. Koa­li­ci­ja, ku­rio­je veik­tų kons­ti­tu­ci­nė dau­gu­ma, bū­tų pa­jė­gi pri­im­ti vi­sus spren­di­mus. Ki­tu at­ve­ju bal­sų ga­li ne­už­tek­ti“, – aiš­ki­no jis.

Kons­ti­tu­ci­nė dau­gu­ma – tai tri­jų penk­ta­da­lių Sei­mo na­rių (85) bal­sai, lei­džian­tys pri­im­ti spren­di­mus be di­des­nių truk­džių. Ji bu­vo su­si­da­riu­si po 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­mų, su­si­vie­ni­jus iš­rink­tiems LSDP, Dar­bo par­ti­jos (DP), „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ bei Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) at­sto­vams. 2014-ųjų rugp­jū­tį LLRA iš koa­li­ci­jos pa­si­trau­kus, da­bar­ti­niai val­dan­tie­ji li­ko su pa­pras­ta bal­sų dau­gu­ma (dau­giau kaip 71 par­la­men­ta­ras).

Pa­sak R. Kar­baus­kio, ne­pa­vy­kus su­si­tar­ti su TS-LKD ir so­cial­de­mo­kra­tais, jo at­sto­vau­ja­ma par­ti­ja koa­li­ci­ją vis tiek su­bur­tų. Po­li­ti­kas pla­nuo­ja da­ri­nį be kon­ser­va­to­rių, so­cial­de­mo­kra­tų, LS bei par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vų, ta­čiau ge­riau­siu at­ve­ju to­kia koa­li­ci­ja, į ku­rią, be LVŽS, įei­tų LLRA at­sto­vai bei pa­vie­niai Sei­mo na­riai, gau­tų 71 bal­są.

„Lie­tu­vo­je nie­ka­da ne­bu­vo bend­ro su­si­ta­ri­mo dėl es­mi­nių da­ly­kų. Daž­niau­siai ei­na­ma į opo­zi­ci­ją ir da­ro­ma vis­kas, kad at­ėjus nau­jiems rin­ki­mams val­džia vėl pa­si­keis­tų. Ta­čiau Lie­tu­va pa­ti­ria ab­so­liu­čią eg­zis­ten­ci­nę kri­zę – ša­lis tie­siog iš­si­vaikš­to. Tai­gi ar­ba spręs­ti šiam klau­si­mui mes vi­si su­si­tar­si­me veik­ti kar­tu, ar­ba vėl bus žai­di­mai vie­nų prieš ki­tus, bet mes steng­si­mės juo­se ne­da­ly­vau­ti“, – kal­bė­jo LVŽS pir­mi­nin­kas.

Įžvel­gia pavojus

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) lek­to­rius dr. Gied­rius Čes­na­kas ste­bė­jo­si LVŽS sie­kiu Sei­me su­telk­ti kons­ti­tu­ci­nę dau­gu­mą. „Ky­la klau­si­mas, kam ta kons­ti­tu­ci­nė dau­gu­ma rei­ka­lin­ga? Va­di­na­si, LVŽS no­ri kaž­ko­kių po­ky­čių Kons­ti­tu­ci­jo­je – gal­būt šei­mos po­li­ti­kos klau­si­mais, ta­čiau ne­at­mes­ti­na, kad yra ir ki­tų in­te­re­sų. Bū­tent kons­ti­tu­ci­nės dau­gu­mos for­ma­vi­mas, rei­ka­lau­jan­tis ma­žiau kon­sul­ta­ci­jų su opo­zi­ci­ja, šiek tiek ver­čia ne­ri­mau­ti“, – sa­kė jis.

Po 2012-ųjų Sei­mo rin­ki­mų bu­vęs Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­kas Egi­di­jus Kū­ris iš­aiš­ki­no, kad mi­ni­ma tri­jų penk­ta­da­lių par­la­men­ta­rų dau­gu­ma ne­lei­džia val­dan­tie­siems pa­keis­ti Kons­ti­tu­ci­jos – tam rei­kia ne ma­žiau kaip 94 bal­sų. Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­ta, kad 3/5 par­la­men­ta­rų bal­sų pri­rei­kia sie­kiant at­leis­ti šiurkš­čiai pa­žei­du­sius Kons­ti­tu­ci­ją ar­ba su­lau­žiu­sius prie­sai­ką, pa­da­riu­sius nu­si­kal­ti­mą Res­pub­li­kos pre­zi­den­tą, tei­sė­jus, Sei­mo na­rius. Par­eikš­ti ne­pa­si­ti­kė­ji­mą prem­je­ru ar mi­nis­tru, taip pat no­rint at­mes­ti pre­zi­den­to ve­to už­ten­ka 71 bal­so dau­gu­mos.

