Virš Konkurencijos tarybos tvenkiasi debesys
Ne­rims­tant ais­troms dėl ga­li­mų kar­te­li­nių su­si­ta­ri­mų mais­to sek­to­riu­je, po­li­ti­kai vis rūs­čiau žvilg­čio­ja į Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos va­do­vą Ša­rū­ną Ke­se­raus­ką. Ins­ti­tu­ci­ja sa­vo ruo­žtu tvir­ti­na, kad la­biau­siai jos veik­lai truk­do po­li­ti­kų sku­bė­ji­mas vie­šai pa­skelb­ti apie ky­lan­čius įta­ri­mus, užuot pra­ne­šus apie juos spe­cia­lis­tams.

Prieš ket­ve­rius me­tus Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos (KT) pir­mi­nin­ku pa­skir­tas Š. Ke­se­raus­kas vie­šai pa­skel­bė dau­giau­sia dė­me­sio skir­sian­tis kar­te­li­niams su­si­ta­ri­mams iš­aiš­kin­ti. Vis dėl­to nuo 2011-ųjų var­to­to­jams vie­na­me svar­biau­sių – mais­to pro­duk­tų - sek­to­rių KT iš­aiš­ki­no du ne­tei­sė­tus su­si­ta­ri­mus, o kar­te­lių eg­zis­ta­vi­mo taip ir ne­įro­dė.

„Mais­to pro­duk­tų sek­to­riu­je KT ne­pa­ro­do jo­kių tei­gia­mų re­zul­ta­tų. Daug kas dė­jo vil­tis į Š. Ke­se­raus­ką, jo va­ka­rie­tiš­ką pa­tir­tį, bet da­bar aki­vaiz­du, kad jis yra už­si­da­ręs, ne­no­rin­tis kal­bė­ti su po­li­ti­kais, ne­inan­tis į Sei­mo ko­mi­te­to po­sė­džius žmo­gus. Ne­de­du vil­čių, kad jam va­do­vau­jant KT si­tua­ci­ja šio­je sri­ty­je kei­sis“, - LŽ tei­gė bu­vęs že­mės ūkio mi­nis­tras par­la­men­ta­ras Ka­zys Star­ke­vi­čius.

KT ge­bė­ji­mais kon­tro­liuo­ti mais­to pro­duk­tų rin­ką, pir­miau­sia pie­no sek­to­rių, ku­ria­me tei­si­nan­tis Ru­si­jos kri­ze ne­se­niai bu­vo dras­tiš­kai su­ma­žin­tos ža­lia­vos su­pir­ki­mo kai­nos, bet pro­duk­tų kai­na par­duo­tu­vė­se ne­ma­žė­jo, su­abe­jo­jo ir dau­giau po­li­ti­kų. Pra­ėju­sių me­tu gruo­džio 18-ąją Sei­mas pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją, ku­ria, „at­siž­vel­giant į tai, kad KT yra ne­pa­jė­gi efek­ty­viai tir­ti pa­dė­ties pie­no per­dir­bė­jų rin­ko­je“, bu­vo pa­siū­ly­ta įsteig­ti at­ski­rą ste­bė­ji­mo tar­ny­bą prie Vy­riau­sy­bės ar ki­tos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos.

Pa­tys kon­ku­ren­ci­jos prie­vaiz­dai tei­gė, kad pir­miau­sia jų veik­lai truk­do vie­šos po­li­ti­kų kal­bos. „Vie­šo­je erd­vė­je daž­nai gir­di­me po­li­ti­kų, įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų kal­bas apie kar­te­lius, pikt­nau­džia­vi­mą do­mi­nuo­jan­čia pa­dė­ti­mi. Gai­la, kad daž­niau­siai in­for­ma­ci­ja da­li­ja­ma­si vie­šo­je erd­vė­je ir re­tai ka­da krei­pia­ma­si į KT tie­sio­giai, apie tai ne­pra­ne­šant vie­šai“, - LŽ nu­ro­dė KT na­rė Jo­lan­ta Iva­naus­kie­nė.

