Virš V. Ušacko galvos tvenkiasi debesys
Eu­ro­pos Są­jun­gos am­ba­sa­do­riaus Ru­si­jo­je Vy­gau­do Ušac­ko kal­bos ir el­ge­sys, kai to­kia įtemp­ta pa­dė­tis Ry­tų Ukrai­no­je, ke­lia nuo­sta­bą kai ku­riems jo ko­le­goms Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jo­je. Ran­da­si siū­ly­mų aps­vars­ty­ti dip­lo­ma­to el­ge­sį ar­ba par­ti­jos va­do­vy­bei su juo „rim­tai pa­si­kal­bė­ti“.

Da­lį kon­ser­va­to­rių ne­ma­lo­niai ste­bi­na pa­sta­ro­jo me­to V. Ušac­ko par­eiš­ki­mai, vi­siš­kai prieš­in­gi TS-LKD po­zi­ci­jai. ES dip­lo­ma­tas prieš ke­lias die­nas tei­gė, esą gink­lų tie­ki­mas Ukrai­nai bū­tų ri­zi­kin­gas žings­nis dėl ga­li­mo Ru­si­jos at­sa­ko. Prieš ku­rį lai­ką jis pa­žė­rė kri­ti­kos Lie­tu­vos ži­niask­lai­dai, ne­va per­ne­lyg vien­pu­siš­kai pa­tei­kian­čiai in­for­ma­ci­ją apie Ru­si­ją. Kiek anks­čiau TS-LKD na­rius su­glu­mi­no tai, kad ki­tą die­ną po kru­vi­nos se­pa­ra­tis­tų at­akos prieš Ma­riu­po­lį V. Ušac­kas žai­dė krep­ši­nį su Ru­si­jos pre­zi­den­to ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vu Ser­ge­ju­mi Iva­no­vu.

V. Ušac­kas jam že­ria­mų prie­kaiš­tų per­ne­lyg ne­su­reikš­mi­na ir tei­gia, kad daug žmo­nių tei­gia­mai ver­ti­na jo at­vi­ru­mą ir įžval­gas. Be to, jį pa­lai­ko TS-LKD pir­mi­nin­kas And­rius Ku­bi­lius.

Ky­la daug klausimų

Sei­mo na­rio, bu­vu­sio už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro kon­ser­va­to­riaus Aud­ro­niaus Ažu­ba­lio nuo­mo­ne, V. Ušac­kas jau ne­be pir­mą kar­tą per­žen­gia am­ba­sa­do­riaus įga­lio­ji­mus, „pri­si­dė­da­mas prie ag­re­so­riaus po­zi­ci­jai gi­mi­nin­gų tei­gi­nių po­pu­lia­ri­ni­mo Eu­ro­po­je“. Anot par­la­men­ta­ro, TS-LKD na­riai skai­to V. Ušac­ko par­eiš­ki­mus ir lau­kia reak­ci­jos į juos.

Kol kas A. Ažu­ba­lis ne­ke­ti­na par­ti­niu ly­giu kel­ti klau­si­mo dėl V. Ušac­ko kal­bų ir el­ge­sio. Esą tam rei­kia pa­si­ruoš­ti. „Man tie­siog svar­bu ži­no­ti, ką ma­no pats am­ba­sa­do­rius. Ma­to­me daug šio par­ti­jos ko­le­gos reak­ci­jų, par­eiš­ki­mų, ku­rie ke­lia daug klau­si­mų. Ma­nau, kai bus iš­rink­ta ir pa­tvir­tin­ta nau­jo­ji par­ti­jos va­do­vy­bė, at­eis lai­kas, bus ga­li­ma kal­bė­ti, su­si­tik­ti su ko­le­ga“, - svars­tė jis.

Anot A. Ažu­ba­lio, TS-LKD tu­ri prie­mo­nių V. Ušac­kui pa­veik­ti. „Par­ti­ja tu­ri sta­tu­tą, prog­ra­mą, sa­vo nuo­sta­tas, ku­rias iš­reiš­kia par­ti­jos va­do­vy­bė. TS-LKD pir­mi­nin­kas A. Ku­bi­lius yra la­bai aiš­kiai iš­dės­tęs mū­sų nuo­sta­tas dėl Ukrai­nos, dėl gink­luo­tės tie­ki­mo šiai ša­liai pa­lai­ky­mo. Par­ti­jo­je tu­ri­me Prie­žiū­ros ko­mi­te­tą - yra daug ins­tru­men­tų“, - kons­ta­ta­vo jis.

Ne­pa­tin­ka ir I. Degutienei

TS-LKD pir­mi­nin­ko pir­mo­sios pa­va­duo­to­jos, kan­di­da­tės į par­ti­jos va­do­vus Ire­nos De­gu­tie­nės ma­ny­mu, V. Ušac­ko iš­reiš­kia­mos min­tys ne­ati­tin­ka ne tik kon­ser­va­to­rių, bet ir ofi­cia­lios mū­sų ša­lies, taip pat ES po­zi­ci­jos. „Ka­dan­gi mū­sų par­ti­jos po­zi­ci­ja yra vi­siš­kai ki­to­kia nei V. Ušac­ko, lie­ka vie­nin­te­lis ke­lias - Prie­žiū­ros ko­mi­te­tas. Jei­gu yra ofi­cia­li par­ti­jos na­rių po­zi­ci­ja ar skun­das, kon­kre­ti kri­ti­ka dėl to, kad par­ti­jos na­rys kal­ba ki­taip, nei yra bend­ra nuo­sta­ta, pa­pras­tai Prie­žiū­ros ko­mi­te­tas tai svars­to, pri­ima tam ti­krą spren­di­mą ir jį tei­kia pre­zi­diu­mui. Ten yra pri­ima­mas ver­dik­tas. Ma­nau, kad šiuo at­ve­ju tuo ir tu­rė­tų už­siim­ti Prie­žiū­ros ko­mi­te­tas“, - įsi­ti­ki­nu­si ji.