VDU pro­fe­so­riaus Lau­ro Bie­li­nio ma­ny­mu, šiuo me­tu LVŽS ke­lia­ma tri­jų par­ti­jų su­vie­ni­ji­mo idė­ja yra ne tiek kal­bė­ji­mas apie rea­lios koa­li­ci­jos kon­tū­rus, kiek krei­pi­ma­sis į vi­suo­me­nę, to­kiu bū­du sie­kiant par­ody­ti, kad „vals­tie­čiai“ iš­sis­ki­ria iš ki­tų ir yra virš po­li­ti­nių bei ideo­lo­gi­nių ka­te­go­ri­jų. „Tech­niš­kai to­kia koa­li­ci­ja įma­no­ma, ta­čiau tam, kad ji su­si­kur­tų, rei­ka­lin­gos ypa­tin­gos ap­lin­ky­bės ša­lies vi­du­je – eko­no­mi­nės ar nu­lem­tos iš­ori­nių jė­gų vei­ki­mo, ku­rios pri­vers­tų skir­tin­go­mis kryp­ti­mis žiū­rin­čias po­li­ti­nes jė­gas stai­ga su­sės­ti prie vie­no sta­lo ir su­si­tar­ti. Ne­sant di­de­lių pa­vo­jų, ma­nau, ne­tu­rė­si­me ir to­kios pla­čios koa­li­ci­jos“, – aiš­ki­no L. Bie­li­nis.

Eg­za­mi­nas partijoms

Pir­mą kar­tą skir­tin­gas par­ti­jas ga­lin­čios su­vie­ny­ti „vai­vo­rykš­tės“ koa­li­ci­jos idė­ja Lie­tu­vo­je aiš­kes­nius kon­tū­rus bu­vo įgi­ju­si po 2004 me­tais vy­ku­sių Sei­mo rin­ki­mų, ban­dant iš val­džios eli­mi­nuo­ti tuo me­tu per­ga­lę pel­niu­sią ne­se­niai su­si­bū­ru­sią po­pu­lis­ti­nę DP. Dar prieš rin­ki­mus tuo me­tu Sei­mui va­do­va­vęs ne­beeg­zis­tuo­jan­čios Nau­jo­sios są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas pa­siū­lė kaip prieš­prie­šą po­pu­lis­tams Sei­mo rin­ki­mams bur­ti pla­čią koa­li­ci­ją, ku­rio­je ga­lė­tų veik­ti skir­tin­gų par­ti­jų at­sto­vai, o pa­grin­di­niu jų at­ran­kos kri­te­ri­ju­mi bū­tų ne kon­kre­čios par­ti­nės ideo­lo­gi­jos iš­pa­ži­ni­mas, bet dek­la­ruo­tas gar­bin­gu­mas, ne­prie­kaiš­tin­ga re­pu­ta­ci­ja ir vals­ty­bi­nis po­žiū­ris.

Šis su­ma­ny­mas ne­bu­vo įgy­ven­din­tas, ta­čiau po 2004-ųjų spa­lį vy­ku­sių rin­ki­mų, ku­riuo­se dau­giau­sia – 39 vie­tas – ga­vo DP, so­cial­de­mo­kra­tai, kon­ser­va­to­riai, so­cial­li­be­ra­lai bei li­be­ral­cen­tris­tai sė­do de­rė­tis dėl „vai­vo­rykš­tės“ koa­li­ci­jos. To­kį spren­di­mą rė­mė tiek pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus, tiek nuo TS-LKD vai­ro pa­si­trau­kęs par­ti­jos pa­triar­chas Vy­tau­tas Lands­ber­gis, tie­sa, abe­jo­jęs, ar skir­tin­gų ideo­lo­gi­jų par­ti­joms pa­vyk­tų su­si­tar­ti dėl pa­grin­di­nių bend­ros po­li­ti­kos tiks­lų. „Rei­kia pa­mė­gin­ti. Tai įdo­mu. Tai bū­tų eg­za­mi­nas, jei par­ti­jos to­kį žings­nį ženg­tų. Lin­kė­čiau joms sėk­mės ir kuo ga­lė­da­mas pri­si­dė­čiau, kad toks dar­bas bū­tų iš­ties bend­ras vals­ty­bės la­bui“, – tuo me­tu kal­bė­jo V. Lands­ber­gis.

„Vai­vo­rykš­tės“ koa­li­ci­ja tą­kart ne­bu­vo su­bur­ta, nu­ga­lė­jus po­li­ti­nėms at­ski­rų par­ti­jų am­bi­ci­joms. Ta­čiau po 2008-ai­siais vy­ku­sių Sei­mo rin­ki­mų ka­den­ci­ją bai­gian­tis pre­zi­den­tas V. Adam­kus vėl pra­bi­lo apie tai, kad eko­no­mi­kos kri­zės aki­vaiz­do­je val­džią for­muo­ti tu­rė­tų rin­ki­muo­se pa­na­šų skai­čių bal­sų ga­vę TS-LKD bei so­cial­de­mo­kra­tai. Pla­čios koa­li­ci­jos idė­ja bu­vo pri­si­min­ta ir po 2012 me­tų rin­ki­mų, kai pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei pa­si­sa­kius prieš DP da­ly­va­vi­mą ša­lies val­dy­me, koa­li­ci­ją bū­ru­sių so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­riai pa­svars­tė apie „vai­vo­rykš­tės“ ga­li­my­bę.

Pa­sta­rą­jį kar­tą „vai­vo­rykš­tės“ koa­li­ci­jos su­da­ry­mas svars­ty­tas per­nai, val­dan­tie­siems so­cial­de­mo­kra­tams pa­sip­ra­šius kon­sul­ta­ci­jų su TS-LKD, kai par­tne­riai „dar­bie­čiai“ ėmė­si reikš­ti ki­to­kią nei bend­rai su­de­rin­tą po­zi­ci­ją. Ta­čiau to­liau po­kal­bių ir vėl ne­bu­vo nu­ei­ta.