Di­de­lių kai­nų nepamatė

Sei­mo na­rys, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD, kon­ser­va­to­rių) par­ti­jos at­sto­vas Kęs­tu­tis Ma­siu­lis, šių me­tų pra­džio­je pa­si­pik­ti­nęs kai­nų skir­tu­mais Lie­tu­vos ir, jo tei­gi­mu, pi­ges­nė­se Vo­kie­ti­jos par­duo­tu­vė­se, pa­pra­šęs kon­ku­ren­ci­jos kon­tro­lie­rių ty­ri­mo, LŽ tei­gė su­lau­kęs akib­rokš­to.

„Kad ir kaip žiū­rė­tum, Vo­kie­ti­jo­je bū­ti­niau­sios pre­kės – duo­na, pie­nas, mil­tai, cu­krus ir pa­na­šiai - kai­nuo­ja pi­giau nei pas mus. Ta­čiau kai krei­pie­si į at­sa­kin­gas ins­ti­tu­ci­jas, jos ran­da „ge­rą“ ar­gu­men­tą: api­bend­ri­na Vo­kie­ti­jos – mil­ži­niš­kos rin­kos, tu­rin­čios ir la­bai bran­gių, ir la­bai pi­gių par­duo­tu­vių – kai­nų vi­dur­kį ir pa­ly­gi­na su lie­tu­viš­kuo­ju, ku­ris yra šiek tiek ma­žes­nis. Bet juk mes šiuo me­tu kau­na­mės dėl pi­giau­sio pre­kių seg­men­to, skir­to skur­džiau­siai gy­ve­nan­čiam vi­suo­me­nės sluoks­niui!“ - pik­ti­no­si po­li­ti­kas.

K. Ma­siu­lio ma­ny­mu, kai­nas Lie­tu­vo­je ga­li di­din­ti gal­būt eg­zis­tuo­jan­tys su­si­ta­ri­mai tarp ga­min­to­jų ir par­da­vė­jų, nors vie­šai si­tua­ci­ja aiš­ki­na­ma ne­va per­ne­lyg ma­ža mū­sų ša­lies rin­ka. „Jei taip yra, ko­dėl te­le­fo­ni­jos pa­slau­gos pas mus – vie­nos pi­giau­sių pa­sau­ly­je? - LŽ aiš­ki­no Sei­mo na­rys. - Aki­vaiz­du, kad te­le­fo­ni­jos rin­ko­je mes tu­ri­me ti­krą kon­ku­ren­ci­ją, vi­sai ne­su­si­ju­sią su vals­ty­bės dy­džiu. Ta­da mąs­tau: ko­dėl Lie­tu­vos ūki­nin­kai grū­dus par­duo­da pi­giai, bet iš jų iš­kep­ta duo­na – bran­ges­nė nei Vo­kie­ti­jo­je? Ko­dėl ūki­nin­kai už su­per­ka­mą pie­ną gau­na aša­ras, o pie­nas par­duo­tu­vė­je daug me­tų ne­pin­ga? Per­ša­si iš­va­da, kad gran­di­nė­je nuo pi­giai pie­ną par­duo­dan­čio ūki­nin­ko iki bran­gaus pie­no pro­duk­to kaž­kas ne­ge­rai. Hi­po­te­tiš­kai mąs­tau, kad ga­li bū­ti su­si­ta­ri­mai sie­kiant pel­no: ne­di­de­lė­je Lie­tu­vos rin­ko­je la­bai ne­sun­ku ras­ti bend­rą kal­bą trims ke­tu­riems di­die­siems pie­no ga­min­to­jams su ke­tu­riais pen­kiais di­džiau­siais pre­ky­bi­nin­kais. Pra­šau tir­ti tą si­tua­ci­ją, bet su­lau­kiu at­sa­ky­mų, kad vis­kas ge­rai, tik aš krei­vai žiū­riu.“

Kar­te­lių nenustato

Kaip nu­ro­do­ma LŽ pa­teik­ta­me KT na­rės J. Iva­naus­kie­nės at­sa­ky­me, nuo 2007 me­tų ši ins­ti­tu­ci­ja yra ga­vu­si 9 skun­dus, su­si­ju­sius su gal­būt drau­džia­mais su­si­ta­ri­mais mais­to pro­duk­tų ga­my­bos ir pre­ky­bos sek­to­riu­je. Per tą pa­tį lai­ko­tar­pį KT at­li­ko pen­kis drau­džia­mų su­si­ta­ri­mų ty­ri­mus, tri­mis at­ve­jais bu­vo nu­sta­ty­ti Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo pa­žei­di­mai, o du ty­ri­mai bu­vo nu­trauk­ti, ne­nus­ta­čius pa­žei­di­mų.