Jei­gu bū­tų iš­rink­ta par­ti­jos va­do­ve, I. De­gu­tie­nė ža­dė­jo kel­ti klau­si­mą dėl prieš­ta­rin­gų V. Ušac­ko kal­bų.

TS-LKD Prie­žiū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Sta­sys Šed­ba­ras tei­gė, kad klau­si­mo dėl V. Ušac­ko kol kas nė­ra par­ti­jos eti­kos sar­gų dar­bot­var­kė­je. „Daž­niau­siai mū­sų po­zi­ci­ja re­mia­si su­bsi­dia­ru­mo pri­nci­pu. Pir­miau­sia ti­ki­mės, kad sky­rius, ku­riam mū­sų ko­le­gos pri­klau­so, gal sky­riaus eti­kos ko­mi­si­ja svars­tys. Jei­gu jie to ne­da­ro, o klau­si­mas yra ak­tua­lus, sa­vo ini­cia­ty­va pra­de­da­me jį svars­ty­ti. Mū­sų ko­mi­te­tas rink­sis po pu­san­tros sa­vai­tės, iki to lai­ko pa­žiū­rė­si­me, gal­būt bus ko­kia nors ini­cia­ty­va“, - svars­tė S. Šed­ba­ras.

Užs­to­ja V. Ušacką

Vis dėl­to yra ir V. Ušac­ką to­kio­je si­tua­ci­jo­je pa­lai­kan­čių žmo­nių, tarp jų - TS-LKD va­do­vas A. Ku­bi­lius. Anot jo, kal­bė­da­mas apie gink­lų tie­ki­mą Ukrai­nai am­ba­sa­do­rius dės­tė, kaip su­pran­ta JAV ad­mi­nis­tra­ci­jos po­zi­ci­ją. „Bet kaž­kaip bes­kai­ty­da­mi kai ku­rie ko­le­gos su­pra­to, kad tai yra as­me­ni­nė V. Ušac­ko po­zi­ci­ja. Toks ne­vi­siš­kai tiks­lus jo teks­to in­terp­re­ta­vi­mas su­kė­lė per­ne­lyg karš­tą reak­ci­ją“, - sa­kė A. Ku­bi­lius.

Kal­bė­da­mas apie krep­ši­nio rung­ty­nes, ku­rio­se V. Ušac­kas žai­dė su S. Iva­no­vu, TS-LKD va­do­vas ti­ki­no, kad tai bu­vo tam ti­kra „žmo­giš­ka klai­da“. „V. Ušac­kas, bū­da­mas ES am­ba­sa­do­riu­mi Ru­si­jo­je, at­lie­ka ga­na su­dė­tin­gą dar­bą. Ma­nau, kad bū­da­mi čia, Lie­tu­vo­je, pa­si­duo­da­me pa­gun­dai bū­ti la­bai aš­triais to­kio dar­bo ko­men­ta­to­riais“, - įsi­ti­ki­nęs A. Ku­bi­lius.

Mie­lai at­sa­kys kolegoms

V. Ušac­kas LŽ ti­ki­no, kad kiek­vie­ną kar­tą, kai su­grįž­ta į Lie­tu­vą, su­si­tin­ka su par­ti­jos ko­le­go­mis ir ki­tais tau­tie­čiais, ku­rie do­mi­si ir nuo­šir­džiai iš­gy­ve­na dėl konf­lik­to Ukrai­no­je, Ru­si­jos veiks­mų bei grės­mių Lie­tu­vai. „Su­si­ti­ki­muo­se da­li­juo­si sa­vo ver­ti­ni­mais. Dau­ge­lis žmo­nių, kiek su­pran­tu, tei­gia­mai ver­ti­na ma­no at­vi­ru­mą ir įžval­gas“, - tei­gė jis.

Klau­sia­mas, kaip ver­ti­na kai ku­rių TS-LKD ko­le­gų nuo­mo­nę, kad jo el­ge­sį ir kal­bas de­rė­tų aps­vars­ty­ti ar bent rim­tai pa­si­kal­bė­ti, V. Ušac­kas pa­žy­mė­jo, jog gy­ve­na­me de­mo­kra­ti­nė­je vi­suo­me­nė­je, kur ga­li­me vie­nas ki­tą kri­ti­kuo­ti ir reikš­ti skir­tin­gas nuo­mo­nes. „Ta­čiau, bū­da­mas so­li­džios ir ver­ty­biš­kai stip­rios bend­ra­min­čių po­li­ti­nės par­ti­jos na­rys, ma­nau, kad jei kai ku­rie ko­le­gos tu­ri klau­si­mų, mie­lai į juos at­sa­ky­siu ne per par­eiš­ki­mus spau­dai“, - tvir­ti­no jis.