Virš Lietuvos – Švedijos ir JAV kariniai inspektoriai atliks stebėjimo skrydį
Šve­di­jos ir Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų gink­luo­tės kon­tro­lės ins­pek­to­riai bir­že­lio 14–15 d., spe­cia­lia įran­ga ap­rū­pin­tu Šve­di­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų or­lai­viu SAAB 340B, at­liks ste­bė­ji­mo skry­dį virš Lie­tu­vos. Tai pir­ma­sis šiais me­tais už­sie­nio gink­luo­tės kon­tro­lės ins­pek­to­rių ste­bė­ji­mo skry­dis virš Lie­tu­vos.

Ste­bė­ji­mo skry­dis, va­do­vau­jan­tis At­vi­ro­sios oro erd­vės su­tar­ties nuo­sta­to­mis, ga­li bū­ti at­lie­ka­mas virš vi­sos ša­lies te­ri­to­ri­jos, iš­sky­rus vie­tas, ga­lin­čias kel­ti grės­mę skry­džio sau­gu­mui. Ste­bė­ji­mo iš oro skry­džiais sie­kia­ma įsi­ti­kin­ti, kaip ša­ly­je lai­ko­ma­si ga­lio­jan­čių gink­luo­tės kon­tro­lės su­si­ta­ri­mų, ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Skry­džio me­tu kar­tu su Šve­di­jos ir JAV ste­bė­to­jais lėk­tu­ve bū­sian­tys Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­sto­vai už­ti­krins, kad sve­čiai lai­ky­tų­si pa­tvir­tin­to skry­džio marš­ru­to ir nau­do­tų ste­bė­ji­mo įran­gą pa­gal Su­tar­ties rei­ka­la­vi­mus.

To­kie ste­bė­ji­mo skry­džiai at­lie­ka­mi vi­so­se At­vi­ro­sios oro erd­vės su­tar­tį pa­si­ra­šiu­sio­se ša­ly­se. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­sto­vai taip pat da­ly­vau­ja to­kio po­bū­džio skry­džiuo­se už­sie­nio ša­ly­se kar­tu su NA­TO są­jun­gi­nin­kais.

At­vi­ro­sios oro erd­vės su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta 1992 m. ko­vo 24 d. Hel­sin­ky­je Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) kon­fe­ren­ci­jo­je. Su­tar­ties tiks­las – di­din­ti pa­si­ti­kė­ji­mą ir tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mą tarp šį do­ku­men­tą pa­si­ra­šiu­sių ša­lių. Lie­tu­va prie At­vi­ro­sios oro erd­vės su­tar­ties ša­lių pri­si­jun­gė 2005 me­tais.