Iki šiol nuo 2007 me­tų KT vos tris kar­tus nu­sta­tė bu­vus Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mą pa­žei­džian­čius su­si­ta­ri­mus mais­to pro­duk­tų sek­to­riu­je. 2008-ųjų pra­džio­je kons­ta­tuo­ta, kad 7 pie­no su­pir­ki­mo ir per­dir­bi­mo bend­ro­vės kei­tė­si kon­fi­den­cia­laus po­bū­džio in­for­ma­ci­ja, už tai joms skir­tos bau­dos (vė­liau dviem įmo­nėms teis­mas jas pa­nai­ki­no).

Pra­ėju­sių me­tų ko­vą ta­ry­ba nu­sta­tė, kad Lie­tu­vos alu­da­rių gil­di­ja ir kai ku­rie jos na­riai 2004-2013 me­tais bu­vo su­da­rę su­si­ta­ri­mą ne­ga­min­ti tam ti­kro stip­ru­mo alaus. Prieš ke­lis mė­ne­sius KT pa­skel­bė iš­aiš­ki­nu­si bend­ro­vių „Ma­xi­ma LT“ ir „Man­tin­ga“ su­si­ta­ri­mą ne­par­duo­ti šios įmo­nės ga­mi­na­mos duo­nos bei ki­tų pre­kių ma­žes­ne nei ba­zi­nė kai­na. Už 10 me­tų tru­ku­sį drau­džia­mą su­si­ta­ri­mą Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba sky­rė „Man­tin­gai“ 4,4 mln. eu­rų (15,3 mln. li­tų), o „Ma­xi­ma LT“ – 16,9 mln. eu­rų (58,3 mln. li­tų) bau­das.

„KT ty­ri­mai daž­nai trun­ka il­giau nei me­tus, nes ty­ri­mo ei­ga daž­nai pri­klau­so nuo gau­tos ir su­rink­tos in­for­ma­ci­jos. Mū­sų ty­ri­mai ir ypač bend­ro­vėms par­eiš­kia­mi kal­ti­ni­mai yra grin­džia­mi tik la­bai kon­kre­čiais drau­džia­mų su­si­ta­ri­mų įro­dy­mais, to­dėl ne kiek­vie­nas Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos ty­ri­mas bai­gia­si pa­žei­di­mo nu­sta­ty­mu“, - nu­ro­dė ta­ry­bos at­sto­vė.

Šiuo me­tu KT vyk­do daug triukš­mo su­kė­lu­sios si­tua­ci­jos, kai pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pie­no per­dir­bė­jai 30 proc. at­pi­gi­no ža­lia­vos su­pir­ki­mą, bet ne­ko­re­ga­vo pa­ga­mi­na­mų pie­no pro­duk­tų kai­nos, ty­ri­mą. Ta­čiau, kaip vie­šai pra­ne­šė Š. Ke­se­raus­kas, ta­ry­ba at­lie­ka tik bend­rą rin­kos ty­ri­mą, o ne ga­li­mų kar­te­li­nių su­si­ta­ri­mų.

Pik­ti­na­si vangumu

„Kar­te­lių eg­zis­ta­vi­mą ypač pa­jau­čiau dirb­da­mas že­mės ūkio mi­nis­tru. Jie aki­vaiz­dūs pie­no sek­to­riu­je, kur tar­si tu­rė­tų bū­ti kon­ku­ren­ci­ja, bet ją kei­čia kaž­ko­kie su­si­ta­ri­mai. Pa­na­ši si­tua­ci­ja duo­nos, mė­sos ga­my­bos sek­to­riuo­se. Ne kar­tą krei­piau­si dėl to į KT, bet re­zul­ta­to ne­su­lau­kiau. Skam­ba stan­dar­ti­niai at­sa­ky­mai: ti­ria­me, ste­bi­me, bet vi­si tie ty­ri­mai bai­gia­si taip pat“, - LŽ aiš­ki­no bu­vęs že­mės ūkio mi­nis­tras K. Star­ke­vi­čius.

Po­li­ti­kas ne­slė­pė įsi­ti­ki­ni­mo: jo ma­ny­mu, KT yra be­dan­tė, ne­kon­tro­liuo­jan­ti jai ste­bė­ti pa­ves­tų pro­ce­sų ins­ti­tu­ci­ja. „Ko­dėl KT el­gia­si taip van­giai, ne­ži­nau: gal ge­ri at­ly­gi­ni­mai už­mig­do? Iki šiol ne­tu­ri­me nė vie­no at­ve­jo, kai ga­lė­tu­me pa­sa­ky­ti, kad, įsi­ki­šus KT, bu­vo su­val­dy­tos kri­zės. Grei­čiau vis­kas vyks­ta at­virkš­čiai. Pa­na­ši si­tua­ci­ja anks­čiau bu­vo Vals­ty­bi­nė­je kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės tar­ny­bo­je, bet da­bar ma­to­me jos ak­ty­vią veik­lą, dėl to ma­žė­ja ši­lu­mos kai­na. De­ja, KT veik­lo­je to ak­ty­vu­mo ne­ma­tau“, - kal­bė­jo bu­vęs mi­nis­tras.

Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis siū­lo ne­vers­ti vi­sos at­sa­ko­my­bės už prob­le­mas KT šios ins­ti­tu­ci­jos va­do­vui. „Di­džiau­sia Lie­tu­vos prob­le­ma yra ta, kad vals­ty­bės tar­ny­bo­je ne­tu­ri­me kom­pe­ten­tin­gų par­ei­gū­nų, ga­lin­čių nu­sta­ty­ti drau­džia­mus su­si­ta­ri­mus – juk nor­ma­lus tei­si­nin­kas ne­is dirb­ti už ke­lis tūks­tan­čius. Ki­tas da­ly­kas, kad mū­sų ins­ti­tu­ci­joms, taip pat ir KT, ne­re­tai pri­trūks­ta no­ro įro­dy­ti, kas iš tie­sų vyks­ta. Vers­lo ša­kų, ku­rios daž­niau­siai mi­ni­mos kaip gal­būt ga­lin­čios su­da­ry­ti kar­te­lius, at­sto­vai yra la­bai įta­kin­gi, be abe­jo, tu­rin­tys kon­tak­tų su po­li­ti­kais. Pa­si­žiū­rė­ki­te, ko­kių par­ti­jų są­ra­šuo­se fi­gū­ruo­ja di­džių­jų per­dir­bė­jų at­sto­vai ar jų re­mia­mi as­me­nys, pa­gal­vo­ki­te, ko­dėl to­kios kom­pa­ni­jos tam­pa aukš­tų po­li­ti­kų glo­bo­ja­mų ren­gi­nių rė­mė­jais, gal ta­da vis­kas taps aiš­ku“, - svars­tė po­li­ti­kas.

R. Že­mai­tai­čio ma­ny­mu, kar­te­li­niais su­si­ta­ri­mais, ku­riuos įro­dy­ti la­bai su­nku, tu­rė­tų do­mė­tis ne tik KT, bet ir Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos, ki­tos ins­ti­tu­ci­jos. „Slap­ti su­si­ta­ri­mai aki­vaiz­dūs vi­siems. Ta­čiau ne­pa­kan­ka, kad KT tik re­vi­zuo­tų kai­nas par­duo­tu­vė­se ar ste­bė­tų sąs­kai­tas fak­tū­ras. Yra ga­min­to­jų ir per­dir­bė­jų su­si­ti­ki­mai, bend­ri po­bū­viai, ne­for­ma­lūs va­ka­rė­liai. Tar­ki­me, kaip įro­dy­si­te, kad vie­nos per­dir­bi­mo įmo­nės at­sto­vai žve­jo­jo su ko­kio nors pre­ky­bos cen­tro va­do­vais? Pa­žve­jo­jo, gal ką nors su­si­ta­rė – kas ži­no. Tar­ny­bų dar­bo ste­bint to­kias si­tua­ci­jas šian­dien la­bai pa­si­gen­du“, - aiš­ki­no jis.

Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos ty­ri­mai mais­to pro­duk­tų sektoriuje

2002 m. KT nu­trau­kė ty­ri­mą, vyk­dy­tą ki­lus įta­ri­mų, kad pie­no per­dir­bi­mo įmo­nės, su­ma­žin­da­mos pie­no su­pir­ki­mo kai­nas, ga­lė­jo tar­pu­sa­vy­je su­si­tar­ti. Kons­ta­tuo­ta, kad pie­no su­pir­ki­mo kai­nos ma­žin­tos dėl eko­no­mi­nio bū­ti­nu­mo.

2008 m. KT nu­sta­tė, kad 7 pie­no su­pir­ki­mo ir per­dir­bi­mo bend­ro­vės kei­tė­si kon­fi­den­cia­laus po­bū­džio in­for­ma­ci­ja apie jų su­per­ka­mo ža­lio pie­no bei par­duo­da­mų pie­no pro­duk­tų kie­kius. Už tai bu­vo skir­tos bau­dos sep­ty­nioms įmo­nėms, vė­liau teis­mai dviem bend­ro­vėms jas pa­nai­ki­no. KT, pri­sti­gu­si įro­dy­mų, nu­trau­kė ty­ri­mą dėl kar­te­li­nio su­si­ta­ri­mo de­ri­nant kai­nų kė­li­mą.

2008 m. KT nu­trau­kė ty­ri­mą dėl mė­sos su­pir­ki­mo ir per­dir­bi­mo veik­la už­sii­man­čių bend­ro­vių ir jas vie­ni­jan­čių aso­cia­ci­jų. Ty­ri­mas vyk­dy­tas įta­rus, kad bend­ro­vės ga­lė­jo pla­nuo­ti bei tar­pu­sa­vy­je de­rin­ti kai­nų kė­li­mą mė­sos ža­lia­vos su­pir­ki­mo bei mė­sos ir mė­sos ga­mi­nių ga­my­bos ir par­da­vi­mo rin­ko­se.

2012 m. bir­že­lį KT nu­bau­dė pre­ky­bos tink­lą „I­ki“ 0,36 mln. li­tų bau­da už ne­tei­sė­tas su­tar­tis su tie­kė­jais dėl ak­ci­jų me­tu tie­kia­mų mais­to pre­kių kai­nų ap­ri­bo­ji­mo, bet ki­tų di­džių­jų pre­ky­bi­nin­kų kal­tė ne­bu­vo įro­dy­ta.

2013 m. lie­pą KT nu­trau­kė be­veik tre­jus me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą, ku­rio me­tu bu­vo ste­bi­mi mais­to pro­duk­tų kai­nų po­ky­čiai, nes kon­tro­lie­riai esą ir taip ga­li ste­bė­ti mais­to pro­duk­tų kai­nas pre­ky­bos cen­truo­se.

2014 m. ko­vą KT nu­sta­tė, kad Lie­tu­vos alu­da­rių gil­di­ja ir kai ku­rie jos na­riai 2004-2013 m. bu­vo su­da­rę su­si­ta­ri­mą ne­ga­min­ti tam ti­kro stip­ru­mo alaus. Sank­ci­jos ne­bu­vo skir­tos, nes alu­da­riai dar vyks­tant ty­ri­mui nu­trau­kė kon­ku­ren­ci­ją ri­bo­jan­čius veiks­mus.

2014 m. gruo­dį KT iš­aiš­ki­no bend­ro­vių „Ma­xi­ma LT“ ir „Man­tin­ga“ su­si­ta­ri­mą ne­par­duo­ti šios įmo­nės ga­mi­na­mos duo­nos bei ki­tų pre­kių ma­žes­ne nei ba­zi­nė kai­na. Už 10 me­tų tru­ku­sį su­si­ta­ri­mą „Man­tin­gai“ skir­ta 4,4 mln. eu­rų (15,3 mln. li­tų), o „Ma­xi­mai LT“ – 16,9 mln. eu­rų (58,3 mln. li­tų) bau­dos. KT su­rink­tų duo­me­nų ne­pa­ka­ko įro­dy­ti, kad su­si­ta­ri­muo­se da­ly­va­vo ir ki­tos di­džio­sios pre­ky­bos bend­ro­vės.